Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Icisimicisyo 29: Ici Mose Abutukiile

Icisimicisyo 29: Ici Mose Abutukiile

LOLESYA Mose alukubutuka ukufuma mu Ijipiti. Kani wababona abalalume abalukumubutusya? Kani ulisi ici balukufwaila ukumwipaya Mose? Leka tubone kani tungacisiba.

Mose alukubutuka ukufuma mu Ijipiti

Mose alikuliile mu ŋanda yakwe Falo, imfumu ya Ijipiti. Alibele mwalalume wa mano ukwakuti kabili umucindeme. Mose aalisi ukweba’ti taalipo umuIjipiti, sombi ukweba’ti abafyasi bakwe aba cinenene baali baIsilaeli abasya.

Kambi kasuba, ili ali ne myaka 40, Mose alisalulwilepo ukuya mu kubona ifi abakwabo baalukwikala. Calibipile makosa ukubona ifi balukubasunga. Alibwene umuIjipiti alukupama umuIsilaeli umusya. Mose kacencenta, kabili ili abwene ati tapaalipo neli muntu uwalukubonako, kamupama umuIjipiti, kabili umuIjipiti alifwile. Eli Mose afisile umubili wakwe mu musenga.

Pa kasuba kakonkelepo Mose alile mu kubona abakwabo nakabili. Alilangulukile ati angabofwa pakweba’ti betwalilila ukuba abasya. Pano alibwene abalalume bobilo abaIsilaeli balukulwa, popele Mose kalabila ku wabifisye ati: ‘Mba nindo webo ulukupamino’mukwanu?’

Uyo mwalalume alilabile ati: ‘Mba ninani uwakwikalicile ukuba imfumu yesu ne kulukutupingula? Kani wakunjipaya koti nifyefyo waipeye ulya umuIjipiti?’

Mose pano alibele ne mwenso. Aliisi ukweba’ti abantu baisiba ifi acitile ku muIjipiti. Falo naye alicumfwile’ci, kabili alitumine abalalume ukuya mu kwipaya Mose. Uyu e mulandu Mose abutukile ukufuma mu Ijipiti.

Ili Mose afumine mu Ijipiti, alile ukutali ku calo ca Midyani. Kulya alikumenye ulupwa lwakwe Yitilo, kabili alyupile umo pa bana bakwe abanakasi uwalukwitwa ati Sipola. Mose alibele mwembesi kabili alukulame’mbelele syakwe Yitilo. Pa myaka 40 alikele mu calo ca Midyani. Pano ali ne myaka 80. Eli kambi kasuba, ili Mose alukulama imbelele syakwe Yitilo, kwalicitikile icintu cakukankamanika icaalwile ubwikasi bwakwe Mose bonse. Ngatubone ici icintu cakukankamika ifi cili.

Ifyakufuma 2:11-25; Ifyacitilwe 7:22-29.Ifyakwipusya

 • Nipi Mose akuliile, pano nifindo aisi pa bafyasi bakwe?
 • Nifindo Mose acitile ili aali ne myaka 40 iya kufyalwa?
 • Mba nifindo Mose alabile ku mwalalume umuIsilaeli uwalukulwa, kabili findo umwalalume amwasukile?
 • Mba nindo Mose abutukiile ukufuma mu Ijipiti?
 • Mba nikwisa Mose abutukiile, kabili nibani akumenye kulya?
 • Mba nifindo Mose alukucita mu myaka 40 panuma ili abutukile ukufuma mu Ijipiti?

Ifyakwipusya na fimbi

 • Pendeni Ifyakufuma 2:11-25.

  Nangaba’ti balimufundile amano ya baIjipiti pa myake’ingi, kani Mose alilangile syani bucine bwakwe kuli baYehoba na ku bakwabo? (Fum. 2:11, 12; Ebeya. 11:24)

 • Pendeni Ifyacitilwe 7:22-29.

  Mba findo tungasambililako kufi Mose aesesye umwine enka ati abafumye abaIsilaeli mu busya mu Ijipiti? (Cit. 7:23-25; 1 Pet. 5:6, 10)