Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Icisimicisyo 88: Yoane Ababatisya BaYesu

Icisimicisyo 88: Yoane Ababatisya BaYesu

BONAKO inkulimba ilukuselukila pa mutwi wa mwalalume. Umwalalume ni baYesu. Pano bali ne myaka yakufyalwa apepi na 30. Kabili umwalalume bali nakwe ni Yoane. Tulisambililepo kale fimo pali ye. Kani waanuka ili Maliya aile mu kufakasya kuli Elisabeti umukwabo, kabili ne mwana mwi pafu lyakwe Elisabeti alicilaukile kunsangalasi? Uyo mwana uwali tangafyalwa ali ni Yoane. Lomba pano Yoane na baYesu balukucite’ndo?

Ulubatisho lwa baYesu

Yoane eli acibisya lukoso baYesu mu menda amu Nika ya Jodeni. Ifi efi umuntu bamubatisya. Pa kutanga, balamwibisya mu menda, kabili eli bamutumpula nakabili. Pakuti ifi efi Yoane acita ku bantu, aletwa ati Yoane Uwakubatisya. Pano mba nindo Yoane abatisisya baYesu?

Yoane alicitile’fi nipakuti baYesu baalisile kuli ye ne kumulomba Yoane ati ababatisye. Yoane alabatisya abantu abalukufwaya ukulangisya ati basaasa pa fibipile ifibacita. Pano lomba baYesu baalicitilepo ifintu fimo ifi bakusaasa? Koku, baYesu tabacitilepo pakuti Mwana wa baLesa abene ukufuma kwiulu. Kansi balilombele Yoane ukubabatisya pa mulandu uupuseneko. Leka tuubone uyo mulandu.

Ili baYesu tabangesa kuno kuli Yoane, baali ni ba kalipentala. Kalipentala muntu uyo upange’fintu ukufuma ku fiti, ifintu koti matebulu ne mipando. Josefi umulume wakwe Maliya aali ni kalipentala, kabili alisambisye baYesu ukuba ba kalipentala nabo. Pano baYehoba tabatuminepo Umwana wabo pa calo ukuba kalipentala. Baalimukwatile umulimo uulibelele uwakweba’ti ye apyunge, kabili impindi yafika iyakweba’ti baYesu batatike ukuupyunga. Popele pakweba’ti balangisye ati baisa pano mu kucita ukufwaya kwa baWisibo, baYesu bamulomba Yoane ukubabatisya. Kani baLesa basangalala pali cici?

Inya, basangalala, pakuti, panuma ili baYesu batumpuka ukufuma mu menda, isiwi ukufuma kwiulu lyalabila ati: ‘Uyu Mwana wanji, muli ye emo ndukusangalalila.’ Nakabili, cilukoboneka koti amaulu aisuka ne nkulimba iyi yaselukila pali baYesu. Pano talipo ni nkulimba yacinenene. Ilukuboneka lukoso koti ni yo. Mucinenene mupasi uswetelele uwa baLesa.

Pano baYesu bali ne fingi ifya kulangulukapo, popele baya ku mupunda uuli celele pa nsiku 40. Uko Satana aisa kuli bo. Imiku itatu aesya ukulenga baYesu ukucita fimo ifintu ifya kupulaisya amafunde abaLesa. Pano baYesu tekuti bacicitepo.

Panuma yafyefyo, baYesu babwelela ne kukumanya abalalume bamo bamo ababa basambile babo abakutanga. Bamo amasina abo ni Andaleya, Petilo (uwitwa nakabili ati Simoni), Filipo na Natanyeli (uwitwa nakabili ati Batolomayo). BaYesu na baba abasambile babukumo baya ku calo ca Galili. Mu Galili baimakana mu musi wa Kena umwali e mwabo Natanyeli. Uko baYesu baya ku buufi ubukulu, kabili bacita icimpelampela cabo ica kutanga. Kani wacisibe’co? Baalula amenda ukube’mfaina.

Matayo 3:13-17; 4:1-11; 13:55; Mako 6:3; Yoane 1:29-51; 2:1-12.Ifyakwipusya

 • Kani abalalume babili abali mu cikope nibani?
 • Kani umuntu balamubatisya syani?
 • Kani bantu bamusango syani Yoane abatisya?
 • Kani nipali wisa mulandu uulibelele baYesu bamulombela Yoane ukubabatisya?
 • Kani baLesa balangisya syani ati basangalala pakuti baYesu babatisiwa?
 • Mba findo fyacitika ili baYesu baya ku mupunda uuli celele pa nsiku 40?
 • Kani nibani bamo bamo abasambile ba baYesu abakutanga, kabili nicisa cimpelampela cabo ica kutanga?

Ifyakwipusya na fimbi

 • Pendeni Matayo 3:13-17.

  Kani findo baYesu balangisye ati e fyelelwe ukulondwa pa kubatisya abasambile babo? (Amasa. 40:7, 8; Mat. 28:19, 20; Luku 3:21, 22)

 • Pendeni Matayo 4:1-11.

  Kani filya baYesu baisi ukupyungisya Amalembo bwino filatukosya syani ukusambilila Baibolo lyonse? (Mat. 4:5-7; 2 Pet. 3:17, 18; 1 Yoa. 4:1)

 • Pendeni Yoane 1:29-51.

  Mba nikuli nani uku Yoane Uwakubatisya atungulwile abasambile bakwe, kabili fwebo muli bulelo tungatuntulula syani icakubwenako cakwe? (Yoa. 1:29, 35, 36; 3:30; Mat. 23:10)

 • Pendeni Yoane 2:1-12.

  Kani icimpelampela ca baYesu ica kutanga cilalanga syani ukweba’ti baYehoba tabatanapo abapyungisi Babo icintu iciweme? (Yoa. 2:9, 10; Amasa. 84:11; Jako. 1:17)