Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Icisimicisyo 66: Jesebeli—Mukolo Imbifi

Icisimicisyo 66: Jesebeli—Mukolo Imbifi

PANUMA ili Imfumu Jeloboami yafwa, imfumu yonse iyateka pa bufumu bwa fikoto 10 ifya Isilaeli yalukucita ifyakubifya. Imfumu Eyabi ibipile ukucila na syonse imfumu. Kani waisiba umulandu? Umulandu umo ukulu mukasi waiko, Jesebeli mukolo imbifi.

Jesebeli talipo mwanakasi umuIsilaeli. Mwana umwanakasi uwa mfumu ya Sidono. Alapempela Bala lesa wa bufi, kabili alenga Eyabi na bambi abaIsilaeli abengi ukupempela Bala nabo. Jesebeli alipatile baYehoba kabili alepaya abakusimika aba baYehoba abengi. Bambi balyelelwe ukufisama mu macengo pakweba’ti bebepaya. Kani Jesebeli alukufwaya cimo icintu, angepaya ne muntu pakweba’ti acipoke.

Kambi kasuba Eyabi abombomana makosa. Popele Jesebeli amwipusya ati: ‘Mba nindo mwabombomanina lelo?’

Eyabi aasuka ati: ‘Nipakuti pafi Naboti acilabila kuli nebo. Nacifwaya ukusita ibala lyakwe ilya mifaina. Pano ye acinjeba’ti tekuti ndikwate.’

Jesebeli alabila’ti: ‘Mwibombomana yo. Nebo ndukumupokeleni ibala.’

Popele Jesebeli alemba imbaluba kuli fimo fimo ifilolo fya mu musi umwikala uyu mwalalume Naboti. Afibula ati: ‘Mupinte bamo bamo abalalume abana bakwe Belyali abakulabila’ti Naboti afinga baLesa ne mfumu. Eli mumupinte Naboti posonde lya musi kabili mumutobe amabwe afwe.’

Penka apo ili Jesebeli aisiba ati Naboti afwa, Jesebeli alabila kuli Eyabi ati: ‘Pano kamuya ne kupoka ibala lyakwe ilya mifaina.’ Tali mwasuminisya ati Jesebeli alyelelwe ukupanikwa pali cici icintu icibipile ici acita?

Mukolo Jesebeli

Popele, ili papita akapindi, baYehoba batuma umwalalume uwe sina lya Jiyu ukuya mu kumupanika. Ili Jesebeli aumfwa ati Jiyu alukwisa, Jesebeli alipentapenta pa menso ne kwesyo’kuliwaminisya pakweba ati aboneke umulombe. Pano ili Jiyu aisa ne kubona Jesebeli pa windo, Jiyu abilikisya ku balalume abali mu cipango ati: ‘Muposeni pansi!’ Abalalume baumfwila, koti nifyefyo wabona mu cikope. Bamuposa pansi, ne kufwa afwa. Aka e kapeleko kakwe Jesebeli Mukolo imbifi.

1 Imfumu 16:29-33; 18:1-4; 21:1-16; 2 Imfumu 9:30-37.Ifyakwipusya

 • Kani Jesebeli ninani?
 • Mba nindo Imfumu Eyabi yabombomanina kambi kasuba?
 • Mba findo Jesebeli acita pa kumupokela Eyabi, umulume wakwe, ibala lya mifaina ilyakwe Naboti?
 • Kani ninani baYehoba batuma mu kumupanika Jesebeli?
 • Koti nifyefyo ulukubona mu cikope, findo fyacitika ili Jiyu afika pa cipango cakwe Jesebeli?

Ifyakwipusya na fimbi

 • Pendeni 1 Imfumu 16:29-33 na 18:3, 4.

  Kani imibelo yalibipile syani mu Isilaeli pa mpindi ili Imfumu Eyabi yalukuteka? (1 Imf. 14:9)

 • Pendeni 1 Imfumu 21:1-16.

  Kani Naboti alilangile syani ukusipa na bucine kuli baYehoba? (1 Imf. 21:1-3; Lef. 25:23-28)

  Filya Eyabi acitile ili ifi alukufwaya tafyacitikilepo, findo tungasambililako? (1 Imf. 21:4; Loma. 5:3-5)

 • Pendeni 2 Imfumu 9:30-37.

  Kani findo tungasambililako ku bulwisya bwakwe Jiyu mu kucita ukufwaya kwa baYehoba? (2 Imf. 9:4-10; 2 Kol. 9:1, 2; 2 Tim. 4:2)