Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Icisimicisyo 31: Mose na Aloni Babona Falo

Icisimicisyo 31: Mose na Aloni Babona Falo

ILI Mose abwelelemo ku Ijipiti, alibulile Aloni umukwabo fyonse pa fimpelampela. Kabili ili Mose na Aloni balangisye abaIsilaeli ifi fimpelampela, bonse abantu balisumine ati baYehoba baali nabo.

Popele Mose na Aloni balile mu kubona Falo. Balimubulile ati: ‘BaYehoba baLesa bakwe Isilaeli balabile’fi ati, “Mubasumine abantu banji ati baye pa nsiku sitatu, bakampempele mu mpanta.”’ Pano Falo alyasukile ati: ‘Nsimwisipo nebo Yehoba. Kabili tesi nsumine ati baye abaIsilaeli.’

Falo alikalipile, pakuti abantu balukufwaya ukusye’milimo ne kuya mu kupempela baYehoba. Popele alibapatikisye ukupyunge’milimo iikosele. AbaIsilaeli balililile Mose ati e wabalengesye ati balukubacitila ifibipile, kabili Mose alibombomene. Pano baYehoba balimubulile ati ebombomana. BaYehoba balilabile ati: ‘Nkamulenga Falo ukusumina ati abantu banji bakaye.’

Mose na Aloni bali pantangiile yakwe Falo

Mose na Aloni balile mu kubona Falo nakabili. Pa mpindi’yi balicitile icimpelampela. Aloni aliposele inkoli yakwe pansi, nayo kayaluka ni nsoka iikulu. Pano abamano bakwe Falo nabo kabaposa inkoli syabo pansi, nasyo kasyaluke’nsoka. Pano, lolesya! Insoka yakwe Aloni ilukumina insoka sya bamano. Nangabe’fyo Falo tabalekele abaIsilaeli ukuya.

Popele impindi yalisile iyakweba’ti baYehoba basambisye Falo. Mba ulisi ifi bacitile’ci? Cali ni pakuleta ifincinsya ikumi, neli ifyakukatasya ifingi pali Ijipiti.

Ili ifincinsya ifingi fyasilile, Falo alitile Mose, ne kulabila ati: ‘Cicila icincinsya, kabili ndukubalekako abaIsilaeli baye.’ Pano pa kucikanya icincinsya, Falo alukwalula ilangulusi lyakwe. Talukusumina ati abantu baye. Pano, mukupelako, ili icincinsya ice kumi casilile, Falo alibalekele abaIsilaeli ukuya.

Kani ulisi cimo cimo ica fincinsya ikumi? Ngatusambilile pali fyo.

Ifyakufuma 4:27-31; 5:1-23; 6:1-13, 26-30; 7:1-13.Ifyakwipusya

 • Kani ifimpelampela ifyacitile Mose na Aloni fyalilengele abaIsilaeli ukucite’ndo?
 • Kani Mose na Aloni nifindo babulile Falo, kabili Falo alyasukile syani?
 • Koti nifyefyo ifili mu cikope, kani nifindo fyacitikile ili Aloni aposele inkonto yakwe pansi?
 • Kani baYehoba balimusambisye syani Falo, kabili Falo alicitilepo syani?
 • Mba nindo yacitikile panuma ya cincinsya ce kumi?

Ifyakwipusya na fimbi

 • Pendeni Ifyakufuma 4:27-31 na 5:1-23.

  Kani Falo alipilibwile’ndo ili alabile ati: ‘Nsibesipo nebo baYehoba’? (Fum. 5:2; 1 Sam. 2:12; Loma. 1:21)

 • Pendeni Ifyakufuma 6:1-13, 26-30.

  Kani ni mu kalango ka syani umu baYehoba tabalisibisyepo kuli Ablaamu, Isaci, na Yakobi? (Fum. 3:13, 14; 6:3; Taŋ. 12:8)

  Kani cilalenga fwebo ukumfwa syani pakwisiba ati baYehoba balipyungisye Mose, nangaba’ti Mose aliyumfwile ati taelelwe umulimo bamupele? (Fum. 6:12, 30; Luku 21:13-15)

 • Pendeni Ifyakufuma 7:1-13.

  Ili Mose na Aloni mu kusipa balabile ifyakupingula fya baYehoba kuli Falo, kani nicisa icakubwenako babikiile abapyungisi ba baLesa muli bulelo? (Fum. 7:2, 3, 6; Cit. 4:29-31)

  BaYehoba balilangisye syani ati e bacilile pali tulesa twa Ijipiti? (Fum. 7:12; 1 Ifye. 29:12)