Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Icisimicisyo 51: Lufi na Naomi

Icisimicisyo 51: Lufi na Naomi

MU BAIBOLO ukasangana ibuku ilitwa ati Lufi. Cisimicisyo icilabila pa lupwa ulwaikeleko pa mpindi ili Isilaeli akwete abasololwesi. Lufi ni moye ukufuma ku calo ca Moabi; talipo wa mu mukoka wa baLesa uwa Isilaeli. Pano ili Lufi asambilila pali baLesa bacine baYehoba, abatemwa makosa. Naomi mwanakasi umucekulu uwaofwele Lufi ukusambilila pali baYehoba.

Naomi mwanakasi umuIsilaeli. Ye ne mulume wakwe ne bana bobilo balikukiile ku calo ca Moabi pa mpindi ili ifyakulya fyali ifinini mu Isilaeli. Kambi kasuba umulume wakwe Naomi alifwile. Mukupita kwa mpindi abana bakwe Naomi balyupile bamoye bobilo abaMoabi amasina abo ni Lufi na Olipa. Pano ili papitile imyaka 10, abana bobilo abakwe Naomi balifwile. Ifi Naomi na bamoye bobilo babombomene! Mba pano Naomi alukucite’ndo?

Kambi kasuba Naomi apingulapo ukuya ulwendo’lutali ukubwelelamo kwabo ku bantu bakwe. Lufi na Olipa balukufwayo’kwikala naye, namulifyefyo nabo baya. Pano panuma baendako panini mu nsila, Naomi aalukila kuli bamoye ne kulabila’ti: ‘Bweleleni kwenu ne kwikala na banyinenwe.’

Naomi abalaya bamoye ne kubafyontapo. Pali ceco batatika ukulila, nipakuti balimutemenwe makosa Naomi. Balabila ati: ‘Koku! Tulukuya na mwebo ku bakwabenu.’ Pano Naomi abasuka ati: ‘Mulyelelwe ukubwelelamo, mwe bana banji. Cikamuwamineni ukwakuti kwenu.’ Popele Olipa atatikako ukuya kwabo. Sombi Lufi teelepo.

Naomi aalukila kuli ye ne kulabila ati: ‘Olipa aya. Nawebo koya kwenu naye.’ Pano Lufi aasuka ati: ‘Mwiesya ukunenga ati musyeni! Ndekeni nje na mwebo. Uku mukaya eko nkalukuya, kabili uku mwakulukwikala eko nkalukwikala. Abakwabenu bakaba e bakwasu, na baLesa wenu bakalukuli ni baLesa wanji. Uku mukafwila eko nkafwila, nakoko eko nkasikwa.’ Ili Lufi alabile’fi, Naomi taesesye nakabili ukumulenga ati aye kwabo.

Mukupelako abanakasi bobilo bafika ku Isilaeli. Kuno eko baikala. Penka’po Lufi atatikako ukulukupyunga mu mabala, pakuti ni mpindi ya kutebula ba bali. Umwalalume uwe sina lya Boasi amusuminisya ukutebula ba bali mu mabala akwe. Mba ulimwisi uwali nyina wakwe Boasi? Aali ni Lakabi uwa mu musi wa Jeliko.

Kambi kasuba Boasi abula Lufi ati: ‘Naumfwa fyonse ifya kuli webo, ne luse ulu umucitila Naomi. Ndiisi na fyefyo ifi wabasile bawiso na banoko ne calo ico ici wafyalilwemo na fyefyo ifi waisile mukulukwikala pa bantu abatawaisibile ne kale. BaYehoba nga bacite’ciweme kuli webo!’

Lufi aasuka ati: ‘Mwacito’luse kuli nebo, sikulu wanji. Mwansangalasya ne kulabila kwenu ukuweme uku mwalabila kuli nebo.’ Boasi amutemwa Lufi ukwakuti, tapaapitile ne mpindi iitali kabopana. Ifi ici casangalasya Naomi! Pano Naomi asangalala ukwakuti ili Lufi na Boasi bakwata umwana umwalalume umubele wabo, uwailicilwe ati Obedi. Mukukonkapo Obedi aba mbuya wakwe Dafidi, pali woyo tukasambililapo ifingi kuntangile.

Lufi na Naomi

Ibuku lya mu Baibolo ilyakwe Lufi.Ifyakwipusya

 • Kani Naomi alisile mu kuba syani mu calo ca Moabi?
 • Kani Lufi na Olipa nibani?
 • Kani Lufi na Olipa baasuka syani ili Naomi ababula ati babwelelemo ku bantu babo?
 • Kani Boasi ninani, kabili aofwa syani Lufi na Naomi?
 • Kani umwana uwafyelwe kuli Baosi na Lufi ninani isina, kabili nindo twelelwe ukulukumwanuka?

Ifyakwipusya na fimbi

 • Pendeni Lufi 1:1-17.

  Kani nifindo Lufi alabila mu butemwe bwa bucine? (Lufi 1:16, 17)

  Kani ukulanguluka kwakwe Lufi kulalangilila bwino syani ifi ‘imbelele nasimbi’ sibona babo abasufisiwe pa calo muli bulelo? (Yoa. 10:16; Saka. 8:23)

 • Pendeni Lufi 2:1-23.

  Kani Lufi alapeela syani icakubwenako iciweme kuli bamoye muli bulelo? (Lufi 2:17, 18; Ifisi. 23:22; 31:15)

 • Pendeni Lufi 3:5-13.

  Kani Boasi alibwene syani ukulipelesya kwakwe Lufi ati bopane ukubulo’kuupwa ku mwalalume umwanice?

  Kani ukulanguluka kwakwe Lufi kulatusambisye’ndo pa butemwe bwa bucine? (Lufi 3:10; 1 Kol. 13:4, 5)

 • Pendeni Lufi 4:7-17.

  Kani abalalume ba buKlistu muli bulelo bangaba syani koti ni Boasi? (Lufi 4:9, 10; 1 Tim. 3:1, 12, 13; 5:8)