Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Icisimicisyo 70: Jona ne Cisabi Icikulu

Icisimicisyo 70: Jona ne Cisabi Icikulu

LOLESYA umwalalume ali mu menda. Ali mu kukatasiwa ukukulu, tefyo? Isabi lilya lili apepi ne kumumina! Mba kani wamwisiba uyu mwalalume? Isina lyakwe ni Jona. Ngatubone ifi abele mu kukatasiwa ukukulu.

Jona wakusimika uwa baYehoba. Tapakokwelepo ukufuma apo uwakusimika Elisya afwilile ili baYehoba babula Jona ati: ‘Koya ku Ninife umusi uukulu makosa. Ukubifya kwa bantu kwakula, kabili ndukufwaya ukalabile kuli bo pa fyakubifya fyabo.’

Jona ne cisabi icikulu

Pano Jona talukufwayapo ukuya. Popele apatama ne bwato ubulukuya ukupusene ne kwabelele Ninife. BaYehoba tabasangalelepo ku kufyuka kwakwe Jona. Epakuleta icipuupu icikulu. Cakatasya ukwakuti ubwato bwatatika ukufwaya ukwibila. Abobesi baba ne mwenso ukwakuti, kabili balilila na kuli tulesa twabo ku kubofwa.

Mukupelako Jona abeba ati: ‘Nebo ndapempela baYehoba, baLesa abalengele amaulu ne calo ca pansi. Ndukufyuka ku kucita ifi baYehoba bambulile ukucita.’ Eli abobesi baipusya ati: ‘Mba tukucite syani pakuti icipuupu cileke?’

Jona alabila ati: ‘Mposeni mu cisiba, ne cisiba cakuleka ukupuputwa kwa ciko.’ Abobesi tabalukufwayapo ukucite’co, pano ili icisiba cacilamo ukutukala pali bo mukupelako bamuposa Jona panse. Penka’po ne cipuupu caleka, ne cisiba caleka ukupuputwa kwa ciko.

Ili Jona aibila mu menda, icisabi icikulu camumina. Pano tafwilepo. Alikele mu kapafu ka cisabi utusuba tutatu ne masiku nao atatu. Jona abombomana nipakuti tomfwililepo baYehoba ne kubulo’kuya ku Ninife. Kani ungesiba ici alukucita?

Jona atembela kuli baYehoba ati bamofwe. Pano baYehoba baleka icisabi ukuluka Jona ku mutunta. Panuma yafyefyo Jona aya ku Ninife. Kani ici tacilukutusambisya ati tulyelelwe ukucita icili conse ici baYehoba balabila?

Ibuku lya mu Baibolo ilyakwe Jona.



Ifyakwipusya

 • Kani Jona ninani, kabili baYehoba bamubula ukucite’ndo?
 • Pakuti tafwaile ukucite’fi baYehoba bamubulile ukucita, pano Jona acite’ndo?
 • Findo Jona ababula abobesi ba bwato pakweba’ti icipuupu cileke?
 • Koti nififi ulukubona pa cikope, findo fyacitika kuli Jona ili aibila pansi mu menda?
 • Kani ni nsiku singa Jona aikala mu kapafu ka cisabi icikulu, kabili findo acita mulya?
 • Nipi Jona aya ili icisabi icikulu camuluka, kabili ici cilukutusambisye’ndo?

Ifyakwipusya na fimbi

 • Pendeni Jona 1:1-17.

  Kani Jona aliubwene syani umulimo wa kutulisya ku Ninife? (Jona 1:2, 3; Ifisi. 3:7; Uwaku. 8:12)

 • Pendeni Jona 2:1, 2, 10.

  Ifi apitilemo Jona fingatupela syani ukukosa nafwebo ati baYehoba bakaasuka amatembelo esu? (Amasa. 22:24; 34:6; 1 Yoa. 5:14)

 • Pendeni Jona 3:1-10.

  Filya baYehoba bakonkenyepo ukupyungisya Jona pakuntanga nangaba’ti alifililwe ukupyunga umulimo apelwe filatukosya syani? (Amasa. 103:14; 1 Pet. 5:10)

  Icacitikile Jona ne baNinife cilatusambisye’ndo palwa kusololola abantu mu mupaka tupyungila pa kutulisya? (Jona 3:6-9; Uwaku. 11:6; Cit. 13:48)