Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Icisimicisyo 98: Pa Lupili lwa Maolife

Icisimicisyo 98: Pa Lupili lwa Maolife

ABA ni baYesu pa Lupili lwa Maolife. Abalalume bane abali nabo ni ntangisi syabo. Andaleya na Petilo bana bankasi, kabili Jakobo na Yoane nabo bana bankasi. Lilya litempuli lya baLesa ulukubona akatalamukila mu Jelusalemi.

Papita lukoso insiku syobilo ukufuma apo baYesu baingile mu Jelusalemi pa mbongolo iyanice. Ni pa Cibiili. Kukutatika kwa kasuba baYesu bali pe tempuli. Palya abapapatilisi balyesesye ukwikata baYesu ne kubepaya. Pano balitiinine nipakuti abantu balibatemenwe baYesu.

BaYesu ne ntangishi shabo

BaYesu babula intangisi sya mapempelo ati: ‘Mwe nsoka kabili mwe bana ba nsoka!’ Kabili baYesu balilabile ati baLesa bakabapanika nipakuti pali fyefyo fyonse ifyakubifya bacita. Panuma yafyefyo baYesu balisile ku Lupili lwa Maolife, kabili intangisi syabo isili sine syalitatikile ukubepusya ifyakwipusya. Kani waisiba ifi silukwipusya baYesu?

Intangisi syalukwipusya pa lwa fintu fya mpindi ya kuntangile. Syaisiba ukweba’ti baYesu bakafumyapo fyonse ifibipile pa calo. Pano silukufwaya ukwisiba ili ifi fikacitwa. Mba nilwisa baYesu bakesa mu kuteka koti ni Mfumu nakabili?

BaYesu baisiba ati abasambile babo aba pa calo tabakababonepo ili bakesa nakabili. Ici nipakuti bakaba kwiulu, kabili tabakabapo ne makosa akubabona kulya. Popele baYesu babula abasambile babo ifintu ifikalukucitika pa calo ili balukuteka koti ni Mfumu kwiulu. Mba pano nifindo fimo fimo pali fyefyo?

BaYesu balabila ati kukaba inkondo isikulu, abantu abakuti ubwingi bakalukuli abalwasi kabili ne nsala, bumapusi bukacilamo makosa, kabili kukaba ne fitulika ifikulu. BaYesu kabalabila ati icebo iciweme pa bufumu bwa baLesa cikatulika monse mu calo ca pansi. Mba kani taufibona ifi fintu filukucitika mu mpindi yesu? Inya! Kabili tungasininwa ukweba’ti baYesu balukuteka pano kwiulu. Bukumo lukoso bakafumyapo ifyakubifya fyonse pa calo.

Matayo 21:46; 23:1-39; 24:1-14; Mako 13:3-10.Ifyakwipusya

 • Mu cikope, nibesa baYesu pali baba, kabili aba bali nabo nibani?
 • Findo abapapatilisi bafwaile ukucita kuli baYesu mwi tempuli, kabili findo baYesu babulile abapapatilisi?
 • Findo intangisi syaipusya baYesu?
 • Mba nindo baYesu babulila abasambile babo fimo fimo ifikalukucitika pa calo ili bo bakaba ni Mfumu iikalukuteka kwiulu?
 • Findo baYesu balabila ati e fikalukucitika ili tabangafumyapo bumbifi bonse pa calo?

Ifyakwipusya na fimbi

 • Pendeni Matayo 23:1-39.

  Nagaba’ti Amalembo alalabila ati ukupyungisya amasina yabuleme ayapelwa ku calo koti aba cabe bwino, pano amasiwi baYesu balabile pali Matayo 23:8-11 yalalangilile’ndo pa kuteemasya kwa kusuntulo’muntu mwi kelesya lya buKlistu? (Cit. 26:25; Loma. 13:7; 1 Pet. 2:13, 14)

  Findo abaFalisi balukucita pa kucicila abantu ukuba abaKlistu, kabili mbe ntangisi sya mapempelo silacita syani koti nifyopele’fyo ino myaka? (Mat. 23:13; Luku 11:52; Yoa. 9:22; 12:42; 1 Tes. 2:16)

 • Pendeni Matayo 24:1-14.

  Kani ukukoselela kwakuteko’mutima balikucindamikile syani pali Matayo 24:13?

  Mbe siwi lyakweba’ti “kukusila” pali Matayo 24:13, e kweba’ti syani? (Mat. 16:27; Loma. 14:10-12; 2 Kol. 5:10)

 • Pendeni Mako 13:3-10.

  Niesa masiwi aali pali Mako 13:10 aatulangisyo’kweba’ti tulyelelwe ukutulisya icebo iciweme, kabili amasiwi abaYesu alatukuma syani nafwebo? (Loma. 13:11, 12; 1 Kol. 7:29-31; 2 Tim. 4:2)