Tolokeleni

Tolokeleni muye pa fyebo fya bubili

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Bamboni sha BaYawe

IciLamba

Amalyashi ya mu Baibolo

Icisimicisyo 90: Ne Mwanakasi pa Mukalo

Icisimicisyo 90: Ne Mwanakasi pa Mukalo

BAYESU baimakana apepi ne mukalo ati batusyeko mu Samalya. Abasambile babo baya mu musi mu kusita ifyakulya. Umwanakasi baYesu balukulabila naye aisa mu kutapa amenda. Balabila kuli ye ati: ‘Mpepo amenda nwe.’

BaYesu balukulabila ku mwanakashi umuSamalya

Umwanakasi akankamikwa ukwakuti pali cici. Kani wawisibo’mulandu? Nipakuti baYesu baJuda, kabili ye muSamalya. Kabili abaJuda abengi tabatemenwepo abaSamalya. Ne kulabila tesi balabilepo nabo! Pano baYesu balitemenwe imitundu ya bantu yonse. Popele balabila ati: ‘Kani wamwisibo’yo uulukukulomba’menda, ngawamulomba naye ngaakupela’menda amweo.’

Umwanakasi alabila ati: ‘Sikulu, umukalo uliile pansi apatali, kabili tamukwetepo imbeketi. Mungafumya kwisa aya’menda amweo?’

BaYesu balabila ati: ‘Kani unwe amenda amu mukalo uyu ukaba ne cilaka libili. Sombi amenda ayo ningapela angalengo’muntu ukwikala umuyayaya.’

Umwanakasi alabila ati: ‘Sikulu, mpenipo amenda’yo! Eli nsikalukumfwapo icilaka libili. Kabili nsikalukwisapo kuno mu kutapa’menda.’

Umwanakasi alukulanguluka ati baYesu balukulabila pa menda acinenene. Pano balukulabila pa cine ca baLesa ne bufumu bwabo. Ici icine cili koti menda amweo. Cingapeelo’muntu umweo wa muyayaya.

BaYesu pano babula umwanakasi ati: ‘Koya ukete umulume obe mwise kuno.’

Aasuka ati: ‘Nsikwetepo umulume.’

BaYesu balabila ati: ‘Waasuka bwino.’ Pano webo walikwete abalalume basanu, kabili umwalalume ulukwikala naye bukumo talipo mulume wobe.’

Umwanakasi akankamana, pakuti ifi fyonse fya cine. Mba baYesu balifisibile syani ifi fyonse? Inya, nipakuti baYesu ni Babo Abalaiwe abatuminwe na baLesa, kabili baLesa babapele’fi fyebo. Pa mpindi iyi abasambile ba baYesu babwela, kabili bakankamana pakweba’ti balukwambala ne mwanakasi umuSamalya.

Mba nindo tusambililako kuli cici? Cilatulanga ati baYesu bankumbu ku mikoka ya bantu yonse. Nafwebo e fitwelelwe ukuba. Tatwelelwe ukulukulanguluka ati abantu bambi babipile pakuti ba mukoka umbi. BaYesu balukufwaya abantu bonse ukwisiba icine icitwala ku mweo wa muyayaya. Nafwebo tulyelelwe ukofwa abantu ukusambilile’cine.

Yoane 4:5-43; 17:3.Ifyakwipusya

 • Kani nindo baYesu baimakanina apepi ne mukalo mu Samalya, kabili nifindo balukulabila ku mwanakasi?
 • Mba nindo umwanakasi akankamanina, kani nifindo baYesu balabila kuli ye, kabili nindo balabilile’fyo?
 • Kani umwanakasi alukulanguluka ati baYesu balukulabila pali esa menda, pano mucinenene baYesu balukulabila pali esa menda?
 • Mba nindo umwanakasi akankamanina pafi baYesu besibile pali ye, kabili baYesu balifisibile syani?
 • Kani nifindo tungasambililako ku lyasi lya mwanakasi pa mukalo?

Ifyakwipusya na fimbi

 • Pendeni Yoane 4:5-43.

  Pa kulonda icakubwenako ca baYesu, tulyelelwe ukubona syani abantu abatabalipo ba musyobo wesu neli abo tupusene nabo ifi twakusiwe? (Yoa. 4:9; 1 Kol. 9:22; 1 Tim. 2:3, 4; Tito 2:11)

  Kani umuntu aba musambile wa baYesu nifindo ifiweme ifya kumupasi ifi angasanganamo? (Yoa. 4:14; Yisa. 58:11; 2 Kol. 4:16)

  Kani tungalangisya syani ati tulatota koti mwanakasi umuSamalya, uwalukufwaisya ukubulako bambi ifi asambilile? (Yoa. 4:7, 28; Mat. 6:33; Luku 10:40-42)