Tolokeleni

Tolokeleni muye pa fyebo fya bubili

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Bamboni sha BaYawe

IciLamba

Amalyashi ya mu Baibolo

Icisimicisyo 45: Ukwabuka Inika ya Jodeni

Icisimicisyo 45: Ukwabuka Inika ya Jodeni

LOLESYA! abaIsilaeli balukwabuka Inika ya Jodeni! Pano kani amenda alipi? Pakuti imfula iikulu ilaloka pali yenke’yo impindi ya mwaka, inika yacisula makosa mu mpindi iinini lukoso iyapitapo. Pano amenda onse aya! Kabili abaIsilaeli balukwabuka pa musili uumine koti ni filya bacitile pa Cisiba Icikasikile! Kani amenda onse ayapi? Ngatubone.

AbaIsilaeli balukwabuka Inika ya Jodeni

Ili impindi yafikile iyakweba’ti abaIsilaeli babuke Inika ya Jodeni, ici eci baYehoba babulile Josyua ukubula abantu: ‘Abapapatilisi balukupinta imbokosi ya kulayana ne kuya batutangilile. Ili bakusumpamo amakasa abo mu menda ya Nika ya Jodeni, eli amenda akuleka ukukunka.’

Popele abapapatilisi basuntula imbokosi ya kulayana, ne kuipinta pantangile ya bantu. Ili bafika ku Jodeni, inika ilukukunko’kwakuti kabili ilile apatali pansi. Pano penka palya amakasa abo asumpamo mu menda, amenda atatika ukuleka ukukunka! Cimpelampela! BaYehoba babunganika amenda pamo aalukufuma ku ntulo ya nika. Popele, mu mpindi inini amenda asila mu nika!

Abapapatilisi abapintile imbokosi ya kulayana baya pakati ka nika iyumine. Kani ulukubabona mu cikope? Ili baimakana palya, bonse baenda ukwabuka Inika ya Jodeni pa musili uumine!

Ili uuli onse aabuka, baYehoba babula Josyua ukweba abalalume ba makosa 12 ati: ‘Mwingile mu nika apemakene abapapatilisi ne mbokosi ya kulayana. Mutole amabwe 12, kabili muyatentekanye uku mwakwikala buno busiku. Eli, kuntangile, ili abana benu bakepusya ifi aya mabwe alukwalula, mukababule ati amenda alilekele ukukunka ili imbokosi ya kulayana iya baYehoba yaabukile Jodeni. Amabwe akulukumwanusyeniko palwa cici cimpelampela!’ Josyua naye aimakanika amabwe 12 apaimakene abapapatilisi pakati ka nika.

Josyua

Mukupelako Josyua abula abapintile imbokosi ya kulayana ati: ‘Kamutuntuka mu Jodeni.’ Kabili penka palya batuntuka, inika yatatikako ukukunka nakabili.

Josyua 3:1-17; 4:1-18.Ifyakwipusya

 • Kani nicisa icimpelampela baYehoba bacita pakweba’ti abaIsilaeli bangabuka Inika ya Jodeni?
 • Kani abaIsilaeli balyelelwe ukucite’ndo muli bucicetekelo pakweba’ti baabuke Inika ya Jodeni?
 • Mba nindo baYehoba babulila Josyua ukubunganika amabwe aakulu ukufuma pakati ka nika?
 • Mba nindo yacitika penka palya abapapatilisi bafumamo mu Jodeni?

Ifyakwipusya na fimbi

 • Pendeni Josyua 3:1-17.

  Koti nifyefyo ici cisimicisyo calangilila, kani nifindo twelelwe ukucita pakweba’ti baYehoba balukutofwa ne kutusyukisya? (Jos. 3:13, 15; Ifisi. 3:5; Jako. 2:22, 26)

  Kani Inika ya Jodeni yali syani ili abaIsilaeli baabukile ukwingila mu Calo Icalailwe, kabili ici calilengele syani ati isina lya baYehoba balilemye? (Jos. 3:15; 4:18; Amasa. 66:5-7)

 • Pendeni Josyua 4:1-18.

  Amabwe 12 aapintilwe ukufuma mu Jodeni ne kuemakanika pa Giligali alipilibwile’ndo? (Jos. 4:4-7)