Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Icisimicisyo 112: Ukubundwa ne Bwato pa Nsumbu

Icisimicisyo 112: Ukubundwa ne Bwato pa Nsumbu

LOLESYA! ubwato buli mu kukatasiwa! Buletobaka mu tupimfwa! Kani wababona abantu abatolakila mu menda? Bambi bafika kale ku mutunta. Kani ulya ni Paulu palya? Leka tufwailisye icacitika kuli ye.

Abapuluka mu bwato pa nsumbu

Anuka ukweba’ti pa myaka yobilo Paulu aali ni kaili mu Kaisalia. Lomba ye na bakaili babyakwe bababika mu bwato, kabili batatikako ukuya ku Loma. Ili bapita apepi na pa nsumbu ya Cilete, icipuupu icikulu cabapama. Umwela wapuupa uukulu icakweba’ti cabakatasya abalalume ukoba ubwato. Kabili tabalukubonapo akasuba mu mpindi ya kasuba neli ukubona utubangabanga mu mpindi ya busiku. Mukupelako, panuma ya nsiku isingi, bonse abali mu bwato baleka ukucetekela ati bangapuluka.

Eli Paulu angemakana ne kulabila ati: ‘Tapakalukulipo uukalofya umweo wakwe pali mwebo mwense; sombi ubwato bwenka. Pakuti ubusiku ubwafumako inkalamba ya baLesa yalisile kuli nebo ne kulabila ati, “Witina, Paulu! Ulyelelwe webo ukwimakana pa menso akwe Kaisa kateka wa Loma. Kabili baLesa bakapulusya bonse abo aba uli nabo.”’

Koti ni pakati ka busiku, pa busiku ubwa 14 apo icipuupu catatikiile, abobesi babona ati bapalamina ku mutunta! Pakuti pakutina ati bangesa kuposwa mu fibwe mu mpindi ya busiku, balifumisye ifya kwikato’bwato. Ngamailo filya babona icito. Bapingulapo ukobela ubwato kulya ku mutunta.

Ili bapalamina ku mutunta, ubwato bwalipamine mu nsenga ne kwikatwa. Lomba ne mankapa alitatikile ukupamalako, ne bwato kabutatika ukukonaka mu tupimfwa. Icilolo ca fita icalukubalonda cababula ati: ‘Abo bonse abesi ukusamba ngabatatikilepo ukuliposa mu cisiba kabili basambe ukuya ku mutunta. Nakubakusyalapo bambi baliposemo panuma yabo, kabili ne kwikata ku tupimfwa twa bwato.’ Kabili fyopele’fyo efi bacita. Muli yenke’yi insila bonse abantu 276 abaali mu bwato bafika bwino ku mutunta, fyenka filya inkalamba yalaile.

Insumbu iyi iletwa ati ni Melita. Abantu uku bankumbu ukwakuti, baalibapokelele bonse abaali mu bwato. Ili imiceele yabele bwino, Paulu bamubika mu bwato bumbi ne kumutwala ku Loma.

Ifyacitilwe 27:1-44; 28:1-14.Ifyakwipusya

 • Cindo cacitika ku bwato bwalimo Paulu ili bwapalamina pa nsumbu ya Cilete?
 • Findo Paulu alabila kuli babo ali nabo mu bwato?
 • Ubwato bwatobalwa syani mu tupimfwa?
 • Findo icilolo ca fita icalukubekalika cabula abantu ukucita, kabili bantu banga bapulukila ku mutunta?
 • Pa nsumbu bafika balapeta syani, kabili findo fyacitika kuli Paulu ili icipuupu caleka?

Ifyakwipusya na fimbi

 • Pendeni Ifyacitilwe 27:1-44.

  Ili twapenda pa lwendo lwakwe Paulu ulwa ku Loma, ubucetekelo bwesu ubwa kweba’ti Baibolo ilungeme bulakoselako syani? (Cit. 27:16-19, 27-32; Luku 1:3; 2 Tim. 3:16, 17)

 • Pendeni Ifyacitilwe 28:1-14.

  Filya abalukwikala ku Melita abatabalipo baKlistu bapokelele intangisi Paulu ne baabundile nabo mu bwato ‘ne luse ulukulu ulwa buntu,’ mba abaKlistu balyelelwe ukufwaisya ukucite’ndo kabili bangacita syani’fyo? (Cit. 28:1, 2; Ebeya. 13:1, 2; 1 Pet. 4:9)