Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Icisimicisyo 38: Abacetesi 12

Icisimicisyo 38: Abacetesi 12
Abaceteshi abaIsilaeli balitembele ifisepo

LOLESYA ifisepo aba balalume bamintile. Bona ubukulu bwa cisango ca mfaina. Abalalume bobilo bacitemba pa mitembo ya bantu bobilo. Pano bona imikuyu ne fya balimono. Pano kani nipi ifisepo ifiweme fyafuma? Fyafuma mu calo ca Kanani. Anuko’kweba ati ku Kanani eko Ablaamu, Isaci na Yakobi baikele impindi imbi. Pano pa mulandu wa nsala Yakobi ne lupwa lwakwe, balikukiile ku Ijipiti. Ili papita imyaka 216, Mose alukutungulula abaIsilaeli ukubwelela ku Kanani. Bafika pa mupunda mu mpanta apetwa ati Kadesi.

Abantu ababipile e balukwikala mu Kanani. Pano Mose atuma abacetesi 12, ne kubabula ati: ‘Kamuya mukabone, kani bali banga abantu abekalamo’mo, kabili ne kukosa kwabo kuli syani uku bali nako. Mukabone kani umusili uweme ukumesye’fintu. Mukaletepo ifisepo fimbi.’

Ili abacetesi babwela ku Kadesi, babula Mose ati: ‘Muli bucine calo iciweme makosa.’ Pakusininkisya, balanga Mose ifisepo fimo fimo. Pano abacetesi 10 balabila ati: ‘Abantu abekalo’ko bapamfi kabili bamakoso’kwakuti. Bakatwipaya kani tukesye ukupoke’calo.’

AbaIsilaeli baumfwo’mwenso ili baumfwe’fi. Balabila ati: ‘Nga caliweme fwebo ukufwila mu Ijipiti neli ukufwila mu mpanta umu.’ Fyopele’fyo kabalabila ati: ‘Bakatwipaya mu nkondo, abakasi besu ne bana besu bakaba fyakutapwa. Nga tusale imbi intangisi iya kupyanika pali Mose, kabili tubwelele na ku Ijipiti!’

Pano abacetesi bobilo bacetekela muli baYehoba, kabili baesya ukweba abantu ati bekale celele. Amasina abo ni Josyua na Kalebi. Balabila ati: ‘Tekubatina. BaYehoba bali na fwebo. Cikabe’cipubile kuli fwebo ukupoke’calo. Pano abantu tabalukufwayapo ukukutika. Bafwaya ne kwipaya Josyua na Kalebi.

Pano ici calenga baYehoba ukukalipa makosa, kabili babula Mose ati: ‘Ukutatika pa bakukumana imyaka 20 ne kuya peulu tapapo uukengila mu calo ca Kanani. Balibwene ifimpelampela ifi nacitile mu Ijipiti na mu mpanta, pano tabancetekelepo. Lomba bakalukupitana mu mpanta imyaka 40 mpaka uwakupelako akafwe. Benka lukoso Josyua na Kalebi e bakengila mu calo ca Kanani.’

Ifyakupenda 13:1-33; 14:1-38.Ifyakwipusya

 • Kani ifisepo ulukubona mu cikope filukuboneka syani, kabili nipi fyafuma?
 • Mba nindo Mose atumina abacetesi 12 ku calo ca Kanani?
 • Findo abacetesi ikumi balabila ili babwela kuli Mose?
 • Mba’bacetesi bobilo balanga syani ati balicetekele muli baYehoba, kabili nibani amasina abo?
 • Mba nindo baYehoba bakalipila, kabili findo babula Mose?

Ifyakwipusya na fimbi

 • Pendeni Ifyakupenda 13:1-33.

  Nibani basobwelwe ukuya mu kucete’calo, kabili niesa masyuko bakwete? (Pen. 13:2, 3, 18-20)

  Mba nindo ifyalabile Josyua na Kalebi fyapusanine ne fyalabile abacetesi bambi, kabili ifi filatufunde’ndo? (Pen. 13:28-30; Mat. 17:20; 2 Kol. 5:7)

 • Pendeni Ifyakupenda 14:1-38.

  Nikwisa kucenjesya twelelwe ukumfwila pa lwa kuŋwinta abemakanisi ba baYehoba pa calo? (Pen. 14:2, 3, 27; Mat. 25:40, 45; 1 Kol. 10:10)

  Mba Ifyakupenda 14:24 filalanga syani ati baYehoba balabika amano ku mupyungisi wabo umo umo? (1 Imf. 19:18; Ifisi.15:3)