Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Icisimicisyo 103: Mu Cipinda Icikomenwe

Icisimicisyo 103: Mu Cipinda Icikomenwe

PANUMA ili Petilo na Yoane bafuma ku cilende ukwabikilwe umubili wa baYesu, Maliya bamusya kulya enka lukoso. Atatiko’kulila. Ainama ne kulolesya mukati mu cilende, koti nififilya twacibona mu cikope cacisyalikisyako. Mulya abonamo inkalamba syobilo! Syamwipusya ati: ‘Mba nindo ulukulila?’

Maliya aasuka ati: ‘Babapinta baSikulu, kabili nsisibilepo uku bababika.’ Eli Maliya asyoloka ne kubona umwalalume. Kabili amwipusya ati: ‘Mba ninani ulukufwaya?’

Maliya alanguluka ati umwalalume mulimi, kabili ati pambi e wapinta umubili wa baYesu. Popele alabila ati: ‘Kani niwe wabapinta, mbule uku wababika.’ Pano, muli bucine, uyu mwalalume ni baYesu. Bali mu mubili woyo Maliya tekuti esibepo. Pano ili bamwita mwi sina, Maliya aisiba ati ni baYesu. Abutuka kabili abula ne basambile ati: ‘Nababona baSikulu!’

Panuma mu mpindi ya kasuba, ili abasambile bobilo balukwenda ku musi wa Emau, umwalalume aendela pamo nabo. Abasambile babombomana nipakuti baYesu balipailwe. Pano ili balukwenda, umwalalume alukubabulisisya ifyebo ifingi ukufuma mu Baibolo ifyabalenga ukumfwa bwino. Mukupelako, ili baimakana ati balyeko, abasambile babesiba ati ni baYesu. Pano baYesu bakumbuluka ne kuleka ukuboneka, kabili aba abasambile bobilo baendesya ukubwelela ku Jelusalemi mu kubula intangisi pali bo.

Ili ici cilukucitika, baYesu babonekela na kuli Petilo. Bambi basangalala ili baumfwe’fi. Aba abasambile bobilo baya ku Jelusalemi ne kusangane’ntangisi. Basibula ifi baYesu bacibonekela kuli bo mu nsila. Kabili ili balukusilondele’fi, kani waisiba ica kukankamanika icacitika?

Lolesya pa cikope. BaYesu babonekela mwenka mulya mu cipinda, nangaba’ti iciibi cilikomenwe. Ifi basangalala abasambile babo! Mba kani tali kasuba ka kusangalala? Kani koti wapenda imiku baYesu babonekela pano ku basambile babo? Kani wapenda imiku isanu?

BaYesu babonekela ku basambile

Intangisi Tomasi talipo nabo ili baYesu babonekela. Pano abasambile bamubula ati: ‘Twababona baSikulu!’ Pano Tomasi alabila ati sombi ababone baYesu eli akucetekela. Panuma ya nsiku sisanu na sitatu abasambile babungana pamo nakabili mu cipinda icikomenwe, ino’mpindi Tomasi ali nabo. Koti nififi, baYesu babonekela mwenka mulya mu cipinda. Pano Tomasi acetekela.

Yoane 20:11-29; Luku 24:13-43.Ifyakwipusya

 • Maliya alabile’ndo ku mwalalume alukubona koti mulimi, pano cindo calengele ye ukukutuluka ati uyo muntu ni baYesu?
 • Cindo cacitika ku basambile bobilo abalukuya ku musi wa Emau?
 • Nicisa cimpelampela cacitika ili abasambile bobilo balukubula intangisi pa fibacibona baYesu?
 • Mba niinge’miku baYesu babonekela ku basambile babo?
 • Findo Tomasi alabila ili abasambile bamubula ati bacibona baSikulu, pano cindo cacitika ili papita insiku sisanu na sitatu?

Ifyakwipusya na fimbi

 • Pendeni Yoane 20:11-29.

  Mba baYesu balilabile pali Yoane 20:23 ati abantunsi balipelwe amakosa akufitulukila ifyakubifya? Londolola. (Amasa. 49:2, 7; Yisa. 55:7; 1 Tim. 2:5, 6; 1 Yoa. 2:1, 2)

 • Pendeni Luku 24:13-43.

  Kani koti twaliteyanya syani pakuti umutima wesu upokelele icine ca mu Baibolo? (Luku 24:32, 33; Esila 7:10; Mat. 5:3; Cit. 16:14; Ebeya. 5:11-14)