Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Icisimicisyo 56: Saulu—Imfumu ya Kutanga iya Isilaeli

Icisimicisyo 56: Saulu—Imfumu ya Kutanga iya Isilaeli
Samweli alukusufya Saulu ukube’mfumu

BONA Samweli alukwitulwila amafuta pa mutwi wa mwalalume. Ifi efi baalukucita ku muntu pa kulangilila ati alisalulwilwe ukube’mfumu. BaYehoba babula Samweli ukwitulwila amafuta pa mutwi wakwe Saulu. Mafuta aali ne bwema ubulibelele.

Saulu taalangulukilepo ati alyelelwe ukube’mfumu. Abula Samweli ati: ‘Ndi wa mu cikoto cakwe Benjamini, ica baIsilaeli icinini lukoso. Mba nindo walabilila ati ndukube’mfumu?’ BaYehoba balitemenwe Saulu nipakuti talibepesya ukuba umukulu kabili umucindeme. Eci bamusalulwila ukube’mfumu.

Pano Saulu talipo mupengele neli musankwa umwanice. Alifumine ku lupwa lwa babile, kabili wa bulombe, umwalalume umutali. Alicilile ubutali abantu bonse aba mu Isilaeli! Saulu alabutukisya makosa, kabili mwalalume umukosele. Abantu basangalala pakweba’ti baYehoba basalulula Saulu ukube’mfumu. Bonse bawelesya ati: ‘Nga ilukuba ne mweo imfumu!’

Ifilwani fya baIsilaeli ficili ifikosele. Ficili filukuleta amakatasyo aengi pa baIsilaeli. Mu mpindi inini ili Saulu acitwa imfumu, abaAmono baisa mu kubalwisya. Pano Saulu abunganika ifita ifingi, kabili acimfya abaAmono. Ici calenga abantu ukusangalala ati Saulu ni mfumu.

Ili papite’myaka, Saulu atungulula abaIsilaeli mu kucimfya ukwingi pa filwani fyabo. Saulu alikwete umwana umwalalume umusipile uwilicilwe ati Jonafani. Kabili Jonafani alofwa abaIsilaeli ukucimfye’nkondo isingi. AbaFilisiti bacili balwani ba baIsilaeli abacililepo makosa. Kambi kasuba amasausande ne masausande ya baFilisiti baisa mu kulwisya abaIsilaeli.

Samweli abula Saulu ukumupembelela mpaka ese ne kucito’mulambu, neli impese, kuli baYehoba. Pano Samweli akokola ukwisa. Saulu aumfwo’mwenso ati abaFilisiti balukutatikako ukulwa, alipangila ne kupeela umulambu umwine. Mukupelako ili Samweli aisa, abula Saulu ati taumfwilile. Samweli alabila ati: ‘BaYehoba bakalifwaila umuntu umbi uwakube’mfumu ya Isilaeli.’

Mukupita kwa mpindi Saulu apulaisya nakabili. Popele Samweli amubula ati: ‘Kuweme ukumfwila baYehoba ukucila na pa mafuta ambelele. Pakuti taumfwilile baYehoba, tabakakwikalika ati niwe mfumu ya baIsilaeli.’

Tungasambililako ifiweme kuli cici. Catulanga ifi cicindeme ukumfwila baYehoba lyonse. Nakabili, catulanga ati umuntu umuweme, koti nififilya ifyali Saulu, angaaluka ne kuba umubipile. Tatulukufwayapo ukuba ababipile, kani tefifyo?

1 Samweli ifyapitala 9 ukufika ku 11; 13:5-14; 14:47-52; 15:1-35; 2 Samweli 1:23.Ifyakwipusya

 • Mu cikope, kani Samweli alukucite’ndo, kabili nindo alukucitile’fyo?
 • Mba nindo baYehoba bamutemenwa Saulu, kabili Saulu mwalalame uuli syani?
 • Kani umwana wakwe Saulu ninani isina, kabili nifindo acita?
 • Mba nindo Saulu apeelela umulambu mucifulo cakupembelela Samweli ati ewo apele?
 • Mba nifindo tungasambililako ku cisimicisyo cakwe Saulu?

Ifyakwipusya na fimbi

 • Pendeni 1 Samweli 9:15-21 na 10:17-27.

  Kani imibelo yakwe Saulu iyakulicefya yalimofwele syani ukucite’fintu mu kalango akaweme ili abalalume bamupufisye? (1 Sam. 9:21; 10:21, 22, 27; Ifisi. 17:27)

 • Pendeni 1 Samweli 13:5-14.

  Kani nicindo Saulu abifisye pa Giligali? (1 Sam. 10:8; 13:8, 9, 13)

 • Pendeni 1 Samweli 15:1-35.

  Kani nifindo Saulu abifisye kuli Agaji, imfumu ya baAmaleci? (1 Sam. 15:2, 3, 8, 9, 22)

  Kani Saulu alyesesye syani ukulilungika ku fiacitile ne kupeela bambi umulandu? (1 Sam. 15:24)

  Kani batufunda muli bulelo tulyelelwe ukulonda kwisa kucenjesya? (1 Sam. 15:19-21; Amasa. 141:5; Ifisi. 9:8, 9; 11:2)