Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Icisimicisyo 15: Muka Loti Alisyolokele Panuma

Icisimicisyo 15: Muka Loti Alisyolokele Panuma

LOTI ne lupwa lwakwe balukwikala bonse na Ablaamu mu calo ca Kanani. Kambi kasuba Ablaamu kalabila kuli Loti ati: ‘Takupo impanga ikulu kuno iya kwikalikamo inama syesu syonse. Ndukukukombetela, ati ulilekanye kuli nebo. Kani ulole kumbi, nane ndukuya kumbi.’

Loti alicebukile ne kulolesye’calo. Alicebukile ne kubone’calo conse ica cilya’calo, ne kubona ati cali ne menda ne fyani ifiweme ifyakulukulya inama syakwe. Ici calo cali Libesa lya Jodeni. Pano Loti eko akusiisye ulupwa lwakwe ne nama. Mukupelako Loti alibakile iŋanda mu musi wa Sodoma.

Abantu ba mu Sodoma bali ni mbifi isyalukubifyo’kwakuti. Loti alifitilwe, pakuti ye ali muntu umuweme. Na baLesa nabo balifitiilwe. Eli baLesa batumine inkalamba syobilo ku kumucenjesya Loti ukweba’ti bakonala umusi wa Sodoma ne wapalamineko uwa Gomola pakuti pa fyakubifya fyabo.

Inkalamba syalimubulile Loti ati: ‘Ima! Pinto’mukasi wobe ne bana bobe abanakasi bobilo ufumemo muno!’ Loti ne lupwa lwakwe balukuwayawaya ukufumamo, eli inkalamba syabekete ku maboko ne kubafumisya posonde ya musi. Pano inkalamba imo kailabila ati: ‘Puluka, wingafwa! Wiceba panuma yobe. Upulukile ku lupili, pakuti ungesa kufwa.’

Loti ne bana bakwe abanakasi balyumfwilile ne kufumako ku Sodoma. Tabaimakenepo neli panini, kabili tabalolesye kunuma. Pano umukasi wakwe Loti taumfwililepo. Ili baendeleko panini ukufuma mu Sodoma, alimakene ne kusyolokela panuma. Naye umukasi wakwe Loti alibele cibwe ca mucele. Kani ungamubona pa cikope?

Koti twasambililako isambililo iliweme kuli cici. Ici cilatubula ukweba’ti baLesa balapulusya abo ababomfwila, pano abo aba tababomfwilapo bakonalwa.

Ifyakutaŋga 13:5-13; 18:20-33; 19:1-29; Luku 17:28-32; 2 Petilo 2:6-8.

Loti alukubutuka ukufuma mu Sodoma


Ifyakwipusya

 • Mba nindo Ablaamu na Loti bapatukanine?
 • Kani nindo Loti asalilepo ukwikala mu Sodoma?
 • Abantu ba mu Sodoma imibelo yabo yali syani?
 • Mba nikwisa kucenjesya inkalamba syacenjesye Loti?
 • Mba nindo muka Loti abelele cibwe ca mucele?
 • Findo tungasambililako ku fyacitikiile muka Loti?

Ifyakwipusya na fimbi

 • Pendeni Ifyakutaŋga 13:5-13.

  Cindo tungasambililako kuli Ablaamu ili tulukufwaya ukusilisya amakatasyo akupusana ne babyesu? (Taŋ. 13:8, 9; Loma. 12:10; Filip. 2:3, 4)

 • Pendeni Ifyakutaŋga 18:20-33.

  Ifi baYehoba bapyungile na Ablaamu filatubula syani ati baYehoba na baYesu bakasololwesya mu kulungama? (Taŋ. 18:25, 26; Mat. 25:31-33)

 • Pendeni Ifyakutaŋga 19:1-29.

  Ili ilyasi lya mu Baibolo lilatubula syani ifi baLesa babona abalalume abalala ne balalume babyabo koti kulala kwa mwanakasi ne mwalalume eli ne banakasi abacita koti nifyopele’fyo? (Taŋ. 19:5, 13; Lef. 20:13)

  Nibwisa bupusano tusangana pa kwitaba kwakwe Loti eli na Ablaamu kuli baLesa ili balukubatungulula, kabili cindo tutuntululako kuli cici? (Taŋ. 19:15, 16, 19, 20; 22:3)

 • Pendeni Luku 17:28-32.

  Muka Loti alukubona syani ukuba ne maboni, kabili mbe’ci koti caba syani icakutucenjesya nafwebo? (Luku 12:15; 17:31, 32; Mat. 6:19-21, 25)

 • Pendeni 2 Petilo 2:6-8.

  Kani tulukufwaya ukutuntulula Loti, tulyelelwe ukuba syani muli cicino icalo ici tacili ne mibelo ya buLesa? (Esic. 9:4; 1 Yoa. 2:15-17)