Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Icisimicisyo 64: Solomoni Aibaka Itempuli

Icisimicisyo 64: Solomoni Aibaka Itempuli

ILI Dafidi tangafwa, apela Solomoni ukwansika konse ukwa kufuma kuli baLesa ukwa kwibaka intempuli lya baYehoba. Mu mwaka wa busine mu kuteka kwakwe, Solomoni atatika ukwibaka itempuli, kabili capinte’myaka isanu na ibili na afu wa mwaka pa kulisila. Amasausande ne masausande abalalume bapyunga pe tempuli, kabili paposeka amaboni ayakuti ubwingi pa kwibaka. Nipakuti bapyungisya igolide ne silifa pa kwibaka.

Itempuli lilikwete ifipinda fyobilo ifikulu, koti nififilya isema lyakwete. Pano ifi fipinda fyakulapo libili pali filya ifyali mwi sema. Solomoni abika imbokosi ya kulayana mu cipinda ca mukati ke tempuli, ne fintu fimbi ifi balukubika mwi sema bafibika mu cipinda cimbi.

Ili itempuli lyasila, kwali ukusefya ukukulu. Solomoni afukama pantangile ye tempuli ne kutembela, koti nififi ulukubona mu cikope. Solomoni kalabila kuli baYehoba ati: ‘Iulu ne ulu lya maulu tafikumene ukwikalamo mwebo, mba syani lomba ingacite’fyo iyi iŋanda. Nangabe’fyo, mwe baLesa wanji, ngamulukumfwa ukutembela kwa bantu benu pali uno umupunda.’

Imfumu Solomoni ilukutembela

Ili Solomoni asila itembelo lyakwe, umulilo wafuma kwiulu. Waoca ne milambu sya nama isyapelwe. Kabili ukutuba ukukulu makosa ukufuma kuli baYehoba kwaisula mwi tempuli. Ici calanga ati baYehoba balukukutika, kabili ati basangalala pe tempuli ne tembelo lyakwe Solomoni. Litempuli, talilipo lisema, e lyaba mupunda uku abantu balukwisa mu kupempela.

Pa mpindi iitali Solomoni ateka mu nsila iya mano, kabili ne bantu basangalala. Pano Solomoni aupa abanakasi abengi ukufuma mu fyalo fimbi abatabapempelapo baYehoba. Kani wamubona umo pali babo uulukupempela ku kalubi? Mukupelako abakasi bakwe Solomoni bamulenga ukutatika ukulonda tulesa tumbi. Kani waisiba icacitika ili Solomoni acite’co? Pano talukusungapo abantu ne nkumbu. Abe’mbifi, kabili abantu tabasangalelepo nakabili.

Imfumu Solomoni ilukupempela icibumbwabumbwa

Ici calenga baYehoba ukumufitilwa Solomoni, kabili bamubula ati: ‘Nkapoka ubufumu kuli webo, ne kumupela umuntu umbi. Nangabe’fyo tekuti mficite mu nsiku sya mweo obe. Sombi mu mpindi ya kuteka kwa mwana obe umwalalume. Pano nsyakapokololepo abantu bonse aba mu bufumu ku mwana obe.’ Ngatubone ifi ici cacitika.

1 Ifyebo 28:9-21; 29:1-9; 1 Imfumu 5:1-18; 2 Ifyebo 6:12-42; 7:1-5; 1 Imfumu 11:9-13Ifyakwipusya

 • Myaka inga yapitapo pakuti Solomoni asile ukwibake’tempuli lya baYehoba, kabili mba nindo paposelwa indalama isyakuti ubwingi?
 • Ifipinda ifikulu mwi tempuli muli finga, kabili nindo ibikilwe mu cipinda ca mukati?
 • Findo Solomoni alabila mwi tembelo lyakwe ili basila ukwibake’tempuli?
 • BaYehoba balanga syani ati basangalala pe tembelo lyakwe Solomoni?
 • Abakasi bakwe Solomoni bamulenga ukucite’ndo, kabili cindo cacitika kuli Solomoni?
 • Mba nindo baYehoba bakalipila pali Solomoni, kabili findo baYehoba balabila kuli ye?

Ifyakwipusya na fimbi

 • Pendeni 1 Ifyebo 28:9, 10.

  Ukulingana ne masiwi akwe Dafidi aalembelwe pa 1 Ifyebo 28:9, 10, findo twelelwe ukwesya ukucita mu njikalo syesu isya cila kasuba? (Amasa. 19:14; Filip. 4:8, 9)

 • Pendeni 2 Ifyebo 6:12-21, 32-42.

  Solomoni alilangile syani ati takupo icakwibaka icibekwe ne bantu icingabakumana ukwikalamo baLesa abo Abacilile? (2 Ifye. 6:18; Cit. 17:24, 25)

  Amasiwi akwe Solomoni tusangana pali 2 Ifyebo 6:32, 33 alalange’ndo pali baYehoba? (Cit. 10:34, 35; Gal. 2:6)

 • Pendeni 2 Ifyebo 7:1-5.

  Fyenka filya abana baIsilaeli balemesye baYehoba isyakubatemasya pa kubona ubuleme bwabo, kani koti nafwebo twacita syani muli bulelo ili tulukulanguluka pafi baYehoba balukusyukisya abantu babo? (2 Ifye. 7:3; Amasa. 22:22; 34:1; 96:2)

 • Pendeni 1 Imfumu 11:9-13.

  Ubwikasi bwakwe Solomoni bulalanga syani ati cicindeme ukulukuli ne cicetekelo mpaka na kukupelako? (1 Imf. 11:4, 9; Mat. 10:22; Fisu. 2:10)