Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Icisimicisyo 65: Ubufumu Bwaabanisiwa

Icisimicisyo 65: Ubufumu Bwaabanisiwa

MBA nindo uyu mwalalume alukukwamawila umwinjila wakwe mu tusalu? BaYehoba efi bamubulile ukucita. Uyu mwalalume ni Ayija uwakusimika wa baLesa. Kani ulimwisi uwakusimika? Muntu woyo baLesa babula ifikacitika kuntangile.

Ayija na Jeloboami

Ayija apa alukulabila kuli Jeloboami. Jeloboami e mwalalume Solomoni aikalika ukutangilila imilimo yakwe iya kwibaka. Ili Ayija akumanya Jeloboami apa pa nsila, Ayija acita icintu icensu. Afuula umwinjila wakwe uwabukumo uwafwite ne kuukwamala mu tusalu 12. Abula Jeloboami ati: ‘Upoke utusalu 10.’ Kani waisiba umulandu Ayija apelela Jeloboami utusalu 10?

Ayija alondolola ati baYehoba bali ne kufumya ubufumu kuli Solomoni. Alabila ati baYehoba bali ne kupela ifikoto 10 kuli Jeloboami. Ici caalula ati ifikoto fibili lukoso e fikasyala ukulukutekwa na Leyoboami umwana wakwe Solomoni.

Ili Solomoni aumfwa ifi Ayija abula Jeloboami, akalipa makosa. Afwaya ukwipaya Jeloboami. Pano Jeloboami afyukila ku Ijipiti. Panuma ya mpindi iinini Solomoni afwa. Aali ni mfumu pa myaka 40, pano Leyoboami umwana wakwe aba pa bufumu. Mu Ijipiti Jeloboami aumfwa ati Solomoni afwa, popele abwela ku Isilaeli.

Leyoboami talipo ni mfumu iiweme. Acilapo ukupufya abantu ukucila ifyali Solomoni wisi. Jeloboami ne balalume bamo aba pa fileme baya ku Mfumu Leyoboami ne kumulomba ukuba umuweme ku bantu. Pano Leyoboami takutikile. Muli bucine, acisyapo umupufyo ukucila ne kale. Popele abantu baikalika Jeloboami pa bufumu bwa fikoto 10, pano ifikoto fyobilo icakwe Benjamini na Juda fyatwalilila na Leyoboami ukuba imfumu yabo.

Jeloboami talukufwaya abantu bakwe ukuya ku Jelusalemi mu kupempela pe tempuli lya baYehoba. Popele abumba abana ba ŋombe abe golide bobilo ne kulenga abantu aba mu bufumu bwa fikoto 10 ukubapempela. Mu mpindi iinini icalo caisulamo na bumapusi ne bungwa.

Mu bufumu bwa fikoto fyobilo namo muli ukukatasiwa. Imyaka ukucepako pali sisanu panuma Leyoboami aba pa bufumu, imfumu ya ku Ijipiti yaisa mu kulwisya Jelusalemi. Yapinta amaboni ayengi ukufuma mwi tempuli lya baYehoba. Popele mu mpindi iinini lukoso ili itempuli lyaba fyenka filya lyali ili lyaibakilwe.

1 Imfumu 11:26-43; 12:1-33; 14:21-31.Ifyakwipusya

 • Kani abalalume bobilo abali mu cikope nibani amasina, kabili findo bapyunga?
 • Mba Ayija acita syani ku mwinjila afwite, kabili ifi acita filukwalule’ndo?
 • Kani nifindo Solomoni aesya ukucita kuli Jeloboami?
 • Mba nindo abantu baikalikila Jeloboami pa bufumu bwa fikoto 10?
 • Mba nindo Jeloboami apangila abana ba ŋombe abe golide bobilo, kabili panuma nifindo fyacitika mu calo?
 • Mba nifindo fyacitika ku bufumu bwa fikoto fyobilo na kwi tempuli lya baYehoba mu Jelusalemi?

Ifyakwipusya na fimbi

 • Pendeni 1 Imfumu 11:26-43.

  Kani Jeloboami aali muntu wa musango syani, kabili nifindo baYehoba bamulaile kani alilamine amafunde abo? (1 Imf. 11:28, 38)

 • Pendeni 1 Imfumu 12:1-33.

  Ukufuma ku cakubwenako cakwe Leyoboami icibipile, mba nifindo abafyasi na ba eluda bangasambililako ku kubulo’kupyungisya bwino amakosa abo? (1 Imf. 12:13; Uwaku. 7:7; 1 Pet. 5:2, 3)

  Mba abanike muli bulelo bangepusyako bani kani balukufwaya ukwisiba ifyakucita mu bwikasi bwabo? (1 Imf. 12:6, 7; Ifisi. 1:8, 9; 2 Tim. 3:16, 17; Ebeya. 13:7)

  Mba nindo ya mulengele Jeloboami ukubikako imipunda yobilo iya kupempelelapo abana ba ŋombe, kabili ici calilangisye syani ukubula bucicetekelo muli baYehoba? (1 Imf. 11:37; 12:26-28)

  Mba ninani uwatungulwile abantu ba mu bufumu bwa fikoto ikumi ukwalukilo’kupempela kwa cine? (1 Imf. 12:32, 33)