Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Icisimicisyo 41: Insoka ya Lubemba

Icisimicisyo 41: Insoka ya Lubemba
Mose ne nsoka ya lubemba

KANI iyo ilukuboneka koti ni nsoka ya cinenene iipombelwe ku citi? Koku. Insoka ilipangilwe ne lubemba. BaYehoba balibulile Mose ukuikobeka ku citi pakweba’ti abantu balukulolesyako ne kuba ne mweo. Pano insoka isili pansi sya cinenene. Syasuma abantu ne kubalwalika. Kani waisibo’mulandu?

Nipakuti abaIsilaeli balukwefya baYehoba na Mose. Kabalilisyanya ati: ‘Mba nindo mwatufumisye mu Ijipiti ne kwisa mu kufwila muno mu mpanta? Pakuti takupo ifyakulya ne menda kuno. Kabili imitima yesu ilukunekaka kuli mana.’

Pano mana aali cakulya iciweme. BaYehoba balibapele ukupitila mu cimpelampela. Kabili balibapele ne menda ukupitila mu cimpelampela. Pano abantu tabalukutotapo pafi baLesa balukubalama. Nabo baYehoba epakutume’nsoka sya busungu ku kupanika abaIsilaeli. Nasyo insoka syabasumala kabili abengi bafwa.

AbaIsilaeli basumwa ku nsoka

Mukupelako abantu baisa kuli Mose ne kulabila’ti: ‘Twabifya, pakuti twaefya baYehoba ne kumwefyeni mwebo. Pano tutembeleleni kuli baYehoba ati bafumye kuli fwebo insoka.’

Penka Mose abatembelela abantu kabili baYehoba baeba Mose ukupanga insoka ya lubemba. Baeba ati baikobeke pa citi, pakuti wonse uyo uwasumwa angacebako. Mose acita fyenke’fi bamubula. Kabili bonse abantu abasuminwe ili bacebele ku nsoka ya lubemba balipolele.

Pali icakusambililako kuli cici. Fwebo fwense, tuli koti baIsilaeli abasuminwe ku nsoka. Tuli mu mibelo ya kufwa. Lolesya konse lukoso, wakubona’ti abantu balacekula, balalwala, ne kufwa. Ici nipakuti umwalalume wa kutanga ne mwanakasi, Adama na Efa, balyalukiile baYehoba, kabili fwense lukoso tuli bana babo. Pano baLesa balibikileko insila iitungabelamo ne mweo wa muyayaya.

BaYehoba balitumine umwana wabo, Yesu Klistu, pa calo ca pansi. BaYesu balibakobekele pa citi, nipakuti abantu abengi balukulanguluka ati ni mbifi. Pano baYehoba balipele baYesu ati batupulusye. Kani twalolesya kuli bo, ne kubalonda, lomba tungaba ne mweo wa muyayaya. Tukasambilila na fimbi kuntangile.

Ifyakupenda 21:4-9; Yoane 3:14, 15.Ifyakwipusya

 • Mu cikope, cindo cipombelwe ku citi, kabili nindo baYehoba babulila Mose ukucibika palya?
 • Abantu balanga syani ati tabatotelepo pafi baLesa babacitile?
 • Findo abantu balomba Mose ukucita ili baYehoba batuma insoka sya busungu ukubapanika?
 • Mba nindo baYehoba babulila Mose ukupange’nsonka ya lubemba?
 • Cisa cisambililo tungasambililako kuli cici icisimicisyo?

Ifyakwipusya na fimbi

 • Pendeni Ifyakupenda 21:4-9.

  Cindo tungasambililako kuli filya abaIsilaeli balelilisyanya pafi baYehoba balukubapa? (Pen. 21:5, 6; Loma. 2:4)

  Mu myaka yakonkelepo, abaIsilaeli baliipyungisye syani insoka ya lubemba, kabili cindo Imfumu Esikaya yacitile? (Pen. 21:9; 2 Imf. 18:1-4)

 • Pendeni Yoane 3:14, 15.

  Kani ukukobeka insoka ya lubemba pa citi kulemakaninako syani ukupopelwa kwa baYesu Klistu? (Gal. 3:13; 1 Pet. 2:24)