Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Icisimicisyo 77: Tekuti Benamisye Pansi

Icisimicisyo 77: Tekuti Benamisye Pansi

KANI waanuka ati walyumfwilepo pali baba abasankwa batatu abanice? Inya, babyakwe Danyeli woyo uwakene ukulya fyefyo ifi tafyalipo ifiweme kuli bo. AbaBabiloni balukubeta ati Syadilaci, Mesyaci na Abedinego. Pano lomba balolesye. Mba nindo tabalukwinamisya pansi koti ni bonse lukoso kuli cici icibumbwabumbwa icikulu? Leka tubone umulandu.

Kani unganuka amafunde baYehoba abene balembele ayalukwitwa ati Amafunde Ikumi? Ilya kutanga pali yo nilili: ‘Tekwesya ukupempela tulesa tumbi sombi nenka nebo.’ Abasankwa abanice abali apa balukumfwila ili ifunde, nangaba’ti tacilipo icintu icipubile ukucita.

Nebukadinesa, imfumu ya Babiloni, yaita abantu abengi abacindeme ukwisa mu kucindika ici cibumbwabumbwa ici aimikile. Eli asila lukoso ukulabila ku bantu bonse ati: ‘Ili mwaumfwa ukulila kwa mpenga, amesela ne malimba ambi, muli ne kwinamisya pansi ne kupempela ici cibumbwabumbwa ce golide. Umuntu onse uutainamisye pansi ne kupempela penka’po akaposwa mukati kesiiko ililukwako’mulilo.’

Ili Nebukadinesa aumfwa’ti Syadilaci, Mesyaci na Abedinego tabenamisye pansi, akalipo’kwakuti. Alabila ati babalete kuli ye. Abapa naumbi umuku uwakweba’ti benamisye pansi. Pano abasankwa abanice bacetekela muli baYehoba. Babula Nebukadinesa ati: ‘BaLesa wesu abo tupyungila balisi ukutupulusya. Pano nangaba’ti tabatupulwisye, tatwainamisyeko pansi ku cibumbwabumbwa cenu ice golide.’

Syadilaci, Mesyaci na Abedinego

Pa kumfwe’fi, Nebukadinesa eli acilamo ne kukalipa. Kuli isiiko pepipepi kabili afunda’ti: ‘Nga mulikosye isiiko ukucila imiku sisanu na sibili na pali fyefyo ifi lyali akale!’ Eli atuma abalalume bamakosa mwi bumba lya fita fyakwe ukukaka Syadilaci, Mesyaci na Abedinego ne kubaposa mwi siiko lya mulilo. Isiiko lyalikabile ukwakuti icakweba’ti abalalume bamakosa bafwa ku caka ca mulilo. Mba pano abasankwa batatu abo baposelemo?

Imfumu yalolesya mukati ke siiko lya mulilo, kabili yaba ne mwenso uwakuti. Yaipusya ati: ‘Kansi tali twacikaka abasankwa batatu ne kubaposa mukati ke siiko lya mulilo?’

Abapyungisi baiko baasuka ati: ‘Fyacine, efi twacicita.’

Imfumu yalabila ati: ‘Pano ndukubona abalalume bane balukwendauka mukati ka mulilo. Tabakakilwe, kabili ne mulilo taulukubasomesyapo. Kabili uwa bubane alukuboneka koti ni kalesa.’ Imfumu yapalamina ku mulyango wa kwi siiko lya mulilo ne kubilikisya ati: ‘Syadilaci! Mesyaci! Abedinego! Fumenimo, mwe bapyungisi ba baLesa Abo Abacilile!’

Ili bafumamo, umuntu onse abona ati tabasomenwepo. Imfumu yalabila ati: ‘Nga bacindikwe baLesa bakwe Syadilaci, Mesyaci na Abedinego! Bopele batuma inkalamba yabo ne kubapulusya pakuti tekuti benamisye pansi ne kupempela tulesa tumbi sombi baLesa wabo abene.’

Tali ici cakubwenako iciweme icakuba abalungeme kuli baYehoba ati fwebo tulonde?

Ifyakufuma 20:3; Danyeli 3:1-30.Ifyakwipusya

 • Mba nilise’funde Nebukadinesa, imfumu ya Babiloni, apeela abantu?
 • Mba nindo ababyakwe Danyeli batatu tabalukwinamisyako ku cibumbwabumbwa ce golide?
 • Ili Nebukadinesa abapa abaEbeya batatu umuku naumbi uwakweba’ti benamisye pansi, kani balangisya syani ukweba’ti balicetekele muli baYehoba?
 • Mba nifindo Nebukadinesa abula abalalume bakwe ukucita kuli Syadilaci, Mesyaci, na Abedinego?
 • Mba nifindo Nebukadinesa abona ili alolesyamo mukati ke siiko lya mulilo?
 • Mba nindo imfumu yabapelela ubuleme baLesa wakwe Syadilaci, Mesyaci, na Abedinego, kabili findo tungasambililako kuli bo?

Ifyakwipusya na fimbi

 • Pendeni Danyeli 3:1-30.

  Mba niisa imibelo abasankwa batatu abaEbeya balangisya iyi bonse abapyungisi ba baLesa belelwe ukutuntulula ili ukulungama kwabo kwaesiwa? (Dan. 3:17, 18; Mat. 10:28; Loma. 14:7, 8)

  Mba cindo icicindeme ici baYehoba Lesa basambisye Nebukadinesa? (Dan. 3:28, 29; 4:34, 35)