Tolokeleni

Findo Fingatofwako Ukuba Abasangalele mu Cisoolo Cesu?

Findo Fingatofwako Ukuba Abasangalele mu Cisoolo Cesu?

Kani mulalanguluka ati . . .

  • butemwe?

  • maboni?

  • fintu fimbi lukoso?

 IFI BAIBOLO ILABILA

“Balishucile abo abomfwa amashiwi abaLesa, ne kulukwalama.”—Luku 11:28.

IFI UKULUKULONDA IFILABILWA MU BAIBOLO KUNGAMOFWENIKO

Mukasangana ubutemwe bwa cinenene.—AbaEfesa 5:28, 29.

Mukalitemwesha ukutondwa kwa cinenene.—AbaEfesa 5:33.

Mukaba ne kulamwa kwa cinenene.—Mako 10:6-9.

 KANI MULI BUCINE TUNGACETEKELA IFI BAIBOLO ILABILA?

Inya, ni pakuti:

  • BaLesa Ebatatikile icisoolo. Baibolo ilalabila ati ‘eko fipoka amashina afiko ifisoolo fyonse’ kuli baYehova Lesa. (AbaEfesa 3:14, 15) Mu mashiwi ambi, tungalabila ati kuli ifisoolo ni pakuti baYehova ebatatikile icisoolo. Mba nindo ico cicindamine?

    Langulukeni pali cici: Kani mulukulya ifyakulya ifi baipika bwino kabili mulukufwaya ukwishiba ifi bacicita pa kwipika, ni bani mungepusha? Muli bucine, mungepusha abacipika.

    Koti ni fyefyo, kani tulukufwaya ukwishiba ifingalenga icisoolo cesu ukuba icisangalele, tulyelelwe ukulonda ifi baYehova Abatatikile icisoolo balukutubuula.—Ifyakutaŋga 2:18-24.

  • BaLesa balamulameni. Ifisoolo fingacita bwino kani filukupyungisha ukufunda kwa baYehova uku batupeela ukupitila muli Baibolo. Mba nindo? “Pakuti balamulameni.” (1 Petilo 5:6, 7) BaYehova balimutemenweni makosa kabili ukufunda kwabo kulapyunga impindi shonse!—Ifisimpi 3:5, 6; Yisaya 48:17, 18.

 IFYAKWALAKANYAPO

Kani mungaba shani abalume, abakashi, neli abafyashi abaweme?

Baibolo ilaasuka ico icakwipusha pa ABAEFESA 5:1, 2 na ABAKOLOSAI 3:18-21.