Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Icisimicisyo 11: Inkongolo ya Kutanga

Icisimicisyo 11: Inkongolo ya Kutanga

KANI ulisi icintu ca kutanga ici Noa acitile ili ye ne lupwa lwakwe bafumine mu bwato? Alipele umulambu neli ubupe kuli baLesa. Koti wamubona alukucite’fi mu cikope icili pansi. Noa alipele ubu bupe bwa nama ukutota baLesa pa kupulusya ulupwa lwakwe ku bulobe bwa menda.

Ubwato ne nkongolo

Kani ungalanguluka ati baYehoba balisangalele pa bupe ubu? Inya, balisangalele. Namulifyefyo balilaile Noa ukweba’ti tabakonalapo nakabili icalo ku bulobe bwa menda.

Pa mpindi ice umusili walyumine, kabili Noa ne lupwa lwakwe balitatikile ubwikasi bwa bukumo posonde ya bwato. BaLesa balibasyukisye kabili balibebele ati: ‘Mulyelelwe ukukwata abana abengi. Mulyelelwe ukufula mpaka abantu bakekale ponse pa calo.’

Pano kuntangile, ili abantu bakalukumfwa pa bulobe bwa menda, pambi bangatiina ukweba’ti ubulobe bwa menda koti nibubu bungacitika nakabili. Namulifyefyo baLesa balipele icintu cimo ica kulukwanusyako abantu ukulaya kwabo ukwa kubula ukonale’calo conse nakabili. Kani ulicisi icibapele ku kulukubanusyako? Ni nkongolo.

Noa ne lupwa lwakwe

Inkongolo ilingi ilabonekela mwiulu ili akasuba katula pa numa imfula yasila ukuloka. Inkongolo pambi singalukuboneka isibalele bwino. Inje tange ulingabonepo imo? Kani waibona iili pa cikope?

Ifi e fyalabile baLesa: ‘Ndukulaya nebo ati nsikonalapo nakabili abantu bonse ne nama ku bulobe bwa menda. Ndukubike’nkongolo yanji mu makumbi. Kabili ili inkongolo ikabonekela, nkaibona ne kwanuka uku kulaya kwanji.’

Kansi ili wabone’nkongolo, mba cindo yelelwe ukukwanusyako? Inya, kulaya kwa baLesa ukwakweba’ti tabakonalapo icalo nakabili ku bulobe bwa menda.

Ifyakutaŋga 8:18-22; 9:9-17.Ifyakwipusya

 • Koti nifyefyo ifilangililwe mu cikope, mba nindo Noa acitile pa kutanga lukoso ili afumine mu bwato?
 • Mba nilise’funde baLesa bapeele Noa ne lupwa lwakwe panuma ya Bulobe bwa menda?
 • Nikwisa ukulaya baLesa balaile Noa?
 • Ili twabone’nkongolo, mba nicindo yelelwe ukutwanusyako?

Ifyakwipusya na fimbi

 • Pendeni Ifyakutaŋga 8:18-22.

  Mba tungapeela syani “ukununka ukuweme” kuli baYehoba? (Taŋ. 8:21; Ebeya. 13:15, 16)

  Mba findo baLesa balabilepo ifili mu mutima wa muntu, kabili nikwisa kucenjesya twelelwe ukulama? (Taŋ. 8:21; Mat. 15:18, 19)

 • Pendeni Ifyakutaŋga 9:9-17.

  Nikwisa kulayana baLesa balayene na fyonse ifilengelwe pa calo? (Taŋ. 9:10, 11)

  Kani ukulayana kwa nkongolo kwali ne kubako ukufika lwisa? (Taŋ. 9:16)