Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Icisimicisyo 69: Moye Aofwa Umwalalume wa Makosa

Icisimicisyo 69: Moye Aofwa Umwalalume wa Makosa

KANI waisiba ifi uyu moye umwanice alukulabila? Alukubulako umwanakasi pali Elisya uwakusimika uwa baYehoba, na pa fintu ifiweme ifi baYehoba bamofwa ukucita. Umwanakasi tabesipo baYehoba nipakuti talipo muIsilaeli. Leka tubone, pano, umulandu moye abelele mu ŋanda ya mwanakasi uyu.

Umwanakasi muSilya. Umulume wakwe ni Namani, icilolo icikulu ice bumba lya fita fya baSilya. AbaSilya balikete uyu moye umwanice umuIsilaeli, kabili balimuletele ku mukasi wakwe Namani ukuba umupyungisi wakwe.

Umukashi wakwe Namani na moye umupyungishi wakwe

Namani ali ne bulwasi ububipile ubwitwa ati amanata. Ubu bulwasi koti pambi bwalenga imo iminefu ya muntu ukupona. Popele ifi efi moye alukubula umukasi wakwe Namani ati: ‘Mama basikulu bangi kani nga baya ku wakusimika uwa baYehoba ku Isilaeli. Koti abaposya amanata abo.’ Mukupita kwa mpindi ici cebo calabilwa ku mulume wa mwanakasi.

Namani alukufwaisya ukupola; popele apingulapo ukuya ku Isilaeli. Ili afika kulya, aya ku ŋanda yakwe Elisya. Elisya atuma umupyungisi wakwe ukuya posonde ne kubula Namani ati aye mu kusamba mu Nika ya Jodeni imiku isanu na ibili. Ici calenga Namani ukukalipa makosa, ne kulabila ati: ‘Inika sya kwesu silicililepo ukuwama na pa nika iili yonse mu Isilaeli!’ Panuma yakulabile’fi, Namani afumapo.

Pano umo pa bapyungisi bakwe amubula ati: ‘Basikulu, kani Elisya nga acimubuleni ati mucite cintu icikosele, nga mwacicita. Pano mba nindo iyi tekuti musambile, koti nifyefyo acilabila?’ Namani akutika ku mupyungisi wakwe kabili aya ne kulibisya mu Nika ya Jodeni imiku isanu na ibili. Ili acite’fi, umunefu wakwe waba bwino kabili uukosele!

Namani asangalala ukwakuti. Abwelela kuli Elisya ne kumubula ati: ‘Pano naisiba icinenene ati baLesa ba mu Isilaeli e baLesa lukoso abacine ponse pa calo. Pakuti pali fyefyo, ndukumukombeteleni ati, mupoke iyi mpese kuli nebo.’ Pano Elisya aasuka ati: ‘Koku, nsyaipokepo.’ Elisya alisi ati cingaba icibipile ye ukupoka impese, nipakuti baali ni baYehoba e bamuposesye Namani. Pano Geasi umupyungisi wakwe Elisya alukufwaya ati impese ibe yakwe.

Popele ifi efi Geasi acita. Panuma ili Namani aya, Geasi amulonda ulubilo panuma ati amusange. Ili amusangana, Geasi alabila ati: ‘Elisya acintuma mu kumubuleni ati alukufwaya fimo ifya mpese yenu ati apele ababyakwe abacisa mu kufakasya. Ici bufi ubwinenene. Pano Namani tesibile ati bufi; popele apela Geasi fimo fimo ifintu.

Ili Geasi abwelela ku ŋanda, Elisya aisiba ifi acita. BaYehoba bacimubula. Popele alabila ati: ‘Pakuti webo wacite’ci cintu icibipile, amanata akwe Namani alukwisa pali webo.’ Kabili penka apo, acita koti nifyopele’fyo!

Mba cindo tungasambililako kuli fifi? Ica kutanga, tulyelelwe ukuba koti ni moye umwanice ne kulabila pali baYehoba. Cingabe’ciweme. Ica bubili, tatwelelwe ukulitota koti nififilya Namani aali pa kutanga, sombi tulyelelwe ukumfwila abapyungisi ba baLesa. Ne ca butatu, tatwelelwe ukubepa koti nififilya Geasi acitile. Tali tungasambilile’fingi kani tulukupenda Baibolo?

2 Imfumu 5:1-27.Ifyakwipusya

 • Mu cikope, findo moye umwanice alukubulako umwanakasi?
 • Kani umwanakasi uuli mu cikope ninani, kabili findo moye umwanice alukucita pa ŋanda ya mwanakasi?
 • Mba findo Elisya afunda umupyungisi wakwe ukubula Namani, kabili nindo iyi Namani akalipila?
 • Kani findo fyacitika ili Namani akutika ku bapyungisi bakwe?
 • Mba nindo Elisya akanina impese yakwe Namani, pano findo Geasi acita?
 • Kani findo fyacitika kuli Geasi, kabili findo tungasambililako kuli cici?

Ifyakwipusya na fimbi

 • Pendeni 2 Imfumu 5:1-27.

  Kani icakubwenako cakwe moye umwanice umuIsilaeli cingabakosya syani abanice muli bulelo? (2 Imf. 5:3; Amasa. 8:2; 148:12, 13)

  Kani nindo ciwamine ukulukulanguluka pa cakubwenako cakwe Namani ili twafundwa ukufuma mu Malembo? (2 Imf. 5:15; Ebeya. 12:5, 6; Jako. 4:6)

  Findo tungasambililako ku bupusano ubulipo pa fyacitile Elisya nefi Geasi acitile? (2 Imf. 5:9, 10, 14-16, 20; Mat. 10:8; Cit. 5:1-5; 2 Kol. 2:17)