Skip to content

Skip to table of contents

 MUTU 3

Nkimba Ubwighane Ubwa Chala ku Bantu Bwakuti Choni?

Nkimba Ubwighane Ubwa Chala ku Bantu Bwakuti Choni?

1. Nkimba ubwighane ubwa Chala ku bantu bwakuti choni?

U CHALA akubalondela abantu ivintu ivyiza. Akapela abantu ababwandilo u Adamu nu Eva, nukubabika mumughunda uwakuyemba nkani. Ubwighane ubwa Chala bukaba bwakuti, abantu bapape abana, basanuzye ichisu chosi ichapasi ukuti abe we paladayiso sona nukuti bavipwelelelaye ivinyamana.—Ubwandilo 1.28; 2.8, 9, 15; ennya Ivya Kubumalilo 6.

2. (a)Ka tukumanya buli-buli ukuti u Chala akwiza pakubomba vyo akulonda? (b) Ka bantu buli bo bakwiza pakwikala pachisu bwila na bwila?

2 Ka mukwinong’ona ukuti, tukwiza ukwikala naloli mu paladayiso? U Yehova akutubuzya ukuti: “Nkanena sona nkwiza ukukwanilisya.” (Yesaya 46.9-11; 55.11) Ubwanaloli bwakuti u Yehova akwiza ukubomba vyo akulonda sona pate nayumo yo akwiza pakumukanizya. U Yehova akunena ukuti, akaba ni chifukwa pakupela ichisu ichapasi. “Atakachipela ukuti chikalaghe bulo.” (Yesaya 45.18) Akulonda ukuti abantu bikalaghemo muchisu. Ka bantu buli bo u Chala akulonda ukuti bikalaghemo, sona kwabutali buli? Ibayibolo likunena ukuti: “Abagholusu [pamo, abakwivwila] bakwiza pakupokela ichisu ichapasi sona bakwiza pakwikalamo bwila na bwila.Masalimo 37.29; Ubuvumbuli 21.3, 4.

3. Pakuti abantu bakubina nu kufwa, malalusyo buli gho mungalalusya?

3 Loli amasiku ghano abantu bakubina sona nukufwa. Mumalo aghinji abantu bakulwa sona nukughoghana. Ubwanaloli bwakuti, te bwighane bwa Chala ukuti ivi vibombiwanje. Choni cho chikabombiwa? Sona chifukwa buli? Ibayibolo lyolyo lingamula.

 UMULWANI UWA CHALA

4, 5. (a) Wenu yo akanena nu Eva ukwendela mu njoka mu mughunda uwa Edeni? (b) Ka vingabombiwa buli-buli ukuti umuntu umusubaliwa asinte nukuba mwiba?

4 Ibayibolo likutubuzya ukuti u Chala ali nu mulwani umukulu yo akwitiziwa ukuti “we Mubibi pamo u Satana.” U Satana akabombezya injoka pakunenezannya nu Eva mumughunda uwa Edeni. (Ubuvumbuli 12.9; Ubwandilo 3.1) Akapangisya injoka ukuti ngati yoyo yikunena.—Ennya Ivya Kubumalilo 7.

5 Ka tungati u Chala weyo akamupela u Satana? Awe! Akaba wantumi yo akaba kumwanya po u Chala akabapanga ichisu, u Adamu nu Eva. Po akasinta mwene ukuba Mubibi. (Jobu 38.4, 7) Ka ivi vikabombiwa buli-buli? Ka vingabombiwa ukuti umuntu umusubaliwa asinte nukuba mwiba? Eee. Anganda ukunyonywa ivintu vyo tevyache ukuti vibe vyache. Nanti angabukilila ukwinong’onelapo, ivinyonywa ivibibi vingakula mu moyo wache. Pabumalilo pala alwagha ulusako, angiba. Apa lyo apilibuka ukuba mwiba.—Belenga Yakobo 1.13-15; ennya Ivya Kubumalilo 8.

