Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Icisimicisyo 76: Jelusalemi Aonalwa

Icisimicisyo 76: Jelusalemi Aonalwa

IMYAKA ukucila pali 10 yapita ukufuma apo Imfumu Nebukadinesa yapintile abaIsilaeli abasambilile bonse ku Babiloni. Pano lolesya icilukucitika! Jelusalemi yaocewa. AbaIsilaeli abasyaipailwepo bapintwa ku kuba bakaili ku Babiloni.

Anuka ukweba’ti, efi abakusimika ba baYehoba bacenjesye ati cikacitika kani abantu tabalwile imibelo yabo iibipile. Pano abaIsilaeli tabakutikile ku bakusimika. Batwalilila ukupempela tulesa twa bufi pe punda lya kupempela baYehoba. Aba bantu balyelelwe ukupanikwa. Tulisi ifi nipakuti Esiceli uwakusimika wa baLesa atubula fyonse ifibipile abaIsilaeli balukucita.

Kani ulimwisi Esiceli? Ali pa basankwa Imfumu Nebukadinesa yapintile ku Babiloni pa myaka 10 ili ukonalwa kwa Jelusalemi ukukulu takungacitika. Danyeli ne babyakwe botatu, Syadilaci, Mesyaci na Abedinego, nabo balipintilwe ku Babiloni pa mpindi intu imo.

Ili Esiceli acili mu Babiloni, baYehoba bamulanga ifibipile ifilukucitwa ku Jelusalemi pe tempuli. BaYehoba bacite’ci ukupitila mu cimpelampela. Esiceli muli bucine acili mu Babiloni, pano baYehoba bamulenga ukubona fyonse lukoso ifilukucitwa pe tempuli. Kabili ifi Esiceli abona fyakukankamanika!

BaYehoba baeba Esiceli ati: ‘Lolesya ifintu ifyakunekasya ifi abantu balukucita pe tempuli. Lolesya pa cibumba pali ifikope fya nsoka ne nama simbi. Kabili bona abaIsilaeli balukufipempela!’ Esiceli afibona ifi fintu, kabili alemba ifilukucitika.

Bakaili balukufuma mu Jelusalemi

BaYehoba bamwipusya Esiceli ati: ‘Kani wabona intangisi sya baIsilaeli ifi silukucita mu bumfisolo?’ Inya, naye abona. Abalalume bali 70, kabili bonse lukoso balepempela tulesa twa bufi. Balelabila ati: ‘BaYehoba tabalukutubonapo. Bacilekelela icalo.’

Pano baYehoba balanga Esiceli abanakasi abali ku ciibi ca ku mulyango we tempuli. Balikele balukupempela lesa wa bufi Tamusi. Kabili lolesya balya abalalume ku mulyango we tempuli lya baYehoba! Cipale bali 25 bonse pamo. Esiceli ababona. Balukwinamisya ku mutulesuba kabili balukupempela akasuba!

BaYehoba balabila ati: ‘Aba bantu tabampapo ubuleme. Tabacitapo lukoso ifyakubifya sombi balesa na kwi tempuli lyanji ne kuficita!’ Pano baYehoba balaya ati: ‘Bakomfwa ili nkacita ubukali bwanji. Kabili tekuti nkomfwe inkumbu pali bo ili bakonalwa.’

Papita lukoso koti myaka itatu ukufuma apo baYehoba balangisisya Esiceli ifyo fintu, abaIsilaeli bafutukila Imfumu Nebukadinesa. Popele yaya mu kulwa nabo. Ili papita umwaka na afu abaBabiloni baonala ne kwingila pa fibumba fya Jelusalemi ne kuwoca umusi ne kuuwisya pansi. Abantu abengi baipaiwa neli ukupintwa mu kuba bakaili mu Babiloni.

Mba pano nindo baYehoba bangalekela ukonalwa ukwakubipe’fi ukucitwa pa baIsilaeli? Muli bucine, nipakuti tabakutikile kuli baYehoba kabili tabomfwilile amafunde abo. Ici cilukutubula ati cicindeme lyonse ukulukucita ifi baLesa balabila.

Pa kutanga abantu banini babasuminisya ukwikala mu calo ca Isilaeli. Imfumu Nebukadinesa yaikalika Gedaliya umuJuda ukuba umwikalicisi pa bantu aba. Pano abaIsilaeli bamo bamo bamwipaya Gedaliya. Pano abantu baumfwo’mwenso ati abaBabiloni bakesa ne kubonala bonse pakuti pa kubifya ukwacitika. Bapatikisya Jelemiya ukuya nabo, kabili babutukila ku Ijipiti.

Pano mu calo ca Isilaeli tamusyele umuntu neli umo. Pa myaka 70 tamuli uwaikala mu calo. Casyala masala. Pano baYehoba balaya ati bakaleta abantu babo mu calo panuma yakupita imyaka 70. Pali ino mpindi, mba cindo cilukucitika ku bantu ba baLesa uku bapintilwe ku calo ca Babiloni? Ngatubone.

2 Imfumu 25:1-26; Jelemiya 29:10; Esiceli 1:1-3; 8:1-18.Ifyakwipusya

 • Findo filukucitika kuli Jelusalemi na ku baIsilaeli pali cici cikope?
 • Mba Esiceli ninani, kabili findo ifibipile baYehoba bamulangisya?
 • Pakuti abaIsilaeli tabakwetepo umucinsi kuli baYehoba, cindo babalaya?
 • Cindo Imfumu Nebukadinesa yacita ili abaIsilaeli baifutatila?
 • Mba nindo baYehoba balekela ukonalwa ukwakubipe’fi ukucitwa pa baIsilaeli?
 • Kani icalo ca Isilaeli casyala syani ica kubulamo abantu, kabili ni pa mpindi yakuba syani?

Ifyakwipusya na fimbi

 • Pendeni 2 Imfumu 25:1-26.

  Mba Sedeciya aali ninani, cindo cacitikile kuli ye, kabili ici califisisyepo syani ukusimika kwa mu Baibolo? (2 Imf. 25:5-7; Esic. 12:13-15)

  Mba ninani baYehoba bapele umulandu pakubula bucine ubo abaIsilaeli bacitile? (2 Imf. 25:9, 11, 12, 18, 19; 2 Ifye. 36:14, 17)

 • Pendeni Esiceli 8:1-18.

  Kani Klistendomu alituntulwile syani abaIsilaeli abakwalukila baLesa abalukupempela akasuba? (Esic. 8:16; Isa. 5:20, 21; Yoa. 3:19-21; 2 Tim. 4:3)