Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Icisimicisyo 89: BaYesu Bawamya Itempuli

Icisimicisyo 89: BaYesu Bawamya Itempuli

BAYESU muli bucine pano baleboneka ukukalipa, kani tefyo? Kani waisiba umulandu bakalipilo’kwakuti? Nipakuti aba balalume pe tempuli lya baLesa mu Jelusalemi balunkumbwa makosa. Balukwesya ukupange’ndalama isyakuti ubwingi ku bantu abaisa mu kupempela baLesa.

BaYesu baapinala amatebulu apali indalama

Kani wasibone’ŋombe isyalalume ne mbelele ne nkulimba? Abalalume balukusitisya isi’nama penka pano pe tempuli. Kani waisiba umulandu? Nipakuti abaIsilaeli balyelelwe ukuba ne nama ne fyuni ifya kupela umulambu kuli baLesa.

Ifunde lya baLesa lyalilabile ati ili umuIsilaeli abifya, alyelelwe ukupela umulambu kuli baLesa. Kwaliko impindi simbi, nasyo, ili abaIsilaeli baali ne kucite’milambu. Pano kani nipi abaIsilaeli bangasangane’fyuni ne nama sya kupela imilambu kuli baLesa?

AbaIsilaeli bamo bamo baalikwete ifyuni ne nama. Koti bafipele’milambu ifi. Pano abaIsilaeli abengi tabakwetepo inama neli fyuni. Kabili bambi balukwikala ukutali makosa na Jelusalemi icakweba’ti tekuti baletepo inama neli imo pa nama syabo kwi tempuli. Popele abantu balukwisa kuno ne kusitula inama neli ifyuni balukufwaya. Pano aba balalume balukulipilisya abantu indalama isyakuti ubwingi. Baalukubepa abantu. Nangabe’fyo, tabelelwepo ukusitisya muno mwenka mwi tempuli lya baLesa.

Ici e calenga baYesu ukukalipa. Popele baapinala amatebulu ya balalume apali indalama ne kusipalaya. Kabili, bapanga ne bwembya bwa myando ne kutamfisya inama posonde ye tempuli. Bakomeka ku balalume abalukusitisya inkulimba ati: ‘Sifumyenimo muno! Tekwalula iŋanda ya baTata ni ŋanda ya kubwenamo indalama isingi.’

Bambi abasambile ba baYesu bali nabo pano pe tempuli mu Jelusalemi. Bakankamana pa kubona baYesu ifibalukucita. Eli baanuka ne palembelwe mu Baibolo pa Mwana wa baLesa ati: ‘Ubutemwe bwa ŋanda ya baLesa bukalukwaka muli ye koti mulilo.’

Ili baYesu bacili muno mu Jelusalemi ku kusangwa ku Muciluko, bacite’fimpelampela ifingi. Panuma yafyefyo, baYesu bafumako ku Judiya kabili batatikako ne lwendo lwabo ukubwelela ku Galili. Pano ili balukuya, bapita mu musi wa Samalya. Ngatubone ifyacitika kulya.

Yoane 2:13-25; 4:3, 4.Ifyakwipusya

  • Kani nindo balukusitisisya inama pe tempuli?
  • Cindo calenga baYesu ukukalipa?
  • Koti fintu ulukubona mu cikope, cindo baYesu bacita, kabili cindo baYesu babula abalalume abalukusitisya inkulimba?
  • Ili abasambile babona ifi baYesu balukucita, baanuke’ndo?
  • Niwisa musi baYesu bapitamo ili balukubwelela ku Galili?

Icakwipusya na cimbi

  • Pendeni Yoane 2:13-25.

    Kani twalanguluka pafi baYesu bakalipile ku balukusitisya mwi tempuli, kani tulyelelwe ukubona syani ukucito’bukwebo pa Mulenda wa Bufumu? (Yoa. 2:15, 16; 1 Kol. 10:24, 31-33)