6. Ka uwantumi akapilibuka buli-buli ukuba mulwani uwa Chala?

6 Ivi vyovyo vikabombiwa ku wantumi yula bo u Yehova apela u Adamu nu Eva nukubabuzya ukuti bapape abana “nukwizuzya ichisu chosi.” (Ubwandilo 1.27, 28) Uwantumi yula akanda ukwinong’ona ukuti, ‘Abantu bosi aba baniputaye une mumalo mwa Yehova.’ Pakuti akanda ukwinong’ona nkani ivintu ivi, ichinyonywa chikakula nkani pa vintu vyosi ivya Yehova. Uwantumi uyu akalondagha ukuti abantu bamwiputaye yuyo. Ukufuma apo akamupusika u Eva nu kumupuvya. (Belenga Ubwandilo 3.1-5.) Bo abomba ivi, akapilibuka ukuba we Satana u Mubibi, umulwani uwa Chala.

7. (a) Choni cho u Adamu nu Eva bakafwa? (b) Choni cho tukugosipa nukufwa?

7 U Adamu nu Eva batakamwivwila u Chala umwakulya ichikomwa. (Ubwandilo 2.17; 3.6) Bakamunangila u Yehova.  Bo akabalilo kendapo bakafwa ngati mo u Yehova akanenela. (Ubwandilo 3.17-19) Abana aba Adamu nu Eva bakafwa chifukwa bope bulo bakananga. (Belenga Aba Loma 5.12.) Ukuti twivwisye akiza ukuti, choni cho abana aba Adamu nu Eva bope bakananga, tufwanikizye ukuti ichikomboli icha kukomela injelwa chili na katabwa pakasi. Kokuti injelwa yiliyosi yo inti yifumaye mu chikomboli ichi inti yiwe nakachidindo pakasi. Pakuti u Adamu atakamwivwila u Chala, akananga. Pakuti swebosi swe bana ba Adamu, swebosi tukombileko imbibi zyache. Pakuti swebosi swe bakwananga, cho chifukwa tukugosipa nukufwa.—Aba Loma 3.23; ennya Ivya Kubumalilo 9.

8, 9. (a) Nkimba u Satana akalonda ukuti u Adamu nu Eva basubile ichoni? (b) Choni cho u Yehova atakabaghogha bulo bo bakamusambukila pakabalilo kala-kala?

8 U Satana akamusambukila u Yehova lyo amupusika u Adamu nu Eva ukuti baleke ukumwivwila u Chala. Akalondagha ukuti u Adamu nu Eva basubile ukuti u Yehova mumyasi sona mulaghili umubibi yo atakubalondela abantu ivintu ivyiza. U Satana akanena ukuti te chakulondiwa ukuti u Chala ababuzyanje abantu ivyakubomba sona ukuti u Adamu nu Eva babaghiye ukusala bene cho chiza pamo ichibibi. Ka u Yehova nge akabomba ichoni? Nanti u Yehova akaghogha bulo bo bakamusambukila nukumazya ubugabenga, ka nge vikalangizya ukuti u Satana mumyasi? Awe!

9 Cho chifukwa u Yehova atakabaghogha bo bakamusambukila pakabalilo kala-kala. Mumalo mwache u Chala akabapa akabalilo akanandi bulo ukuti abantu bilaghile bene. Ivi vingatwavwa ukuti tumanye ukuti u Satana mumyasi, loli u Yehova weyo akumanya ivintu vyo viza ku bantu. Tukwiza ukumanyila ivinji mu Mutu 11 ivya nkani iyi. Nkimba umwe mukwinong’ona ichoni pa vyo u Adamu nu Eva bakasala? Ka chikaba chakwivwika ukuti u Adamu nu Eva basubile u Satana nukuleka ukumwivwila u Chala? U Yehova akamupa u Adamu nu Eva chilichosi cho chakulondiwa. Akabapa ubumi  ubwiza, amalo agha kwikalamo aghakuyemba sona ni mbombo iyakuhobosya. Loli u Satana atakababombelapo nachimo-chimo ichiza. Nanti mukabangako po ivi vikabombiwanga, ka nge mukabomba ichoni?

10. Nkimba aliwesi uwa uswe ali nubwabuke buli ubwakusala?

10 Amasiku ghano aliwesi uwa uswe mwabuke ukusala cho akulonda sona ubumi bwitu bukughona pa vyo twasala. Tungasala  ukumwivwila u Yehova ukuba Mulaghili witu sona vingavwa ukuti tusimikizye ukuti u Satana mumyasi. Tungasala ukuti u Satana abe mulaghili witu pamo hagha. (Masalimo 73.28; Belenga Isya Mbupingamu 27.11.) Muchisu muli abantu banandi bulo bo bakumwivwila u Chala. Ubwanaloli bwakuti, te we Chala yo akulaghila ichisu ichapasi. Nanti te we Chala, ngapo we wenu?

