Skip to content

Ivintu Vikwiza Ukuba Buli-buli Muntazi?

Ivintu Vikwiza Ukuba Buli-buli Muntazi?

Vikwiza ukuba  . . .

  • bunubu?

  • vyakunangikila zila?

  • akiza?

 VYO IBAYIBOLO LIKUNENA

“U Chala . . . akwiza pakusyumula amasozi ghosi mumaso ghabo. Ubufwe butakwiza pakubako nalumo, sona kutakwiza pakubako ivitima pamo ukulila pamo ububavu. Ivintu [“ivyakale,” nwt] vyazyebeluka.”Ubuvumbuli 21.3, 4.

LIKUTWAVWA BULI-BULI?

Kukwiza ukuba imbombo izyakuhobosya.—Yesaya 65.21-23.

Kutakwiza ukuba ubufwe ni mbina.—Yesaya 25.8; 33:24.

Tukwiza pakuhoboka na bakamu bitu bwila na bwila.—Salimo 37.11, 29.

 TUNGASUBALILA NALOLI VYO IBAYIBOLO LIKUNENA?

Eee! Pa vifukwa vibili:

  • Kwa Chala, te chipala ukufisya vyo alayizizye. Ibayibolo likuti U Chala, u Yehova, ‘Wamaka ghosi’ gho ghate ni mpaka. (Ubuvumbuli 15.3) Tukusubila ukuti akwiza pakuyannya ichisu, ‘pakuti kwa Chala ivintu vyosi vipepe bulo.’—Matayi 19.26.

  • Bwighane bwa Chala ukuti akwanilisye vyo alayizizye. U Yehova akulonda ukuti akazyusye abafwe bosi.—Jobu 14.14, 15.

    Ibayibolo likunena sona izya Yesu umwana wa Chala yuyo akapozyanga ababine. Choni cho akabomba bunubu? Akalondagha! (Maliko 1.40, 41) Vyo u Yesu akabombagha vikalangizya vyo Uwise akwiza pakubombela abantu bo bakulonda ubutuli.—Yohani 14.9.

    Po tuli nu lusubilo ukuti u Yehova nu Yesu bakutusenganizya ubumi ubwiza naloli muntazi!—Salimo 72.12-14; 145.16; 2 Pitala 3.9.

 IVYA KWINONG’ONELAPO

U Chala akwiza ukung’anamula buli-buli ichisu chapasi ukuti chibe akiza?

Ibayibolo likwamula ilalusyo ili pa MATAYI 6.9, 10 nu DANIELI 2.44.