Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Icisimicisyo 86: Abalalume Batungululwa ne Kabangabanga

Icisimicisyo 86: Abalalume Batungululwa ne Kabangabanga
Abasambilila pa tubangabanga

KANI wakabona kalya akabangabanga akatubile ukwakuti umo pali baba abalalume asontele? Ili bafumine mu Jelusalemi, akabangabanga kalibonekele. Aba balalume bafuma ku mutulesuba, kabili balasambilila pa tubangabanga. Basumina ati aka kabangabanga ka bukumo kakubatungulula ku muntu umo umucindeme.

Ili abalalume bafikile ku Jelusalemi balipwisye ati: ‘Alipi umwana uuli nekube’mfumu ya baJuda?’ “AbaJuda” lisina nalimbi ilya baIsilaeli. Abalalume balilabile ati: ‘Mukutatikilapo twalibwene akabangabanga ka mwana ili twali ku mutulesuba kabili twaisa mu kumupempela.’

Ili Elode, uuli ni mfumu mu Jelusalemi aumfwile ulwa cici aalibombomene. Tafwailepo umuntu umbi ukumupyana pa bufumu bwakwe. Pano Elode alitile abapapatilisi abakulu kabili ne kubepusya ati: ‘Nipi imfumu iilailwe ikafyalilwa?’ Balyasukile ati: ‘Baibolo ilalabila ati ni mu Betelemi.’

Pano Elode eli aitile abalalume abafumine ku mutulesuba, kabili kalabila ati: ‘Kabiyeni mumufwaye umwanice. Kani mukamusangane, mukambuule. Nane ndukufwaya ukuya mu kumupempela.’ Pano muli bucine, Elode alukufwaya ati kani akasangane umwana akamwipaye!

Pano akabangabanga katelela kuntangile ya balalume ukulola ku Betelemi, kabili kaimakana pa mupunda apali umwana. Ili abalalume baingila mu ŋanda, basangana Maliya ne mwanice Yesu. Baleta ifya mpese ne kupela kuli Yesu. Pano mukupelako baYehoba babacenjesya abalalume mu miloto ati tesi ukubwelela kuli Elode. Namulifyefyo babwelela ku calo cabo ukupita insila imbi.

Ili Elode aisiba ati abalalume ba ku mutulesuba balile kwabo, akalipa ukwakuti. Apela ifunde lya kweba’ti umwana umwalalume onse mu Betelemi uuli ne myaka ya kufyalwa yobilo ukuya pansi alyelelwe ukwipaiwa. Pano baYehoba bamucenjesya Josefi mu muloto ili kucili impindi, kabili Josefi ne lupwa lwakwe baya ku Ijipiti. Panuma, ili Josefi aisiba ati Elode alifwile, apinta Maliya na Yesu ukubwelelamo ku mupunda wabo ku Nasaleti. Uku eko Yesu akulila.

Kani ulukulanguluka ati ninani walengele kalya akabangabanga ukutula? Anuka ukweba’ti abalalume balile ku Jelusalemi panuma yakubona akabangabanga. Satana Umusensesi alifwaile ukwipaya umwana wa baLesa, kabili alisibile ati Imfumu Elode iya ku Jelusalemi koti yaesya ukumwipaya. Kansi Satana e walengele kalya akabangabanga ukutula.

Matayo 2:1-23; Mika 5:2.Ifyakwipusya

  • Abalalume mu cikope nibani, nga pano nindo umo pali bo asontele ku kabangabanga akatubile?
  • Mba nindo Imfumu Elode yakalipila, kabili yacitapo indo?
  • Akabangabanga akatubile kabatungulula pi abalalume, pano nindo bapitila imbi insila pakuya kwabo?
  • Kani nicisa cakukomeka Elode apela, kabili mba nindo acipelela?
  • Cindo baYehoba babula Josefi ukucita?
  • Mba ninani walengele akabangabanga ukutula, kabili nindo acitile’fyo?

Icakwipusya na cimbi

  • Pendeni Matayo 2:1-23.

    Kani Yesu aali ne myaka inga kabili aalukwikala pi ili abasambilila pa tubangabanga bafakesye kuli ye? (Mat. 2:1, 11, 16)