Tolokeleni

Tolokeleni muye pa fyebo fya bubili

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Bamboni sha BaYawe

IciLamba

Amalyashi ya mu Baibolo

Icisimicisyo 106: Ukukakulwa mwi Kati

Icisimicisyo 106: Ukukakulwa mwi Kati

LOLESYA inkalamba ilikete ku ciibi ce kati ici yaisula. Abalalume ilukukakula ni ntangisi sya baYesu. Leka tufwailisye icalengele bo ukubikwa mwi kati.

Inkalamba ya bapulusha abasambile

Ni mpindi lukoso inini yapitapo ukutatikila apo umupasi uswetelele wapelwe pa basambile ba baYesu. Kabili ifi e fyacitika: Petilo na Yoane balukuya mwi tempuli mu Jelusalemi icingulo. Kulya, apepi ne mulyango, pali umwalalume uwali umulema mu mweo wakwe onse. Abantu balamuleta lyonse pakweba’ti alukulombako indalama ku balukuya mwi tempuli. Ili abona Petilo na Yoane, abalombo’kumupapo fimo. Mba findo intangisi syacita?

Syaimakana ne kulolesya umuntu umupengele. Petilo alabila ati: ‘Indalama nsikwetepo. Pano nakukupela lukoso ifinkwete. Mwi sina lya baYesu, imakana ne kwenda!’ Petilo pano aikata umwalalume ku kuboko kwakwe ukwa kulwine, kabili penka palya atoloka ne kwenda. Ili abantu babone’fi bakankamana kabili basangalala pali cici icimpelampela icakuti ubune.

Petilo alabila ati: ‘Ni ku makosa abaLesa, ababusisye baYesu ukufuma ku bafwile, eko twacitila ici cimpelampela.’ Ili Petilo na Yoane balelabila, intangisi sya mapempelo simbi syaisa. Syakalipa nipakuti Petilo na Yoane balukubula abantu pa kubuka kwa baYesu ukufuma ku bafwile. Popele babekata ne kubabika mwi kati.

Ngamailo filya intangisi sya mapempelo syaikale’cilye icikulu. Petilo na Yoane, pamo ne mwalalume baposesye, babaleta mukati. Intangisi sya mapempelo syaipusya ati: ‘Mba esa makosa mwacitiileko ici cimpelampela?’

Petilo ababula ati ni ku makosa abaLesa, ababusisye baYesu ukufuma ku bafwile. Fyabakatasya ifyakucita abapapatilisi, nipakuti tekuti bakanepo ati ici cimpelampela icakuti ubune muli bucine calicitikile. Popele balibakenye abasambile ukweba’ti tekulabila pali baYesu, kabili balibalekeleko.

Ili insiku silukupita abasambile batwalilila ukutulisya pa lwa baYesu ne kuposya abalwasi. Ilyasi pali fifi fimpelampela lyasalangana. Kabili ne mabumba ukufuma ku matauni ayasingulukile Jelusalemi balukuleta abalwasi babo ku basambile ne kubaposya. Kabili ici calenga intangisi sya mapempelo ukumfwa akaso, popele syaikata abasambile ne kubabika mwi kati. Pano tabekelemo impindi iitali mulya.

Impindi ya busiku inkalamba ya baLesa yaisulako ku mulyango we kati, koti nififi ulukubona apa. Inkalamba yalabila ati: ‘Kamuyeni mukemakane mwi tempuli, kabili mutwalilile ukulabila ku bantu.’ Pakuca ulucelo, ili intangisi sya mapempelo syatuma abalalume kwi kati mu kupinta abasambile, basangana baya. Mukupelako aba balalume basangana abasambile balukusambisya mwi tempuli kabili babapinta ku ŋanda ya Sanikedilini.

Intangisi sya mapempelo syalabila ati: ‘Twalimukenyeni icine ati tekusambisya pali baYesu nakabili. Popele mwakumanya Jelusalemi ne busambisi bwenu.’ Eli abasambile bangasuka ati: ‘Tulyelelwe ukumfwila baLesa koti ni mfumu ukwakucila na pa kumfwa ku bantu.’ Popele balitwalilile ukusambisya pa ‘cebo iciweme.’ Tali ico cakubwenako iciweme kuli fwebo ukulonda?

Ifyacitilwe ifyapitala 3 ukufika ku 5.Ifyakwipusya

 • Cindo cacitikila Petilo na Yoane mu cingulo kasuba ili balukuya kwi tempuli?
 • Petilo alabile’ndo ku mwalalume umulema, kabili findo Petilo amupela ificilile na pa ndalama?
 • Mba nindo intangisi sya mapempelo syakalipila, kabili cindo syacita kuli Petilo na Yoane?
 • Findo Petilo alabila ku ntangisi sya mapempelo, kabili findo syabacenjesya abasambile?
 • Nindo intangisi sya mapempelo syabela ne kaso, pano findo fyacitika ili abasambile bababika mwi kati umuku wa bubili?
 • Abasambile baasuka syani ili babaleta ku ciyanda ca Sanikedilini?

Ifyakwipusya na fimbi

 • Pendeni Ifyacitilwe 3:1-10.

  Nangaba ati tatupelwepo amakosa akucite’fimpelampela ino myaka, kani amasiwi akwe Petilo aalembelwe pa Ifyacitilwe 3:6 angatofwa syani ukutota palwa kucindama kwa cebo iciweme ica Bufumu? (Yoa. 17:3; 2 Kol. 5:18-20; File. 3:8)

 • Pendeni Ifyacitilwe 4:1-31.

  Ili twakumanya ifyakukatasya fya balukukanya ili tulukutulisya mwi bala, nimuliisa’nsila tungatuntulula icakubwenako ca baKlistu abakwabesu abakutatikilapo? (Cit. 4:29, 31; Efes. 6:18-20; 1 Tes. 2:2)

 • Pendeni Ifyacitilwe 5:17-42.

  Mba abatabali ni Mboni bamo bamo abaaliko akale ne baliko ino mpimdi, balipele syani umucinsi umulimo wakutulisye’cebo iciweme? (Cit. 5:34-39)