Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Iciputusya 1: Ubulengesi Ukufika na ku Bulobe bwa Menda

Iciputusya 1: Ubulengesi Ukufika na ku Bulobe bwa Menda

Kani amaulu ne calo fyalifumine pi? Mba’kasuba, umwensi ne tubangabanga, ne fintu ifingi lukoso ifili pa calo fyalibeleko syani? Baibolo ilasuke’filungeme ili ilabila ati fyalilengelwe na baLesa. Kansi ibuku lyesu lyatatika ne fisimicisyo fya mu Baibolo ifya pa bulengesi.

Tulasambilila ukweba’ti, pa kutanga lukoso baLesa balilengele abantu ba mupasi abali koti nibo. Baali ni nkalamba. Pano icalo calilengelwe pakweba’ti abantu abali koti nifwebo balukwikalamo. Namulifyefyo baLesa balilengele umwalalume ne mwanakasi abailicilwe ati Adama na Efa ne kubabika mwi bala ilyalukuboneka bwino. Pano balikene ukumfwila baLesa kabili balilufisye isyuko lya kulukuli aba mweo.

Ukutatikila apo Adama alengelwe ukufika na ku bulobe bwa menda, yonse lukoso imyaka yali 1,656. Muli yenkeyi’myaka mwalikeleko ne bantu abengi abalukubifya. Mwiulu, mwali ifilengelwe ifya mupasi ifitafibonekapo, Satana ne nkalamba syakwe imbifi. Pa calo , paali Kaini na simbi imbifi ukubikako lukoso ne balalume bamo bamo abakwatisye amakosa. Pano kwaliko ne bantu abalungeme pa calo—Ebeli, Enoci na Noa. Mu Ciputusya ca KUTANGA twakupenda pali bonse aba bantu ne fyacitikile.

Inama mwi bala lya Edeni