WENU YO AKULAGHILA ICHISU ICHAPASI?

Amabumwene ghosi gha Satana, cho chifukwa akalondagha ukumupa u Yesu

11, 12. (a) Nkimba pamabumwene gho u Satana akalonda ukumupa u Yesu, tukumanyilapo ichoni? (b) Masimbo buli gho ghakulangizya ukuti u Satana mulaghili uwa chisu ichapasi?

11 U Yesu akamanya yo mulaghili umwenecho uwa chisu. Pakabalilo kamo, u Satana “akamulangizya ubumwene bosi ubwa muchisu ichapasi nubuchindamu bwache.” Ukufuma apo u Satana akamubuzya u Yesu ukuti: “Ivintu vyosi vinivi inkwiza pakukupa nanti wanfughamila nukunchindika.” (Matayi 4.8, 9; Luka 4.5, 6) Mungilalusya ukuti, ‘nanti amabumwene ghosi ghatakaba gha Satana ka nge akalondagha ukumupa u Yesu?’ Awe. Amabumwene ghosi gha Satana.

12 Lumo mungaswigha ukuti: ‘Ka u Satana angaba buli-buli mulaghili uwa chisu? Ka tewe Yehova u Chala Uwamaka ghosi yo akapela ichipeliwa chilichosi?’ (Ubuvumbuli 4.11) Momumo we Yehova, loli u Yesu akanena umwakwivwika ukuti u Satana weyo “umulaghili uwa chisu ichapasi ichi.” (Yohani 12.31; 14.30; 16.11) Umutumiwa u Pabuli akanena ukuti u Satana umubibi “u chala uwa muchisu ichapasi ichi.” (2 Aba Kolinti 4.3, 4) Wepe umutumiwa u Yohani akanena ukuti “abantu aba muchisu ichapasi ichi bali pasi pa maka gha mubibi yula.”—1 Yohani 5.19.

KA ICHISU ICHA SATANA CHIKWIZA PAKUMALA BULI-BULI?

13. Choni cho tukulonda ichisu ichipya?

13 Ichisu ichapasi chikubukilila ukubipila-bipila. Tukwennya inkondo, ukatangale, ubusita bwanaloli, ni vyongo vili  paliposi. Pate nayumo yo angazigwenta intamyo izi napo angayezya-yezya buli. Loli lunulu u Chala akwiza ukunangannya ivintu vyosi ivibibi pa nkondo iya Alamagedoni sona akwiza ukupyanizyapo ichisu ichipya.—Ubuvumbuli 16.14-16; ennya Ivya Kubumalilo 10.

14. Ka u Chala asalite uwenu ukuti ize abe we Mwene uwa Bumwene bwache? Nkimba Ibayibolo likanenela zila ichoni ivyakukwafyannya nu Yesu?

14 U Yehova asalite u Yesu Kilisitu ukuti abe we Mwene uwa liboma ilya kumwanya. Imyaka amasawuzani aghinji gho ghendapo, Ibayibolo likanenela zila ukuti u Yesu akwiza ukulaghila ngati we “Mwene Uwamutende” sona iboma lyache litalimala lumo. (Yesaya 9.6, 7) U Yesu akabamanyisya abamanyili bache ukuti balabaye iboma ilya kumwanya akati: “Ubumwene bwako bwizaye, ubwighane bwako bubombiwanje pachisu ichapasi pano ukuyana na mumo kubeliye kumwanya.” (Matayi 6.10) Mu Mutu 8 tukwiza ukumanyila mo ubumwene ubwa Chala bukwiza ukupyana amaboma agha chisu ichi. (Belenga Danieli 2.44.) Po Ubumwene ubwa Chala bukwiza ukupangisya ichisu chosi ichapasi ukuba we paladayiso.—Ennya Ivya Kubumalilo 11.

ICHISU ICHIPYA CHILI PAPIPI HEE!

15. