Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Iciputusya 8: Ifi Baibolo Isimika Filaba ni Bucine

Iciputusya 8: Ifi Baibolo Isimika Filaba ni Bucine

Baibolo tailabilapo lukoso pa fisimicisyo fya cine ifyacitikile akale pano nakabili ilalabila na pa fikacitika kuntangile. Abantunsi tekuti babulisisye ifya kuntangile. Uyo e mulandu twisibile ati Baibolo ilifumine kuli baLesa. Mba findo Baibolo ilabila pa fya kuntangile?

Ilatubula pa nkondo ya baLesa iikulu. Muli iyi inkondo baLesa bakafumyapo pa calo konse ukubifya ne bantu imbifi, pano bakalama abo ababapyungila. Imfumu ya baLesa, baYesu Klistu, bakasininkisya ukweba’ti abapyungisi ba baLesa balitemwesya ubutende ne kusangalala, kabili nekweba’ti tabakalwalapo nakabili neli ukufwa.

Tungasangalala ati baLesa bakalenga paladaiso ya bukumo pa calo, tali e fyenka? Pano tulyelelwe ukucitapo fimo kani tuli ne kwikalamo muli paladaiso uyu. Mu cisimicisyo cakupelako ica lilino ibuku tulasambililamo ifi twelelwe ukucita pa kulitemwesya ifintu ifiweme baLesa babakwatile abo ababapyungila. Kansi penda ICIPUTUSYA 8 ne kusangana ifi Baibolo isimika pa fya kuntangile.

Ukuboneka kwa paladaiso