Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Icisimicisyo 22: Josefi Abikwa mwi Kati

Icisimicisyo 22: Josefi Abikwa mwi Kati

JOSEFI ali lukoso ne myaka 17 ili bamupinta ku Ijipiti. Kulya bamusitisya ku mwalalume uwe sina lya Potifa. Potifa cilolo icipyungila Falo, imfumu ya Ijipiti.

Josefi mwi kati

Josefi alapyungila makosa Potifa sikulu wakwe. Lomba Josefi akula, Potifa amwikalika ukuba icilolo ca ŋanda yakwe yonse. Mba nindo Josefi abela mwi kati? Ni pa mulandu wakwe muka Potifa.

Josefi akula aba musankwa umulombe, kabili umukasi wakwe Potifa alukufwaya ukulala naye. Pano Josefi alisi ati ukucite’fi kubifya, kabili talalepo naye. Umukasi wakwe Potifa akalipa makosa. Popele ili umulume wakwe aisa ku ŋanda, abepa kuli ye ne kulabila ati: ‘Ilya imbifi Josefi yacifwaya ukulala na nebo!’ Potifa aumfwila umukasi wakwe, kabili amufitilwa makosa Josefi. Popele amubika mwi kati.

Mu mpindi iinini uwakulame’kati abona ati Josefi muntu umuweme. Popele amupela amakosa akulama bonse bambi bakaili. Mukukonkapo Falo afitilwa icilolo ca bakupinte’nkomeci yakwe ne ca bepikisi, kabili ababika mwi kati. Bumbi busiku bonse bobilo balota imiloto iilibelele, pano tabesibile ifi imiloto yabo ilukwalula. Akasuba kakonkapo Josefi alabila ati: ‘Mbuleni imiloto yenu.’ Kabili ili bamubula, Josefi, mukuba ne kofwa kwa baLesa, alondolola ifi imiloto yabo ilukwalula.

Ku wakupinte’nkomeci, Josefi alabila ati: ‘Pakupite’nsiku sitatu bakakufumya mwi kati, kabili bakakubwesesya bucilolo bobe ubwakupinte’nkomeci ya mfumu nakabili.’ Popele Josefi kakonkanyapo ati: ‘Ili ukafuma, ukabule Falo ifyakuli nebo, kabili ukangofwe ukufuma muno mwi kati.’ Ku mwipikisi, Josefi alabila ati: ‘Pakupite’nsiku sitatu Falo akakuputulako umutwi obe.’

Pakasuba ka busitatu fyenka filya alabile Josefi fyacitika. Falo aputulako umutwi wa mwipikisi. Uwakupinte’nkomeci, nangabe’fyo, amufumyamo mwi kati kabili atatika ne kupyungila imfumu nakabili. Pano uwakupinte’nkomeci alubako fyonse ifyakuli Josefi! Tamubulilepo Falo ifyakuli Josefi, kabili Josefi aikala mwenka mulya mwi kati.

Ifyakutaŋga 39:1-23; 40:1-23.Ifyakwipusya

 • Kani Josefi ali ne myaka inga ili apintwa ku Ijipiti, kabili nifindo fyacitika ili afika kulya?
 • Kani Josefi aalibele syani mwi kati?
 • Kani niwisa mulimo Josefi apeelwa mwi kati?
 • Mwi kati, kani nifindo Josefi acitila umwipicisi ne wakupinte’nkomeci yakwe Falo?
 • Mba nifindo fyacitika panuma uwakupinte’nkomeci akakulwa mwi kati?

Ifyakwipusya na fimbi

 • Pendeni Ifyakutaŋga 39:1-23.

  Pakuti takwalipo ifunde lya baLesa ilyalembelwe ilyalukukanya ubucende mu mpindi yakwe Josefi, kani nindo yamulengele ukubutuka ku mukasi wakwe Potifa? (Taŋ. 2:24; 20:3; 39:9)

 • Pendeni Ifyakutaŋga 40:1-23.

  Panini lukoso simika umuloto wa wakupinte’nkomeci ne kubulisisya uku baYehoba bapele Josefi. (Taŋ. 40:9-13)

  Kani niwisa muloto umwipicisi alotele, kabili walukwalule’ndo? (Taŋ. 40:16-19)

  Kani umupyungisi uyo ucetekelwe kabili uwamano muli bulelo alatuntulula syani imibelo yakwe Josefi? (Taŋ. 40:8; Amasa. 36:9; Yoa. 17:17; Cit. 17:2, 3)

  Kani Ifyakutaŋga 40:20 filatulanga syani ifi abaKlistu belelwe ukubona ukusefya insiku sya kufyalwa? (Uwaku. 7:1; Mako 6:21-28)