Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Ibuku Lyanji Ilya Fisimicisyo fya mu Baibolo

Ibuku Lyanji Ilya Fisimicisyo fya mu Baibolo
BaYesu balukwambaala ne banice

ILI buku lya fisimicisyo fya cinenene. Filukufuma mwi buku ilicililepo ukucindama, Baibolo. Ifi fisimicisyo filukukubula pa fyalukucitika akale mu calo ukufuma apo baLesa batatikile ubulengesi ukufika na bukumo. Filukukubula nefi baLesa balaile ukucita kuntangile.

Ili buku lilukukupela ilangulusi lya filabilwapo mu Baibolo. Lilalabila pa bantunsi aba mu Baibolo ne fibacitile. Lilatulangisya ne bucetekelo ubuwaminine ubwa mweo wa muyayaya mu calo ca mu paladaiso ubu baLesa bapele ku bantunsi.

Muli ifisimicisyo 116 mwi buku ili. Fyenke’fi filibunganicilwe mu fiputusya fisanu na fitatu. Ibula limo pa kutatika kwa ciputusya conse lilalabilako panini pa filukusangwa muli ceco iciputusya. Ifi fisimicisyo filukuboneka mu kukonkana nefi ifintu fyalukucitika akale. Ici cilukukofwa ukusambilila pa mpindi, mu kofwana ne fyacitikile fimbi, ili ifintu fyacitikile akale.

Ifi fisimicisyo filukusimikwa mu mulaka uupubile. Mwe bengi mwebo mwe banice mwa kulukulipendela mwebene. Mwebo mwe bafyasi mukasangano’kweba ati abana benu abanini bakalukusangalala ili mulukubapendele’fi fisimicisyo mukubwelesyapo bwelesyapo. Mukasangano’kweba ati ili buku lilikwete ifingi ifya kusangalasya banice ne bakulu.

Ukwambula ukwa mu Baibolo kulukupelwa pa kusila ukwa cisimicisyo conse. Mulukukoselesiwa ukupenda ifiputusya fya mu Baibolo apalukufuma ifisimicisyo.

Ukwambula kwa mu Baibolo muli lilino ibuku kuli lukoso ukwipi. Amasiwi ali mu mulaka uupubile pakweba’ti abana banini bangomfwisya. Amalembo aali pa mpelo ya cisimicisyo cimo cimo alukutubula apafuma icisimicisyo mu Baibolo.