Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Icisimicisyo 101: BaYesu Baipaiwa

Icisimicisyo 101: BaYesu Baipaiwa

LOLESYA pa cintu icakuti ububi icilukucitika! BaYesu balebepaya. Bababika pa citi. Imisumali baipopa mu minwe na mu makasa yabo. Pano mba nindo uuli onse angafwaila ukucita icakube’fi kuli baYesu?

BaYesu balukufwa

Nipakuti abantu bamo bamo bapate ba baYesu. Mba kani wabesiba? Umo pali babo ni nkalamba imbifi Satana Umusensesi. Ewalengele na Adama na Efa ukubulo’kumfwila baYehoba. Kabili Satana e walenga ne bapate ba baYesu ati bacite ici cibipile.

Ili baYesu tabangabapopela pa citi, abapate babo bacite’fyakubapufya. Anuka ifi baisile kwi bala lya Gesemane kabili ne kubapinta. Mba baali nibani abo abapate babo? Muli bucine baali ni ntangisi sya mapempelo. Ngatubone ifyacitikile mukukonkapo.

Ili baYesu babapinta ku ntangisi sya mapempelo, abasambile babo babutuka. Basya baYesu benka ne bapate babo, nipakuti batiina. Pano abasambile babo Petilo na Yoane tabelepo ukutali makosa. Baya ili balondamo panuma ukubona ifilukucitika kuli baYesu.

Abapapatilisi bapinta baYesu ku mwalalume umukulu Anasi, uwalipo akale mupapatilisi umukulu. Ibumba talikokwelepo kuno. Mukukonkapo bapinta baYesu ku ŋanda yakwe Kayafa, uuli pano e mupapatilisi umukulu. Intangisi sya mapempelo isingi syabungana pa ŋanda pakwe.

Kuno ku ŋanda yakwe Kayafa babalubulwisya baYesu. Abantu babaleta mu kubepesya baYesu ubufi. Intangisi sya mapempelo syonse silelabila ati: ‘BaYesu balyelelwe ukubepaya.’ Babasipila ne mate ne kubapamala amakofi.

Ili ifi filukucitwa, Petilo ali posonde mu cipango. Kuli impepo ubusiku, kabili abantu pano bakunko’mulilo. Ili balukonta ukubungana isiiko, umusyakasi amulolesya Petilo ne kulabila ati: ‘Uyu mwalalume naye aali pamo na baYesu.’

Petilo aasuka ati: ‘Koku nsinalipo naye!’

Imiku yotatu abantu balabila kuli Petilo ati aali na baYesu. Pano yonse imiku Petilo alabila ati talipo fya cine. Ulwa butatu ili Petilo alabile’fyo, baYesu basyoloka ne kumulolesya. Petilo abombomana pa kubepo’bufi, kabili afumapo aya na mu kulila.

Ili akasuba katatika lukoso ukutula pa Cisanu, abapapatilisi bapinta baYesu ku cilye ca mpemba, mu ŋanda ya Sanikedilini. Kuno balabila ifi bakucita pali baYesu. Babatwala kuli Pontyo Pilati, uwalukuteka icalo ca Judiya.

Abapapatilisi babula Pilati ati: ‘Uyu e mwalalume imbifi. Kabili alyelelwe ukwipaiwa.’ Panuma yakubepusya baYesu ifyakwipusya ifingi, Pilati alabila ati: ‘Nebo nsibwenepo muli ye neli kebo akakumubipila akali konse.’ Pilati atuma baYesu kuli Elode Antipa. Elode alukuteka mu Galili, pano alekala mu Jelusalemi. Elode naye tabwenepo icili conse icakubifya baYesu bacita, popele abwelesya baYesu kuli Pilati.

