Tolokeleni

Mba ni Bani Muli Bucine Abalukwikalika Icalo?

Mba ni Bani Muli Bucine Abalukwikalika Icalo?

Kani mulukulanguluka ati . . .

  • ni baLesa?

  • bantunshi?

  • ni umbi lukoso uutalipo muntunshi?

 IFI BAIBOLO ILABILA

“Icalo ca panshi conse cililele muli yeyo-mbifi.”—1 Yoane 5:19.

‘Umwana wa baLesa, aalishile mu konaala imilimo ya musenseshi.’—1Yoane 3:8.

IFI UKWISHIBA UWIKALIKA ICALO KUNGAMOFWENIKO

Mukeshiba bwino umulandu pa calo pabelele amakatasho.—Ukufisulula 12:12.

Mukeshiba umulandu tungacetekela ati ifintu mu calo fikaba bwino kuntangiile.—1 Yoane 2:17.

 KANI MULI BUCINE TUNGACETEKELA IFI BAIBOLO ILABILA?

Inya, ni pakuti:

  • Ukwikalika kwakwe Satana kukonaalwa. BaYehova balafwaisha ukonaala ukwikalika kwakwe Satana. Balilaile ati ‘bakamwalula wa lukoso Umusenseshi,’ ne kufumyapo fyonse ifibipile ifi Satana aletelepo.—AbaEbeya 2:14.

  • BaLesa balisalulwile baYesu Klistu ukwikalika icalo. BaYesu tabalipo koti mwikalicishi wa cicino icalo, utakwetepo inkumbu, uulitemenwe. Ukulosha ku kwikalika kwa baYesu, baLesa balalaya ati: “Ikabacitile’nkumbu abakabi ne bapengele . . . Ikalubulo’mutima wabo ku kukululuka ne bungwa.”—Amasamo 72:13, 14.

  • BaLesa tababepapo. Baibolo ilalabila ati: ‘BaLesa tekuti babepepo.’ (AbaEbeya 6:18) Ili baYehova balaya ukucitapo fimo, cilaba koti bakonsha kale ifi balaya! (Yisaya 55:10, 11) “Imfumu ya calo ca panshi ikaposwa kwi sonde.”—Yoane 12:31.

 IFYAKWALAKANYAPO

Kani icalo cikaba shani panuma ya kufumyapo uucikalika?

Baibolo ilasuka ico icakwipusha pa AMASAMO 37:10, 11 na UKUFISULULA 21:3, 4.