Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Icisimicisyo 113: Paulu mu Loma

Icisimicisyo 113: Paulu mu Loma

BONA iminyololo kuli Paulu, kabili lolesya umusilikani umuLoma alukumulama. Paulu ni kaili mu Loma. Alukupembelela ili Kaisa wa mu Loma akapingula ifyakumucita. Ili ali kaili, abantu babasuminisya ukufakasya kuli ye.

Pakupita insiku sitatu ili Paulu afika ku Loma atuma amasiwi ati simo simo intangisi sya baJuda siise mu kumubona. Namulifyefyo, abaJuda ba ku Loma abengi baisa. Paulu atulisya kuli bo pali baYesu ne bufumu bwa baLesa. Bamo bamo bacetekela kabili baba abaKlistu, sombi bambi tabacetekelepo.

Paulu mwi kati

Paulu nakabili atulisya ku basilikani abapusenepusene abakwete umulimo wa kumulama. Pa myaka ibili akakwa kuno bukaili Paulu atulisya kuuli onse akumana naye. Namulifyefyo, ne ba mu ŋanda yakwe Kaisa bakutika ku cebo iciweme ica Bufumu, kabili bamo bamo baba abaKlistu.

Mba ninani uyu mwensu pe tebulu uulukulemba? Kani ungamwisiba? Inya, ni Timote. Timote naye aali mwi kati pa mulandu wa kutulisya pa Bufumu, pano nakabili balimukakulwile. Kabili aisa kuno mu kofwa Paulu. Kani wafisiba ifi Timote alukulemba? Leka tubone.

Kani ulukuyanuke’misi ya ku Filipoi na ku Efesa mu Cisimicisyo 110? Paulu alyofwele ukutatika amakelesya ya buKlistu muli yeyo imisi. Pano ili ali mwi kati, Paulu alemba imbaluba kuli baba abaKlistu. Imbaluba sili mu Baibolo, kabili siletwa ati abaEfesa ne baFilipoi. Paulu pano alukubula Timote ifya kulemba ku babyabo abaKlistu ku Filipoi.

AbaFilipoi balamucitila makosa uluse Paulu. Batuma impese kuli ye muno mwi kati, namulifyefyo Paulu alukubatota pali yo. Epafilodito e mwalalume uwaletele impese. Lomba aalilwele makosa apepi ne kufwa. Pano ali bwino nakabili, lomba alukwansika ukuya kwabo. Akapinte’yi mbaluba ukufuma kuli Paulu na Timote ili akabwelelamo ku Filipoi.

Ili ali mwi kati Paulu alemba nasimbi imbaluba syobilo isi tukwete mu Baibolo. Imo ya ku baKlistu mu musi wa Kolosai. Kani ulisi ifiitwa? AbaKolosai. Naimbi ni mbaluba yakwe umwine ku mubyakwe uwe sina lya Filemoni naye uwikala mu Kolosai. Imbaluba ilalabila pali Onesimo umupyungisi wakwe Filemoni.

Onesimo alifyukile kuli Filemoni ne kwisa ku Loma. Cipale Onesimo aisibila kuno ati Paulu ali mwi kati. Aalisile mu kufakasya, kabili Paulu aalitulisye kuli Onesimo. Mu mpindi inini Onesimo naye alibele umuKlistu. Pano Onesimo abombomana pakuti alifyukile. Popele wafisiba ifi Paulu alemba muli’yi mbaluba kuli Filemoni?

Paulu alukwipusya Filemoni ati amufitulukile Onesimo. Paulu alemba ati: ‘Ndukumubwesesya kuli webo. Pano tali lukoso mupyungisi wobe. Kabili ali mukwasu umuweme uwa buKlistu.’ Ili Onesimo abwelelamo ku Kolosai apinte’si mbaluba syobilo, imo ya ku baKolosai naimbi kuli Filemoni. Tungacalakanya ifi Filemoni asangalele ili aisibile ati umupyungisi wakwe alibele umuKlistu.

Ili Paulu alembela ku baFilipoi na kuli Filemoni, ali ne cebo iciweme mu cinenene. Paulu abula abaFilipoi ati: ‘Ndukutuma Timote kuli mwebo. Pano na nebo bukumo nkafakasya.’ Kabili kuli Filemoni alemba ati: ‘Uŋansicile umupunda umu nkekala.’

Ili Paulu akakulwa afakasya ku bakwabo abaKlistu ne nkasi mu mipunda iingi. Pano panuma Paulu akakwa nakabili mu Loma. Pali’yi mpindi alisi ati akepaiwa. Popele alemba kuli Timote ne kumulomba ati ese bwangu. Paulu alemba ati: ‘Ndibele ne bucetekelo kuli baLesa, kabili baLesa bakandambula.’ Imyaka inini panuma ili Paulu aipaiwa, Jelusalemi aonalwa nakabili, pa mpindi’yi ku baLoma.

Pano mu Baibolo muli na fimbi ifingi. BaYehoba Lesa balibulile intangisi Yoane ukulemba amabuku amu Baibolo aakupelako, ukubikako ne buku lya Ukufisulula. Ili buku lya mu Baibolo lilalabila pa fya kuntangile. Pano leka tusambilile pa fikacitika kuntangile.

Ifyacitilwe 28:16-31; AbaFilipoi 1:13; 2:19-30; 4:18-23; AbaEbeya 13:23; Filemoni 1-25; AbaKolosai 4:7-9; 2 Timote 4:7-9.Ifyakwipusya

 • Kani Paulu atulisya kuli bani ili ali kaili mu Loma?
 • Mu cikope, kani umwensu uuli pe tebulu ninani, kabili nifindo alukucitila Paulu?
 • Mba Epafilodito ninani, kabili apinte’ndo pa kubwelelamo ku Filipoi?
 • Kani nindo Paulu alembela imbaluba ku mubyakwe Filemoni?
 • Kani Paulu nifindo acita ili akakulwa, kabili panuma nifindo fyamucitikila?
 • Kani ninani baYehoba bapyungisya ukulemba ibuku lyakupelako ilya mu Baibolo, kabili ibuku lya Ukufisulula lilalabila pali findo?

Ifyakwipusya na fimbi

 • Pendeni Ifyacitilwe 28:16-31 na AbaFilipoi 1:13.

  Kani Paulu alipyungisye syani impindi yakwe ili akakilwe mu Loma, kabili icicetekelo cakwe icikosele calyofwele syani ikelesya lya buKlistu? (Cit. 28:23, 30; Filip. 1:14)

 • Pendeni AbaFilipoi 2:19-30.

  Kani Paulu alilabile syani pa kutota ku fyakuli Timote na Epafilodito, kabili tungatuntulula syani icakubwenako cakwe Paulu? (Filip. 2:20, 22, 25, 29, 30; 1 Kol. 16:18; 1 Tes. 5:12, 13)

 • Pendeni Filemoni 1-25.

  Mba nindo Paulu amucenjesesye Filemoni ukucita ifilungeme, kani fyenke’fi fingofwa syani baeluda muli bulelo? (File. 9; 2 Kol. 8:8; Gal. 5:13)

  Kani amasiwi akwe Paulu aasangwa pali Filemoni 13, 14 alalangisya syani ati alukulemya cimanga wa bambi mwi kelesya? (1 Kol. 8:7, 13; 10:31-33)

 • Pendeni 2 Timote 4:7-9.

  Koti ni ntangisi Paulu, kani tungacetekela syani ati baYehoba bakatulambula kani twaba ne bucetekelo ukufika na kukusila? (Mat. 24:13; Ebeya. 6:10)