Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Icisimicisyo 5: Ubwikasi Ubukosele Bwatatika

Icisimicisyo 5: Ubwikasi Ubukosele Bwatatika

POSONDE ye bala lya Edeni, Adama na Efa balikwete amakatasyo aengi. Baali ne kupyunga imilimo iikosele pakweba’ti bakwate ifyakulya. Mu mupunda wa fiti fya fisepo ifiweme, balibwene imyunga ne fisosolo ukumena ukuli konse. Ifi e fyacitikile ili Adama na Efa tabaumfwilile baLesa kabili tabatwalilile ukuba ifibusa fyabo.

Adama alukupyungisha ukwakuti ne mwana wakwe umwalalume

Pano icabipisye, Adama na Efa balitatikile ukufwa. Anuka ukweba’ti, baLesa balibacenjesye ati bakafwa kani balya icisepo ica ku muti babakenye. Bwenkabulya busiku balile balitatikile ukufwa. Ifi batumpile pa kubula ukukutika kuli baLesa!

Abana bakwe Adama na Efa bonse balifyelwe ili baLesa babatamfisye mwi bala lya Edeni. Ici cilukwalula ukweba’ti abana nabo bali ne kucekula ne kufwa.

Abana bakwe Adama na Efa bonse balifyelwe ili baLesa babatamfisye mwi bala lya Edeni. Ici cilukwalula ukweba’ti abana nabo bali ne kucekula ne kufwa.

BaLesa balafwaya abantu ukwikala abasangalele umuyayaya, kabili baLesa balalaya ati kambi kasuba efi bakekala. Icalo talipo e cenka lukoso icikaba iciweme, sombi ne bantu bonse tabakalukulwala. Kabili abali bonse pa calo bakaba fibusa ifiweme kuli bonse na kuli baLesa.

Efa ne bana bakwe

Pano Efa tatwalilile ukuba icibusa ca baLesa. Popele ili afyele abana, tacali icipubile kuli ye. Alisomenwe. Ukubula ukumfwila baLesa icinenene kwalimuleteele amakatasyo aengi, taulukusumina?

Adama na Efa balikwete abana abalalume ne banakasi abengi. Ili umwana wabo ibeli afyelwe, balimwilicile ati Kaini. Balilicile umwana wabo uwa bubili ati Ebeli. Mba nifindo fyabacitikile? Kani ulifisi?

Ifyakutaŋga 3:16-23; 4:1, 2; Ukufisulula 21:3, 4.Ifyakwipusya

 • Kani ubwikasi bwali syani kuli Adama na Efa posonde ye bala lya Edeni?
 • Mba findo fyatatikile ukucitika kuli Adama na Efa, kabili nindo fyacitikiile?
 • Mba nindo abana bakwe Adama na Efa bacekwilile ne kufwa?
 • Kani Adama na Efa nga baumfwilile baYehoba Lesa, ubwikasi bwali nekuba syani kuli bo ne bana babo?
 • Kani ukubulo’kumfwila kwakwe Efa kwalimuletele syani ukusomenwa?
 • Kani abana bakwe Adama na Efa abakutatikilapo bobilo baali nibani amasina?
 • Kani bambi abana abali mu cikope nibani?

Ifyakwipusya na fimbi

 • Pendeni Ifyakutaŋga 3:16-23 na 4:1, 2.

  Kani ubwikasi bwakwe Adama bwalibele syani pakuti pa kufingwa kwa musili? (Taŋ. 3:17-19; Loma. 8:20, 22)

  Mba nindo isina lya Efa, ilipilibula “Umulabi,” lyabelele ilyelelwe? (Taŋ. 3:20)

  Kani baYehoba balilangisye syani inkumbu kuli Adama na Efa panuma ili babifisye? (Taŋ. 3:7, 21)

 • Pendeni Ukufisulula 21:3, 4.

  Mba nifisa “ifintu ifyakutaŋga” ifi ulukufwaya ati fikafumepo?