Pilati alukufwaya ukubakakulula baYesu. Pano abapate ba baYesu balukufwaya umbi kaili ukuya tesi baYesu. Uyu e mwalalume umuŋo Balaba. Pano ni mpindi ya kasuba pakati ili Pilati aleta baYesu posonde. Alabila ku bantu ati: ‘Boneni! Imfumu yenu nji!’ Pano abapapatilisi abakulu babilikisya ati: ‘Mupinteni! Mwipayeni! Mwipayeni!’ Popele apo Pilati alikakulwile Balaba, kabili bapinta baYesu mu kubepaya.

Ku kutatika kwa cingulo pa Cisanu baYesu babapopela pa citi. Kulwine na kucipiko ca baYesu kuli abaŋo nabo balukwipaiwa pa fiti. Tekuti ubabonepo mu cikope. Impindi inini ili tabangafwa baYesu, umo pa baŋo alabila kuli baYesu ati: ‘Mukanganuke nebo pakwisa mwebo mu Bufumu bwenu.’ Kabili baYesu kabasuka ati: ‘Ndukukulaya ati ukaba na nebo mu Paladaiso.’

Tali uko kulaya ukwakuti ubune? Mba kani waisiba paladaiso baYesu balukulabilapo? Nipi yali paladaiso baLesa balengele pa kutanga? Inya, ni pa calo. Kabili ili baYesu bakaba imfumu mwiulu, bakabusya uyu mwalalume pakweba ati akasangalale mu Paladaiso wa bukumo pa calo ca pansi. Kani tatwelelwe ukusangalala pali cico?

Matayo 26:57-75; 27:1-50; Luku 22:54-71; 23:1-49; Yoane 18:12-40; 19:1-30.Ifyakwipusya

 • Mba ninani muli bucine uwalenga baYesu ukufwa?
 • Findo abasambile ba baYesu bacita ili baYesu babekata ku ntangisi sya mapempelo?
 • Findo fyacitika ku ŋanda kwakwe Kayafa, umupapatilisi umukulu?
 • Mba nindo Petilo aila mukulilila?
 • Ili baYesu bababwesesya kuli Pilati, findo abapapatilisi abakulu babilikisya?
 • Findo fyacitika kuli baYesu pali Cisanu icingulo kasuba, kabili cindo balaya umuŋo bakobekele pa citi apepi nabo?
 • Paladaiso baYesu balabilepo ikaba pi?

Ifyakwipusya na fimbi

 • Pendeni Matayo 26:57-75.

  Findo bacitile abasololwesi ba mwisolololo ilikulu ilya baJuda ifyalangile ati baali nimbifi? (Mat. 26:59, 67, 68)

 • Pendeni Matayo 27:1-50.

  Mba nindo tungalabilila ati ukubombomana Juda aumfwile kwali kwa lukoso? (Mat. 27:3, 4; Mako 3:29; 14:21; 2 Kol. 7:10, 11)

 • Pendeni Luku 22:54-71.

  Nicindo tungasambililako kuli fifilya Petilo akene baYesu ubusiku babafutukile ne kubekata? (Luku 22:60-62; Mat. 26:31-35; 1 Kol. 10:12)

 • Pendeni Luku 23:1-49.

  BaYesu balicitilepwe’ndo pa fibabafyengele, kabili cindo tungatuntululako kufi baYesu bacitile? (Luku 23:33, 34; Loma. 12:17-19; 1 Pet. 2:23)

 • Pendeni Yoane 18:12-40.

  Findo tungasambililako kuli fifilya Petilo impindi imbi atinine abantu, mukupelako alikosele ne kuba intangisi bangapemamo? (Yoa. 18:25-27; 1 Kol. 4:2; 1 Pet. 3:14, 15; 5:8, 9)

 • Pendeni Yoane 19:1-30.

  BaYesu balilangile syani ati tabacindamikilepo makosa ifikwatwa? (Yoa. 2:1, 2, 9, 10; 19:23, 24; Mat. 6:31, 32; 8:20)

  Kani amasiwi baYesu balabile ili balukufwa yalilangile syani ati balicimfisye ne kusuntula ubukulu bwa baYehoba? (Yoa. 16:33; 19:30; 2 Pet. 3:14; 1 Yoa. 5:4)