Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Icisimicisyo 59: Icalenga Dafidi Ukubutuka

Icisimicisyo 59: Icalenga Dafidi Ukubutuka

ILI Dafidi amwipaya Golyati, Abineli icilolo ca fita icikulu ica baIsilaeli camufisya kuli Saulu. Saulu asangalala makosa pali Dafidi. Amucite’cilolo icikulu pa fita fyakwe ifya nkondo kabili amupinta ukulukwikala ku ŋanda ya mfumu.

Mukukonkapo, ili ifita fyabwela mu kulwisya abaFilisiti, abanakasi baimba ati: ‘Ba Saulu baipaya amasausande, sombi ba Dafiti baipaya amasausande aengi.’ Ici camulenga Saulu ukumfwa akaso, pakuti Dafiti bamulemya makosa ukucila Saulu. Pano Jonafani umwana wakwe Saulu talukumfwapo akaso. Alimutemenwe makosa Dafidi, naye Dafidi alimutemenwe makosa Jonafani. Popele bobilo balayana ati bakatwalilila ukuba ifibusa.

Imfumu Saulu alukupoose’fumo

Dafidi alalisya bwino ubwesela, kabili Saulu alisitemenwe inyimbo isi alisya. Pano kambi kasuba akaso akwete Saulu kamulenga ukucite’cintu icibipile. Ili Dafidi alukulisya ubwesela, Saulu abule’fumo lyakwe aliposa, ne kulabila ati: ‘Nakumupamina Dafidi ku cibumba!’ Lomba Dafidi alileya, ne fumo lyamupusa. Mukupita kwa mpindi Saulu alipusile Dafidi ifumo lyakwe nakabili. Popele Dafidi aisiba ati alyelelwe ukucenjela.

Kani ulukukwanuka ukulaya ukwacitile Saulu? Alilabile ati akapela umwana wakwe umwanakasi ukubo’mukasi wa mwalalume uukepaya Golyati. Mukupelako Saulu abula Dafidi ati angapinta umwana wakwe umwanakasi Mikali, sombi ica kutanga akepaye ifilwani abaFilisiti 100. Ucilanguluke’co! Saulu mucinenene alukulanguluka ati abaFilisiti bakamwipaya Dafidi. Pano tabamwipeye, namulifyefyo apela umwana wakwe umwanakasi ukubo’mukasi wakwe Dafidi.

Kambi kasuba Saulu abula Jonafani ne bapyungisi bakwe bonse ati alukufwaya ukwipaya Dafidi. Lomba Jonafani abula bawisi ati: ‘Mwimusomesya Dafidi.’ Tabifisyepo icili conse kuli mwebo. Sombi, icili conse ici acitile cali ca kofwa makosa kuli mwebo. Alipintile umweo wakwe mu lupi ili aipeye Golyati, kabili ili mwacibwene, mwalisangalele.’

Dafidi alukuleye’fumo

Saulu akutika ku mwana wakwe, kabili alapa ati tesi akamusomesye Dafidi. Dafidi bamubwesya, kabili alukupyungila Saulu mu ŋanda yakwe nakabili koti nififilya alukucita. Kambi kasuba, nangabe’fyo, ili Dafidi alukulisye’nyimbo, Saulu nakabili aposa ifumo kuli Dafidi. Dafidi alileya, kabili ifumo lyapama mu cibumba. Uyu muku wa butatu! Dafidi aisiba ati alyelelwe ukubutuka!

Ubo busiku Dafidi aya ku ŋanda yakwe. Pano Saulu atuma abalalume mu kumwipaya. Mikali aisiba ifi bawisi balukufwaya ukucita. Popele abula umulume wakwe ati: ‘Kani tesi mubutuke buno busiku, mailo mukafwa.’ Ubo busiku Mikali aofwa Dafidi ukufyuka ukupitila pa windo. Apepi ne myaka sisanu na sibili Dafidi akulukufisama mu mipunda iipusenepusene pakweba’ti Saulu e musangana.

1 Samweli 18:1-30; 19:1-18; 1 Samweli 17:55-58.Ifyakwipusya

 • Mba nindo Saulu aumfwila Dafidi akaso, pano nindo Jonafani umwana wakwe Saulu tomfwilile akaso?
 • Kani kambi kasuba nifindo fyacitika ili Dafidi alukulisya ubwesela?
 • Mba nifindo Saulu alabila ati e fyelelwe ukucita Dafidi pakweba’ti apinte Mikali umwana wakwe Saulu ukuba umukasi wakwe, kabili nindo Saulu alabilile’fi?
 • Ili Dafidi alukulisisya Saulu ubwesela, kani nifindo fyacitika umuku wa butatu, koti nifyefyo ulukubona mu cikope?
 • Kani Mikali aofwa syani ukupulusya Dafidi, kabili mba nifindo Dafidi elelwe ukucita pa myaka isanu na ibili?

Ifyakwipusya na fimbi

 • Pendeni 1 Samweli 18:1-30.

  Kani ubutemwe ubwa pee ubu Jonafani akwatile Dafidi bulipalene syani ne butemwe ubu ‘imbelele nasimbi’ ne ‘tanga linini’ bakwete? (1 Sam. 18:1; Yoa. 10:16; Luku 12:32; Saka. 8:23)

  Pa kwisiba ati Jonafani e wali ne kupyana Saulu, kani 1 Samweli 18:4 ilalalangisya syani ukukomekwa kwakwe Jonafani kuli woyo basalulwile ukuba imfumu?

  Kani icakubwenako cakwe Saulu cilalanga syani ati akaso koti katungulula ku kubifya ukukulu, kabili ici cilatucenjesya syani fwebo? (1 Sam. 18:7-9, 25; Jako. 3:14-16)

 • Pendeni 1 Samweli 19:1-17.

  Kani Jonafani alibikile syani umweo wakwe mulupi ili alabile amasiwi aalembelwe pali 1 Samweli 19:4, 5? (1 Sam. 19:1, 6)