Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Icisimicisyo 40: Mose Apama mu Cibwe

Icisimicisyo 40: Mose Apama mu Cibwe

UMWAKA umo ne ubyakwe wapita—imyaka 10, imyaka 20, imyaka 30, imyaka 39! Kabili abaIsilaeli bacili mu mpanta. Pano yonse iyi myaka baYehoba babalama abantu babo. Babaliisya mana. Babatangilila mu kasuba ne kumbi, kabili mu busiku babatangilila ne mulilo. Kabili muli yonse iyi myaka ifyakufwala fyabo tafikwamakilepo ne makasa abo takwetepo ifilonda.

Pano uno uli mwensi wa kutanga uwa myaka 40 ukufuma apo bafumine mu Ijipiti. AbaIsilaeli nakabili babungana pa Kadesi. Apa epo baali ili abacetesi batuminwe ukuya mu kucete’calo ca Kanani apepi ne myaka 40 iyapitapo. Milyami inkasi yakwe Mose afwila pa Kadesi. Koti nifyefyo cali ku myaka ya kunuma, pali amakatasyo pano, koti fintu twakubona kuntangile.

Abantu tekuti basangane amenda aali onse. Popele balilisyanya kuli Mose ati: ‘Nga caliweme fwebo nga twafwile. Mba nindo mwatufumisye mu Ijipiti ne kutuleta muno muntu umubipile umutamukamenapo ifili fyonse. Tamulipo tiligu, neli mikuyu, neli fisepo fya mifaina, neli ni balimono. Kabili tamulipo neli menda akunwa.’

Mose alukupama mu cibwe

Ili Mose na Aloni baya kwi sema mu kutembela, baYehoba babula Mose ati: ‘Ubabunganye abantu pamo. Eli pa menso abo bonse ulabile ku cibwe ico icili apo. Amenda aalingile abantu ne nama syonse akapokomoka ukufuma muli co.’

Popele Mose abunganya abantu, ne kulabila ati: ‘Kutikeni, mwebo mwebatabakwetepo ubucetekelo muli baLesa! Tali ni Aloni na nebo fwe bakumufumisyeni amenda mu cibwe ici?’ Eli Mose apama inkoli mu cibwe libili, kabili amenda ayakuti ubwingi apokomoka ukufuma mu cibwe. Kuli amenda aakukumana bonse abantu ne nama ukunwa.

Pano baYehoba bafitilwa Mose na Aloni. Kani waisiba umulandu? Nipakuti Mose na Aloni balilabile ati bobaali ne kufumya amenda mu cibwe. Pano muli bucine ni baYehoba e bafumisye. Kabili pakuti Mose na Aloni tababulile abantu icine pali cici, baYehoba balabila ati bali ne kubapanika. Balabila ati: ‘Tekuti mwebo mukatangilile abantu banji ukufika mu Kanani.’

Mukupita kwa mpindi abaIsilaeli bafumapo pa Kadesi. Ili papita lukoso akapindi kanini baisa ku Lupili lwa Koli. Apa, peulu lya lupili, Aloni afwa. Ali ne myaka 123 pa mpindi ya mfwa yakwe. AbaIsilaeli babombomana makosa, kabili pa nsiku 30 bonse abantu bamulila Aloni. Eliasa umwana wakwe ewaba umupapatilisi umukulu uwakonkapo mu mukoka wa baIsilaeli.

Ifyakupenda 20:1-13, 22-29; Ndutelonomi 29:5.Ifyakwipusya

 • Kani baYehoba babasunga syani abaIsilaeli ili bacili mu mpanta?
 • Findo abaIsilaeli balilisyanya ili babungana pa Kadesi?
 • Kani baYehoba bapeela syani amenda ku bantu na ku nama syabo?
 • Mu cikope, mba ninani uyo mwalalume uulisontele, kabili nindo alukucitile’fyo?
 • Mba nindo baYehoba bafitilwa Mose na Aloni, kabili bapanikwa syani?
 • Findo fyacitika pa Lupili lwa Koli, kabili ninani uwaba umupapatilisi umukulu uwa baIsilaeli?

Ifyakwipusya na fimbi

 • Pendeni Ifyakupenda 20:1-13, 22-29 na Ndutelonomi 29:5.

  Mba nifindo tusambililako kufi baYehoba basungile abaIsilaeli mu mpanta? (Ndute. 29:5; Mat. 6:31; Ebeya. 13:5; Jako. 1:17)

  Kani baYehoba balikubwene syani ukufilwa kwakwe Mose na Aloni ukwa kubalemya bo pa menso abaIsilaeli? (Pen. 20:12; 1 Kol. 10:12; Fisu. 4:11)

  Findo tungasambililako kufi Mose acitile ili apokelele ukufundwa ukufuma kuli baYehoba? (Pen. 12:3; 20:12, 27, 28; Ndute. 32:4; Ebeya. 12:7-11)