Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Icisimicisyo 93: BaYesu Baliisya Abantu Abengi

Icisimicisyo 93: BaYesu Baliisya Abantu Abengi

ICINTU cimo icibipile cacitika. Yoane Uwakubatisya eli bamwipaya lukoso. Elodya, umukasi wa mfumu, alimupatile. Kabili ukwansika kwakwe kwalicitilwe ukwakulenga imfumu ukuputulako umutwi wakwe Yoane.

Ili baYesu baumfwa pali cici, babombomana makosa. Baya ku mupunda umbi benka. Pano abantu babakonka. Ili baYesu babona abantu abengi, bababele’nkumbu. Popele balabila kuli bo pa bufumu bwa baLesa, kabili ne kuposya abalwasi babo.

Ico icingulo abasambile babo baisa kuli bo ne kulabila ati: ‘Akasuba kawa kale, kabili pano ni pa mpanga lukoso. Batumeni abantu baye mukulisitila ifyakulya abene mu misi ya pepi.

BaYesu baliisha ibumba lya bantu

BaYesu baasuka ati: ‘Tabelelwe ukuya. Mwebo mubapele ifyakulya. BaYesu baalukila kuli Filipo, bamwipusya ati: ‘Nipi tungasita ifyakulya ifya kukumana ukuliisya bonse aba bantu?’

Filipo aasuka ati: ‘Tulukuposa indalama isingi ukwakuti pakusita ifyakulya ifya kukumana uuli onse ati alyeko lukoso tunini. Andaleya alabila ati: ‘Epo ali umusankwa pano uuli na basinkwa basanu ne sabi libili. Pano tesi fikumanepo bonse aba bantu.’

BaYesu balabila ati: ‘Bebeni abantu ati bekale pansi.’ Eli batota kuli baLesa pa fyakulya ne kutatika ukufikumala mu tuputusya. Mukukonkapo, abasambile bapela abantu bonse sinkwa ne sabi. Kuli abalalume 5,000, kabili ne masausande abanakasi ne bana aengi. Bonse baalya mpaka ne kwikuta. Kabili ili abasambile babunganika ifyasyalako, ututundu 12 twaisula!

BaYesu pano babula abasambile babo ukwingila mu bwato ati baabukile busilya bwa Cisiba ca Galili. Ubusiku kwaba icipuupu icikulu, ne mankapa alukutesya ubwato uku na kuku. Abasambile baumfwa umwenso ukwakuti. Eli, ku cinyamaca, babona umuntu umo alukubacinsya ili enda pa menda. Babilikisya ne mwenso, pakuti tabesibile ici balukubona.

BaYesu balabila ati: ‘Mwitina. Ninebo!’ Bacilli tabangasumina. Popele Petilo alabila ati: ‘Kani mucinenene ni mwebo, Sikulu, mbuleni njise kuli mwebo ili nyenda pa menda. BaYesu baasuka ati: ‘Isa!’ Kabili Petilo aseluka ne kwenda peulu pa menda! Eli aumfwa umwenso ne kutatika ukwibila, pano baYesu bamupulusya.

Panuma, baYesu nakabili baliisya amasausande abantu. Pali’yi mpindi bacite’ci na basinkwa basanu na babili ne sabi ilinini. Nakabili kwaba ifingi kuuli onse. Kani tacili cakusangalasya ifi baYesu basunga abantu? Ili bakateka koti ni mfumu ya baLesa takukabapo icintu icili conse icikatulenga ukubombomana!

Matayo 14:1-32; 15:29-38; Yoane 6:1-21.Ifyakwipusya

 • Kani nicindo icibipile icacitika kuli Yoane Uwakubatisya, kabili calenga baYesu ukumfwa syani?
 • Kani baYesu baliisya syani abantu abengi abalukubakonka, kabili ifyakulya ifyasyalapo fili syani ubwingi?
 • Mba nindo abasambile baumfwilo’mwenso ubusiku, kabili nifindo fyacitika kuli Petilo?
 • Kani baYesu baliisya syani amasausande abantu umuku wa bubili?
 • Mba nindo cikabela iciweme ili baYesu bakateka pa calo koti ni Mfumu ya baLesa?

Ifyakwipusya na fimbi

 • Pendeni Matayo 14:1-32.

  Ilyasi ilya pali Matayo 14:23-32 lilatusambisye’ndo pa mibelo yakwe Petilo?

  Kani Amalembo alalangisya syani ati Petilo alikulile mu kalango kabili alilekele ukucite’fintu ukwakubula ukulangulukapo? (Mat. 14:27-30; Yoa. 18:10; 21:7; Cit. 2:14, 37-40; 1 Pet. 5:6, 10)

 • Pendeni Matayo 15:29-38.

  Kani baYesu balilangisye syani ati balukulemye’fintu ifya ku munefu ifi balukubapela kuli baWisibo? (Mat. 15:37; Yoa. 6:12; Kolo. 3:15)

 • Pendeni Yoane 6:1-21.

  Kani abaKlistu muli bulelo bangalonda syani icakubwenako ca baYesu mu fyakulemyo’buteko? (Yoa. 6:15; Mat. 22:21; Loma. 12:2; 13:1-4)