Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Icisimicisyo 34: Umutundu wa Bukumo uwa Cakulya

Icisimicisyo 34: Umutundu wa Bukumo uwa Cakulya

KANI wafisiba ifi abantu balukutola? Fili koti candwa. Fitubile, kabili fili tunini tunini, ifipesauka. Pano tafilipo candwa; fyakulya.

AbaIsilaeli balukutoola mana

Papita lukoso apepi ne mwensi umo ukufuma apo abaIsilaeli bafumine ku Ijipiti. Bali mu mpanta. Muno mulamena lukoso ifyakulya ifinini, pakuti pali fyefyo abantu balilisyanya, balabila ati: ‘BaYehoba nga baatwipaile mu Ijipiti. Pakuti mulya twalikwete fyonse ifyakulya twalukufwaya.’

Popele baYehoba balabila’ti: ‘Ndukulenge’fyakulya ukuloka ukufuma kwiulu.’ Kabili’fi efi baYehoba bacita. Ulucelo lwakonkapo ili abaIsilaeli babona ifi fintu ifitubile ifyapona, babulansyanya ati: ‘Mba findo ifi?’

Mose alabila ati: ‘Ifi fyakulya ifi baYehoba bamupeleni ati mulukulya.’ Abantu bafiita ati MANA. Filomfwika koti fimpwampwa ifipangilwe ne buci.

Mose abula abantu ati: ‘Muli ne kufyola ukukumana cila muntu ifi angalya.’ Bacita koti nifyefyo lyonse ulucelo. Ili akasuba katula, mana iyasyele pa musili yasunguluka.

Kabili Mose alabila ati: ‘Uuli onse tekusyapo imbi mana ukufika akasuba kakonkapo.’ Pano bambi abantu tekuti bakutike. Kani waisiba ifyacitika? Ulucelo lwakonkapo mana iibasyapo yaisulamo amatila, kabili yatatika ne kununka!

Pano, kuli akasuba kamo mu mulungu ako baYehoba babula abantu ukubunganya pabili ubwingi bwa mana. Aka kasuba ka busisanu na bumo. Kabili baYehoba balabila ukusyapo imbi mana ukufika akasuba kakonkapo, pakuti tabakalengapo iili yonse ukuloka pa kasuba ka busisanu na sibili. Ili basyapo mana ukufika pa kasuba ka busisanu na sibili, taiswilemo amatila kabili tainunkilepo! Ici cimpelampela nacimbi!

BaYehoba baliisya abaIsilaeli mana imyaka yonse baikala mu mpanta.

Ifyakufuma 16:1-36; Ifyakupenda 11:7-9; Josyua 5:10-12.Ifyakwipusya

 • Mu cikope, findo abantu balukutola pansi, kabili filetwa ati nindo?
 • Findo Mose abafunda abantu pa lwa kutola mana?
 • Mba findo baYehoba babula abantu ukucita pa busiku bwa busisanu na bumo, kabili nipali wisa mulandu?
 • Mba nicisa cimpelampela baYehoba bacita ili mana yasungwa ukufika pa busiku bwa busisanu na sibili?
 • Myaka inga baYehoba baliisya abantu mana?

Ifyakwipusya na fimbi

 • Pendeni Ifyakufuma 16:1-36 na Ifyakupenda 11:7-9.

  Kani findo Ifyakufuma 16:8 filangisya palwa kweba’ti fwebo tulyelelwe ukucindika abekalikilwe mu kwansika kwa mwi kelesya lya buKlistu? (Ebeya. 13:17)

  Mu mpanta, kani abaIsilaeli balukubanusyako syani cila busiku ati balyelelwe ukupemamo muli baYehoba? (Fum. 16:14-16, 35; Ndute. 8:2, 3)

  Findo baYesu balabile ati e fyalukwimakaninako mana, kabili fwebo tulasyukilamo syani muli uyu ‘sinkwo’ufumine kwiulu’? (Yoa. 6:31-35, 40)

 • Pendeni Josyua 5:10-12.

  Ni pa myaka inga abaIsilaeli baliile mana, ici calibesesye muli isa’nsila, kabili findo tungasambililako kuli cici icisimicisyo? (Fum. 16:35; Pen. 11:4-6; 1 Kol. 10:10, 11)