Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Icisimicisyo 115: Paladaiso wa Bukumo pa Calo

Icisimicisyo 115: Paladaiso wa Bukumo pa Calo

LOLESYA pali fyefyo ifiti ifitali, amaluba aweme ne mapili aatali. Kani ifi pano tafiweme? Bona ifi umusope ulukulya mu lupi lwa musankwa umwanice. Kabili lolesya inkalamu na bakafwalo ifimakene kulya mu cani. Mba tesi utemwepo ukwikala mu ŋanda iili mu mupunda koti ni woyu?

BaLesa balukufwaya webo ukwikala umuyayaya pa calo mu paladaiso. Kabili tabafwayapo webo ukuba ne kusomenwa ukuli konse ukupensya abantu muli bulelo. Uku e kulaya kwa mu Baibolo kuli babo abakekala mu paladaiso ya bukumo: ‘BaLesa bakalukuli nabo. Tapakalukuli imfwa neli kulila neli kusomenwa. Ifintu fya kutanga filipitile.’

BaYesu bakasininkisya ati uku kwaluko’kuweme kwacitika. Kani ulisi ati ni lwisa? Inya, panuma ya kufumyapo ukubifya konse ne bantu imbifi pa calo. Anuka ukwaba’ti, ili baYesu baali pa calo baliposesye abantu abali ne malwasi aya mitundu yonse, kabili balibusisye ne bantu ukufuma ku bafwile. BaYesu balicitile’ci ukulangisye’fi bakacita mu calo conse ili bakaba Imfumu ya bufumu bwa baLesa.

Ucalakanye lukoso ifi cikawama mu paladaiso ya bukumo pa calo! BaYesu pamo na bamo bamo baabo basalulwile, bakalukuteka kwiulu. Aba abakuteka bakalama abali bonse pa calo ne kubona ati basangalala. Leka tubone ifi twelelwe ukucita pa kusininkisya ati baLesa bakatupela umweo wa muyayaya mu paladaiso yabo iya bukumo.

Ukufisulula 21:3, 4; 5:9, 10; 14:1-3.

Ukuboneka kwa paladaiso


Ifyakwipusya

 • Kani Baibolo ilalabila’ti nifindo ifikatusangalasya mu Paladaiso pa calo?
 • Kani nifindo Baibolo ilaya ku bakekala mu Paladaiso?
 • Mba nilwisa baYesu bakabona ati uku ukwaluka ukuweme kwacitwa?
 • Ili baYesu baali pa calo, kani nifindo bacitile ifyalangisye ifi bakacita koti ni Mfumu ya Bufumu bwa baLesa?
 • Mba nifindo ifi baYesu ne bo bakateka nabo kwiulu bakabona ati fyacitwa ili bakateke’calo?

Ifyakwipusya na fimbi

 • Pendeni Ukufisulula 5:9, 10.

  Mba nindo tungacetekela ati imfumu ne bapapatilisi abo abakalukuteka pa calo Imyaka Imyanda Ikumi bakaba ba nkumbu kabili aba luse? (Efes. 4:20-24; 1 Pet. 1:7; 3:8; 5:6-10)

 • Pendeni Ukufisulula 14:1-3.

  Kani ukulembwa kwe sina lya baWisi ne sina lya Mwana wa mbelele pa mpumi sya ba 144,000 kulapilibule’ndo? (1 Kol. 3:23; 2 Tim. 2:19; Fis. 3:12)