Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Icisimicisyo 97: BaYesu Baisa Koti ni Mfumu

Icisimicisyo 97: BaYesu Baisa Koti ni Mfumu

ILI papita akapindi akanini panuma ya kuposya impofu sibili isyalukulombaisya, baYesu baisa ku musi uunini apepi na Jelusalemi. Babula abasambile babo ati: ‘Kamuya mu musi kabili mwakusangana imbongolo iyanice. Muikakulule ne kuileta kuli nebo.’

Ili imbongolo yaletwa kuli bo, baYesu baikalapo. Eli baya ku Jelusalemi apali akatalamukila filya. Ili bapalamina mu musi, ibumba lya bantu ilikulu lyabacinsya. Abengi bafuula ifyakufwala fyabo ne kufyansika mu nsila. Bambi batema ifisako ku fiti fya tumbili. Ifi nafyo bafisansika mu nsila, kabili babilikisya ati: ‘BaLesa ngabasyukisye imfumu iilukwisa mwi sina lya baYehoba!’

Abantu babasekela baYesu

Akale mu Isilaeli imfumu sya bukumo syalukwingila mu Jelusalemi ili sininine pa mbongolo iyanice pakweba’ti sililangisye ku bantu. Ifi efi baYesu balukucita. Kabili aba bantu balukulanga ati balukufwaya baYesu ukube’mfumu yabo. Pano talipo ni bonse abantu abalukubafwaya. Tungabone’ci ku fyacitika ili baYesu baya kwi tempuli.

Pe tempuli baposya impofu ne balema. Ili abana abanice babone’ci, babilikisya ukulemya baYesu. Pano ici calenga abapapatilisi ukukalipa, kabili babula baYesu ati: ‘Kani mulukumfwe’fi ifi abanice balukulabila?’

BaYesu baasuka ati: ‘Inya, naumfwa. Kani tamwapendelepo mu Baibolo apalabila ati: “Mutunwa twa twanice emo baLesa bakafumya ubuleme?”’ Popele abanice batwalilila ukulemya imfumu ya baLesa.

Tulukufwaya ukuba koti ni babo abanice, tali e fyenka? Bambi abantu pambi bangesya ukutucicila ukulabila pa bufumu bwa baLesa. Pano tukatwalilila ukubulako bambi pa fintu ifiweme ifi baYesu bakacitila abantu.

Tayalipo ni mpindi yakweba’ti baYesu batatike ukuteka pa bufumu ili baali pa calo. Mba nilwisa iyi mpindi ikesa? Abasambile ba baYesu balukufwayo’kwisiba. Twakupenda pali cici pantangile.

Matayo 21:1-17; Yoane 12:12-16.Ifyakwipusya

 • Ili baYesu baisa ku musi unini apepi na Jelusalemi, findo babula abasambile babo ukucita?
 • Mu cikope, findo fyacitika ili baYesu bapalamina mu musi wa Jelusalemi?
 • Kani findo abanice bacita ili babona baYesu balukuposya impofu ne balema?
 • Mba findo baYesu balabila ku bapapatilisi abakalipa?
 • Kani fwebo tungaba syani koti banice abapeela ubuleme kuli baYesu?
 • Mba findo abasambile balukufwayo’kwisiba?

Ifyakwipusya na fimbi

 • Pendeni Matayo 21:1-17.

  Kani ukwingila kwa baYesu mu Jelusalemi koti ni Mfumu kwapusana syani ne filolo fya fita ifyalukucimfya mu mpindi sya baLoma? (Mat. 21:4, 5; Saka. 9:9; Filip. 2:5-8; Kolo. 2:15)

  Mba cindo abanice bangasambililako ku baIsilaeli abasankwa abaambwile Amasamo 118 ili baYesu baingile mwi tempuli? (Mat. 21:9, 15; Amasa. 118:25, 26; 2 Tim. 3:15; 2 Pet. 3:18)

 • Pendeni Yoane 12:12-16.

  Kani filya ifisako fya tumbili abantu balukupyungisya ili balukulemya baYesu filapilibule’ndo? (Yoa. 12:13; Filip. 2:10; Fisu. 7:9, 10)