Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Icisimicisyo 7: Umwalalume Umusipile

Icisimicisyo 7: Umwalalume Umusipile
Enoci

ILI abantu batatikile ukufula pa calo, abengi lukoso balitatikile ukucita ifintu ifibipile koti ni Kaini. Pano umwalalume umo alipuseneko. Uyu’mwalalume isina lyakwe ni Enoci. Enoci aali mwalalume umusipile. Abantu abamusingulukile balukucita fyenke’fibipile makosa, pano Enoci alitwalilile ukupyungila baLesa.

Kani ulisi ici abantu ilya mpindi balukucitile’fintu ifingi ifibipile makosa? Languluka pali cici, Mba ninani uwalengele Adama na Efa ukubulo’kumfwila baLesa ne kulye’cisepo baLesa babebele ukubulo’kulyako? Inya, niilya inkalamba imbifi. Baibolo ilamwita ati Satana. Kabili alukufwaisya bonse lukoso ukube’mbifi.

Ukwiba ne kwipaya

Kambi kasuba baYehoba Lesa balyebele Enoci ukubula abantu icintu cimo ici tabalukufwayapo ukumfwa. Cali nicici: ‘BaLesa kambi kasuba bakonala bonse abacita ifyakubifya.’ Abantu balikalipile pakumfwe’fi. Pambi balyesesye ne kweba’ti bepaye Enoci. Enoci alyelelwe ukuba umusipile pakweba’ti ababule abantu ifi baLesa baali ne kucita.

BaLesa tabalekelepo Enoci ukwikala ne mweo ne bantu imbifi pa mpindi iitali. Enoci alikele imyaka lukoso 365. Pano nindo twalabilila ati “imyaka lukoso 365”? Nipakuti abantu pali ilya mpindi bali bakosele ukucila ino mpindi kabili balukwikala imyaka iingi. Inya, Metusela umwana wakwe Enoci alikele imyaka 969!

Abantu balukucita ifibipile

Enoci ili afwile, abantunsi balicililemo makosa ukucite’fyakubifya. Baibolo ilalabila ati ‘ifyakulanguluka kwa mu mitima yabo fyenke’fibipile insiku syonse’ ne ‘calo caliswilemo ukubifya ukukulu.’

Kani ungasisibe’milandu kwabelele amakatasyo mu calo pali ilya mpindi? Nipakuti Satana aalikwete insila ya bukumo imbi iyakweba’ti abantu balukucitilamo ifyakubifya. Eci twakusambilila pantangile.

Ifyakutaŋga 5:21-24, 27; 6:5; AbaEbeya 11:5; Juda 14, 15.Ifyakwipusya

 • Kani Enoci alipuseneko syani kuli bambi?
 • Mba nindo abantu mu mpindi yakwe Enoci balukucitile’fintu ifibipile?
 • Mba fisa ifyakubifya abantu balukucita? (Bona pa cikope.)
 • Mba nindo Enoci elelwe ukubelo’musipile?
 • Myaka inga abantu balukwikala mu mpindi yakwe Enoci, pano kani Enoci alikele imyaka inga?
 • Findo fyacitikile panuma ili Enoci afwile?

Ifyakwipusya na fimbi

 • Pendeni Ifyakutaŋga 5:21-24, 27.

  Mba ni bucibusa bwa musango syani bwali pali Enoci na baYehoba? (Taŋ. 5:24)

  Ukulingana na Baibolo, ninani umuntu uwaikeleko imyaka iingi, kabili alifwile ninsi ali ne myaka inga? (Taŋ. 5:27)

 • Pendeni Ifyakutaŋga 6:5.

  Ili Enoci afwile imibelo yalibipile syani pa calo, kabili koti twaipalakanya syani mu mpindi syesu? (2 Tim. 3:13)

 • Pendeni AbaEbeya 11:5.

  Mba niisa imibelo Enoci akwete ‘iyasangalesye baLesa,’ kabili cindo cafuminemo? (Taŋ. 5:22)

 • Pendeni Juda 14, 15.

  Kani aba Klistu bangatuntulula syani ukusipa kwakwe Enoci ili balukucenjesya abantu pa kwisa kwa nkondo ya Amagedono? (2 Tim. 4:2; Ebeya. 13:6)