Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Icisimicisyo 35: BaYehoba Bapela Amafunde Abo

Icisimicisyo 35: BaYehoba Bapela Amafunde Abo

APEPI ne myensi ibili ukutatikila apo bafumine mu Ijipiti, abaIsilaeli baisa ku Lupili lwa Sinai, ulubeta kabili ati Olebi. Ekwenko’ku baYehoba balabile na Mose mu cinsokela icalukwaka. Uku eko abantu bapanga ifisasa ne kwikalako panini.

Ili abantu balukupembela munsi, Mose anino’lupili. Peulu palya pa lupili, baYehoba babula Mose ati balukufwaya abaIsilaeli ukulukubomfwila kabili ne kuba abantu Babo abalibelele. Ili Mose aseluka, ababula abaIsilaeli ifi baYehoba balabila. Abantu nabo balabila ati bakulukubomfwila baYehoba, pakuti balukufwaya ukuba abantu babo.

BaYehoba pano bacite’cintu icensu. Balenga icusi ukufutumuka peulu pa lupili, ne kulenga ukululumo’kukulu makosa. Kabili balabila ku bantu ati: ‘Nine baYehoba Lesa wobe abakufumisye mu calo ca Ijipiti.’ Kabili babafunda’ti: ‘Tekwesya ukupempela tulesa tumbi, sombi nenka nebo.’

Amaseleti abili aebwe

BaLesa bapeela abaIsilaeli amafunde naambi asanu na ane. Abantu batiina ukwakuti. Babula Mose ati: ‘Webo ulabile kuli fwebo, pakuti twatiino’kwakuti pakuti baLesa kani balabila kuli fwebo pambi tungesa kufwa.’

Mukupelako baLesa babula Mose ati: ‘Isa kuli nebo mu lupili. Ndukukupeela amaseleti ebwe abili apo nalemba amafunde ayo ndukufwaya abantu ukulukuyalama.’ Mose nakabili anina mu lupili. Alikele kwenka kulya utusuba 40 ne masiku.

BaLesa baali ne mafunde aengi ukwakuti, aabantu babo. Mose aalemba amafunde. BaLesa bamupeela Mose amaseleti abili aebwe. Pali yaya, baLesa abene epo balemba amafunde 10 ao balabile ku bantu bonse. Aletwa ati Amafunde Ikumi.

Mose pa Lupili lwa Sinai

Aya Amafunde Ikumi yalicindamisye. Efyali ne mafunde ambi baLesa bapeela abaIsilaeli. Limo pali aya amafunde ni lili ati: ‘Ulukutemwa baYehoba Lesa wobe, ne mutima wobe wonse, ne mweo wobe wonse, ne mano wobe wonse ne makosa obe onse.’ Limbi nalyo ni lili: ‘Ulukutemwa umubyobe koti kulitemwa wemwine.’ Umwana wa baLesa, Yesu Klistu, alilabile ati aya amafunde abili e mafunde aakucila ubukulu aakutanga ayo baYehoba bapeele abantu babo abaIsilaeli. Kuntangile tukasambilile’fingi pali baYesu Umwana wa baLesa ne kusambisya kwabo.

Ifyakufuma 19:1-25; 20:1-21; 24:12-18; 31:18; Ndutelonomi 6:4-6; IfyabaLefai 19:18; Matayo 22:36-40.Ifyakwipusya

 • Ili papitile imyensi yobilo ukufuma apo bafumine mu Ijipiti, abaIsilaeli balibakiile pi ifisasa fyabo?
 • Findo baYehoba balabila ifibalukufwaya abantu babo ukucita, kabili abantu bayasuka ati syani?
 • Mba nindo baYehoba bapelele Mose amaseleti yobilo aya mabwe aapapateele?
 • Ukubika pali alya Amafunde Ikumi, niesa mafunde ambi baYehoba bapeele abaIsilaeli?
 • Niesa mafunde yobilo baYesu Klistu balabile ati alikulisye makosa?

Ifyakwipusya na fimbi

 • Pendeni Ifyakufuma 19:1-25; 20:1-21; 24:12-18; na 31:18.

  Amasiwi aalembelwe pa Ifyakufuma 19:8 alatofwa syani ukwisiba ifisansyamo mu kulipela kwa buKlistu? (Mat. 16:24; 1 Pet. 4:1-3)

 • Pendeni Ndutelonomi 6:4-6; IfyabaLefai 19:18; na Matayo 22:36-40.

  Mba abaKlistu balalanga syani ubutemwe bwabo kuli baLesa na ku babyabo? (Mako 6:34; Cit. 4:20; Loma. 15:2)