Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Icisimicisyo 87: Yesu Umwanice mwi Tempuli

Icisimicisyo 87: Yesu Umwanice mwi Tempuli

LOLESYA umusankwa umwanice uulukulabila kuli baba abalalume abakulu. Basambisi ba mwi tempuli lya baLesa mu Jelusalemi. Ne musankwa ni Yesu. Akulako panini. Pano ali ne myaka 12.

Abasambisi bakankamana makosa pakweba’ti Yesu alisi ifingi pali baLesa na pa fintu ifilembelwe mu Baibolo. Pano nindo Josefi na Maliya tababelele apa nabo? Bali pi? Leka tubone.

Umwanice Yesu alukulabila ne basambishi

Cila mwaka Josefi alaleta ulupwa lwakwe ku Jelusalemi ku kusefya ukulibelele ukwitwa ati ica Muciluko. Lwendo ulutali ukufuma ku Nasaleti ukuya ku Jelusalemi. Takulipo uukwete motoka, kabili takulipo ne masitima. Tabafikwetepo pa mpindi iyo. Abantu abengi balenda pansi, kabili cilabapintila apepi ne nsiku sitatu ukufika ku Jelusalemi.

Pali ino mpindi Josefi alikwete ulupwa ulukulu. Popele kuli bambi abakwabo ne nkasi syakwe Yesu abakulama. Uno mwaka Josefi na Maliya baima ne bana babo ulwendo ulutali ulwa kubwelelamo kwabo ku Nasaleti. Balukulanguluka ati Yesu ali na bambi babo balukwendela pamo. Pano ili baikala pakuwa kwa kasuba, Yesu taapo. Bamufwaya mu bakwabo ne babyabo, pano talipo nabo! Popele babwelelamo ku Jelusalemi mu kumufwaya.

Mukupelako bamusangana Yesu apa ne basambisi. Alukukutika kuli bo ne kwipusya ifyakwipusya. Kabili abantu bonse bakankamana pa mano akwe Yesu. Pano Maliya alabila ati: ‘We Mwana, mba nindo watucitile’fi? Bawiso na nebo twabombomana makosa ku kukufwayafwaya ati tukusange.’

Yesu aasuka ati: ‘Mba nindo mwalukumfwaila.’ Kani tamwisibile ati kwelelwa kwanji nebo ukuba mu ŋanda ya baTata?’

Inya, Yesu alitemenwe ukuba uku angasambilila pali baLesa. Kani tefitwelelwe ukumfwa na fwebo? Kwabo ku Nasaleti, Yesu aalukuya ku kubungana kwa kupempela cila mulungu. Pakuti lyonse alukukutikisya, alisambilile ifingi mu Baibolo. Ngatube koti ni Yesu ne kulonda icakubwenako cakwe.

Luku 2:41-52; Matayo 13:53-56.Ifyakwipusya

 • Kani Yesu pali cici icikope ali ne myaka inga, kabili ali pi?
 • Mba nifindo Josefi acita ne lupwa lwakwe cila mwaka?
 • Panuma ya kwenda ubusiku bumo pa kubwelelamo kwabo, kani nindo Josefi na Maliya babwelelamo ku Jelusalemi?
 • Kani nikwisa Josefi na Maliya basangana Yesu, kabili nindo abantu kulya bakankamanina?
 • Mba nifindo Yesu alabila kuli banyina, ba Maliya?
 • Kani tungatuntulula syani Yesu pa kusambilila pali baLesa?

Ifyakwipusya na fimbi

 • Pendeni Luku 2:41-52.

  Nangaba’ti Ifunde lyalukulabila’ti balalume benka lukoso e belelwe ukusangwako ku kusefya kwa cila mwaka, kani nifindo ifiweme abafyasi bangacita ifyalukucita Josefi na Maliya? (Luku 2:41; Ndute. 16:16; 31:12; Ifisi. 22:6)

  Kani abanike muli bulelo bangatuntulula syani icakubwenako iciweme icakwe Yesu ica kukomekwa ku bafyasi babo? (Luku 2:51; Ndute. 5:16; Ifisi. 23:22; Kolo. 3:20)

 • Pendeni Matayo 13:53-56.

  Kani abakwabo Yesu bane abo afyelwe nabo akapafu kamo abasimbwilwe mu Baibolo nibani, kabili bobilo pali babo nifindo bapyungile mwi kelesya lya buKlistu? (Mat. 13:55; Cit. 12:17; 15:6, 13; 21:18; Gal. 1:19; Jako. 1:1; Juda1)