Tolokeleni

Tolokeleni muye pa fyebo fya bubili

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Bamboni sha BaYawe

IciLamba

Amalyashi ya mu Baibolo

Icisimicisyo 6: Umwana Umuweme, ne Mubipile

Icisimicisyo 6: Umwana Umuweme, ne Mubipile

PANO lolesya Kaini na Ebeli. Bonse bobilo bakula. Kaini aba mulimi. Alalime’nsangu, ifisepo ne mbeu.

Kaini na Ebeli balukupeela imilambu kuli baLesa

Ebeli aba wakuteke’mbelele. Alitemenwe ukulama utwana twa mbelele. Twakula twabe’mbelele isikulu, kabili mu mpindi inini Ebeli akwate’tanga lya mbelele ilyakulama.

Kambi kasuba Kaini na Ebeli baleta umulambu kuli baLesa. Kaini aleta ifyakulya ifipusenepusene ifi alima. Naye Ebeli aleta imbelele iiweme makosa iyi akwete. BaYehoba batemwa Ebeli ne mulambu wakwe. Pano tabatemenwepo Kaini ne mulambu wakwe. Mba waisiba umulandu?

Talipo lukoso ati umulambu wakwe Ebeli wacindama ukucila uwakwe Kaini. Ni pa mulandu wakweba’ti Ebeli muntu umuweme. Alitemenwe baYehoba ne mukwabo. Pano Kaini mubipile; tatemenwepo umukwabo.

Namulifyefyo baLesa baeba Kaini ati alyelelwe ukwalula imibelo yakwe. Pano Kaini tekuti omfwe koku. Afitilwa ukwakuti pakuti baLesa balimutemenwe makosa Ebeli. Eli Kaini angalabila kuli Ebeli ati: ‘Katiya mu mpanga.’ Uko, ili bali benka lukoso mu mpanga, Kaini atoba Ebeli umukwabo. Amutoba icakweba’ti amwipaya. Tali ico cali cintu icibipile makosa ici Kaini acitile?

Kaini alukubutuka panuma ya kwipaya Ebeli

Nangaba’ti Ebeli alifwile, baLesa bacili balamwanuka. Ebeli aali muweme, kabili baYehoba tabalubako umuntu uuli koti niwoyo. Kansi kambi kasuba baYehoba bakamubusya Ebeli. Pali yeyo’mpindi Ebeli takafwapo. Akalukwikele umuyayaya penka pano pa calo. Tali cikabe’ciweme ukwisiba abantu abali koti ni Ebeli?

Pano baLesa tabatemenwepo abantu abali koti ni Kaini. Koti nifyefyo ili Kaini aipeye umukwabo, baLesa balimupanikile pa kumutamfisya ukutali ukufuma ku bakwabo bonse. Ili Kaini aile ukutali mu kwikala ku mupunda umbi uwa calo, alipintilepo imo inkasi yakwe, nayo yalibele mukasi wakwe.

Mukupita kwa mpindi Kaini ne mukasi wakwe balitatikile ukukwata abana. Bambi abana abalalume ne banakasi abakwe Adama na Efa balyupile ne kupwa kabili nabo balikwete abana. Pa mpindi inini lukoso palisile mukuba abantu abengi pa calo. Lekeni tulabile pali bamo bamo aba bantu.

Ifyakutaŋga 4:2-26; 1 Yoane 3:11, 12; Yoane 11:25.Ifyakwipusya

 • Mba findo Kaini na Ebeli batatika ukucita?
 • Mba niisa imilambu Kaini na Ebeli baleta kuli baYehoba?
 • Mba nindo baLesa batemenwa umulambu wakwe Ebeli, kabili mba nindo tabautemenwepo umulambu wakwe Kaini?
 • Kaini muntu wa musango syani, kabili baYehoba baesya syani ukumulungika?
 • Mba findo Kaini acita ili bali benka ne mukwabo mu mpanga?
 • Londolola ifyacitikile kuli Kaini panuma ili aipeye umukwabo.

Ifyakwipusya na fimbi

 • Pendeni Ifyakutaŋga 4:2-26.

  Kani baYehoba balibulisisye syani ukukatasiwa uku Kaini aali ne kubamo? (Taŋ. 4:7)

  Kani Kaini alifisulwile syani ifyali mu mutima wakwe? (Taŋ. 4:9)

  Kani baYehoba balomfwa syani kani umuntu apokomosya imilopa ya kufumbukilwa lukoso? (Taŋ. 4:10; Yisa. 26:21)

 • Pendeni 1 Yoane 3:11, 12.

  Mba nindo Kaini akalipile makosa, kabili ici findo citusambisya muli bulelo? (Taŋ. 4:4, 5; Ifisi. 14:30; 28:22)

  Kani Baibolo ilalangisya syani ati nangaba’ti aba mu lupwa lwesu bonse bakana baYehoba, fwebo tungenda mu kulungama kwesu? (Amasa. 27:10; Mat. 10:21, 22)

 • Pendeni Yoane 11:25.

  Nibwisa busininkisyo baYehoba bapela kuli babo bonse abafwila pa mulandu wa bucetekelo? (Yoane 5:24)