Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Icisimicisyo 68: Abasankwa Bobilo Babusiwa

Icisimicisyo 68: Abasankwa Bobilo Babusiwa

KANI walifwile, banoko bangomfwa syani kani wabusiwa? Bangasangalala ukwakuti! Mba pano umuntu kani afwa angabusiwa? Kani cilicitikilepo ne kale?

Bona uyu mwalalume apa, ne mwanakasi kabili ne musankwa umwanice. Umwalalume neli Elaija uwakusimika. Umwanakasi ni mukamfwilwe uwa mu musi wa Selefati, ne musankwa mwana wakwe. Kambi kasuba umusankwa alwala. Alwalisya mpaka ne kufwa. Elaija abula umwanakasi ati: ‘Mpele umusankwa nebo.’

Elaija ali na mukamfwilwe ne mwana wakwe umwalalume uwabushiwe

Elaija apinta umwana umufwile ku cipinda ca peulu kabili ne kumulalika pa bulo. Eli atembela ati: ‘Mwe baYehoba, busyeni uyu musankwa.’ Kabili umusankwa atatikako ukupema! Eli Elaija amuselusisya pansi ne kulabila ku mwanakasi ati: ‘Bona, umwana wobe ali ne mweo!’ Woyo e mulandu banyina basangalalila ukwakuti.

Uwakusimika naumbi umucindeme uwa baYehoba alilicilwe ati Elisya. Alapyunga ukofwelesya Elaija. Pano mukupita kwa mpindi baYehoba bamupyungisya Elisya naye mukucite’fimpelampela. Kambi kasuba Elisya aya ku musi wa ku Syunemi, uku umwanakasi amucitila uluse. Mukukonkapo uyu mwanakasi akwata umwana umwalalume.

Ulucelo lumo, panuma umwana akula, aya mu kupyunga pamo na bawisi ku mabala. Mukupumikisya umusankwa alila ati: ‘Umutwi wanji wasomena!’ Panuma atwalwa ku ŋanda, umusankwa afwa. Ifi banyina babombomene! Penka’po baya ne kuleta Elisya.

Ili Elisya afika, aya ku cipinda ne mwana uwafwile. Atembela kuli baYehoba, ne kulala peulu pa citumbi. Mu mpindi iinini umubili wa mwana wakaba, kabili atyamuna imiku sisanu na sibili. Ifi banyina basangalala ili baingila ne kusangana umusankwa wabo ali ne mweo!

Abantu abengi balifwile. Ici cililengele abakwababo ne fibusa ukubombomana ukwakuti. Tatukwetepo amakosa akubusya abafwile. Pano baYehoba balikwete. Kuntangile tukasambilila ifi bakabusya amamilyoni abantu.

1 Imfumu 17:8-24; 2 Imfumu 4:8-37.


Ifyakwipusya

 • Kani abantu batatu abali mu cikope nibani, kabili nifindo fyacitika ku musankwa umwanice?
 • Kani nifindo Elaija atembela pa mwanice, kabili mukukonkapo nifindo fyacitika?
 • Kani uwakofwa Elaija ninani isina?
 • Mba nindo Elisya bamwitila ku ŋanda ya mwanakasi uwa ku Syunemi?
 • Mba nifindo Elisya acita, kabili nifindo fyacitika ku mwana umufwile?
 • Kani baYehoba balikwete amakosa aali syani, koti nifyefyo ifyalangililwa ukupitila muli Elaija na Elisya?

Ifyakwipusya na fimbi

 • Pendeni 1 Imfumu 17:8-24.

  Kani ukumfwisya na bucicetekelo bwakwe Elaija fyalyesiwe syani? (1 Imf. 17:9; 19:1-4, 10)

  Kani bucicetekelo bwakwe mukamfwilwe wa ku Selefati bwalibele syani ubulibelele? (1 Imf. 17:12-16; Luku 4:25, 26)

  Kani ifyacitikile kuli mukamfwilwe wa ku Selefati filalanga syani bucine bwa masiwi abaYesu aalembelwe pali Matayo 10:41, 42? (1 Imf. 17:10-12, 17, 23, 24)

 • Pendeni 2 Imfumu 4:8-37.

  Mba nifindo tusambililako ku mwanakasi wa ku Syunemi ku fya kupokelela abensu? (2 Imf. 4:8; Luku 6:38; Loma. 12:13; 1 Yoa. 3:17)

  Kani nisisa’nsila tungacitilamo ifya nkumbu ku bapyungisi ba baYehoba muli bulelo? (Cit. 20:35; 28:1, 2; Gal. 6:9, 10; Ebeya. 6:10)