Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Icisimicisyo 73: Imfumu ya Kupelako Iiweme iya Isilaeli

Icisimicisyo 73: Imfumu ya Kupelako Iiweme iya Isilaeli

JOSAYA ali lukoso ne myaka isanu na itatu iya kufyalwa ili abe’mfumu ya pa fikoto fyobilo ifya Isilaeli. Lifumbi’linini makosa kuli umo ukube’mfumu. Pa kutanga lukoso bamo bamo abakulu bamofwa ifyakuteke’calo.

Ili Josaya ateka pa bufumu imyaka isanu na ibili atatika ukufwaya baYehoba. Alonda icakubwenako ica mfumu isyali isiweme koti ni Dafidi, Jeosafati na Esikaya. Pano, ili ali lukoso musankwa, Josaya acite’cintu mukusipa.

Imfumu Josaya ne balalume baiko balukonala ifibumbwabumbwa

Pa mpindi ikulu abaIsilaeli balacita fyenke’fibipile. Balapempela tulesa twa bufi. Balafukamine’fibumbwabumbwa. Pano Josaya afuma ne balalume bakwe atatika ne kufumyamo ukupempela kwa bufi mu calo. Uyu mulimo ukulu nipakuti abantu abengi balapempela tulesa twa bufi. Koti wabona Josaya ne balalume bakwe balukutobala ifibumbwabumbwa.

Panuma yafyefyo, Josaya aikalika abalalume botatu ukubona abalukuwamya itempuli lya baYehoba. Indalama syabunganisiwa ukufuma mu bantu ne kupelwa ku balalume pakuti bakafolesye abakapyungo’mulimo. Ili balukupyunga pe tempuli, lomba Ilikaya umupapatilisi umukulu asangamo icintu icicindeme ukwakuti. Libuku lyenka lilya ilye funde baYehoba baebele Mose ukulemba akale, ku mpindi ya kale ukwakuti. Kaliluba pa myaka iingi.

Ibuku balitwala kuli Josaya, kabili abalomba ati bamupendele. Ili alukukutika, Josaya abona ukweba’ti abantu tabaalukulamapo amafunde abaYehoba. Abombomana pali cici, kabili akwamala ne fiafwite, koti nififi wabona pa cikope apa. Kabili alabila ati: ‘BaYehoba bakalipa pali fwebo, pakuti bawisifwe tabalaminepo amafunde aalembelwe mwi buku ili.’

Syafani ne Mfumu Josaya

Josaya akomeka Ilikaya umupapatilisi umukulu mu kwipusya ifi baYehoba bakacita kuli bo. Ilikaya aya ku mwanakasi Uloda, uwakusimika umwanakasi, kabili amwipusya. Amubula ifyebo fyakufuma kuli baYehoba ifya kutwala kuli Josaya ati: ‘Nkafifisye’fyakubifya mu Jelusalemi na pa bantu bonse nipakuti batembela tulesa twa bufi ne calo caisulamo ukubifya. Pano pakuti webo, Josaya, wawamya, uku kupanikwa takwakesepo sombi ili ukafwa.’

2 Ifyebo 34:1-28.Ifyakwipusya

 • Ali ne myaka inga Josaya ili abe’mfumu, kabili atatikako ukucite’ndo ili afisya imyaka ikumi na ibili pa bufumu?
 • Findo wabona Josaya alukucita mu cikope?
 • Findo umupapatilisi umukulu asangana ili balukuwamye’tempuli?
 • Mba nindo Josaya akwamawila ifyakufwala fyakwe?
 • Nifisa fyebo ifyafuma kuli baYehoba uwakusimika umwanakasi Uloda abula Josaya?

Ifyakwipusya na fimbi

 • Pendeni 2 Ifyebo 34:1-28.

  Icakubwenako cakwe Josaya koti caba syani cakutuntululako kuli babo abapitile mu kukatasiwa mu kukula kwabo? (2 Ifye. 33:21-25; 34:1, 2; Amasa. 27:10)

  Findo ificindeme Josaya acitile pa kutwala ukupempela kwa cine pantangiile ili afisisye imyaka 8, 12 na 18 pa bufumu? (2 Ifye. 34:3, 8)

  Findo tungasambililako ku fyakubwenako fya Mfumu Josaya ne Mupapatilisi Umukulu Ilikaya pa lwa kuwamya imilenda ya kupempelelamo? (2 Ifye. 34:9-13; Ifisi.11:14; 1 Kol. 10:31)