Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Icisimicisyo 85: Yesu Afyalwa Mu Cibaya

Icisimicisyo 85: Yesu Afyalwa Mu Cibaya

KANI walwisibo’lu lucece? Inya, ni Yesu. Eli afyalwa lukoso mu cibaya. Icibaya nimulya inama silaminwa. Maliya alukulalika Yesu mu ciliilo ca ŋombe, icili mupunda umu babika ifyakulya fya ŋombe ne nama simbi ati silye. Pano nindo iyi Maliya na Josefi babelele muno pamo ne nama? Uyu taulipo mupunda wa kufyalilwamo ulucece, tali e fyenka?

Taulipo, koku . Pano uyu e mulandu babelele muno: Kateka wa Loma, Kaisa Ogusito, alipangile ifunde lya kweba’ti umuntu onse alyelelwe ukubwelela ku musi uko afyalilwe pakweba’ti isina lyakwe lingalembwa mwi buku. Josefi alifyalilwe muno mu Betelemi. Pano ili ye na Maliya bafikile, tabasangilepo umupunda konse lukoso. Namulifyefyo balisile muno mu kuba pamo ne nama. Kabili pa kasuba kenka aka Maliya alifyele Yesu! Pano, koti nifyefyo wabona, Yesu ali lukoso bwino.

Josefi, Maliya, ne mwana Yesu

Kani wababona abembesi abalukwisa mu kubona Yesu? Baali mu mpanga ubusiku balukwembela imbelele, kabili ukutuba ukukulu kwalisanikile ukubasinguluka. Yali ni nkalamba! Abembesi balitiinine ukwakuti. Pano inkalamba kailabila ati: ‘Mwitiina! Ndimukwatileni icebo iciweme. Lelo mu Betelemi, baKlistu baSikulu bacifyalwa. Bakapulusya abantu! Mwakubasanga balipambilwe mu ngubo kabili balilele mu ciliilo ca ŋombe.’ Lomba kwalipulilile ukwisa inkalamba isingi kabili syalitatikile ne kubacindika baLesa. Popele penka’po aba abembesi balyendesye ukuya mu kubona Yesu, lomba pano bamusangana.

Kani waisiba umulandu Yesu acindamine? Kani ulisi uo ali muli bucine? Anuka ukweba’ti mu cisimicisyo ca kutanga ica lilino ibuku twalilabilepo pa Mwana wa baLesa uwa kutanga. Uyu Mwana alipyungile pamo na baYehoba pa kulenga amaulu ne calo ca pansi kabili na fyonse fintu lukoso. Uyu e Yesu!

Nacine, baYehoba balituntulwile umweo wa Mwana wabo mwiulu ne kuubika mu kapafu kakwe Maliya. Penka’po ulucece lwalitatikile ukukula mu kapafu kakwe koti nifyefyo tumbi utucece tukula mu mapafu abanyinabo. Pano ulu lucece lwali Mwana wa baLesa. Mukupelako Yesu alifyelwe muno mu cibaya mu Betelemi. Tali pano wabona umulandu inkalamba syasangalele ukwakuti icakweba’ti syalibulileko ne bantu ati Yesu afyalwa?

Luku 2:1-20.Ifyakwipusya

 • Kani ulucece ululi mu cikope ninani, kabili nipi Maliya alukululalika?
 • Mba nindo Yesu afyalilwe mu cibaya ca ŋombe?
 • Mu cikope, mba nibani balya abalalume abalukwingila mu cibaya, kabili findo inkalamba yababulile?
 • Mba nindo Yesu apusanineko ku bantu bambi?
 • Mba nindo Yesu angetilwa ati Umwana wa baLesa?

Ifyakwipusya na fimbi

 • Pendeni Luku 2:1-20.

  Kani nikesa kabeya Kaisa Ogusito akweteko mu kufikilisiwapo ukwa kusimika pa kufyalwa kwakwe Yesu? (Luku 2:1-4; Mika 5:2)

  Kani umuntu angabapo syani pali babo abetwa ati ‘abantunsi abo batemenwe’? (Luku 2:14; Mat. 16:24; Yoa. 17:3; Cit. 3:19; Ebeya. 11:6)

  Filya balya abembesi abaJudiya abalicefesye basangalele pa kufyalwa kwa Uwakupulusya, mba nindo abapyungisi ba baLesa muli bulelo belelwe ukuba abasangalele ukwakuti? (Luku 2:10, 11; Efes. 3:8, 9; Fisu. 11:15; 14:6)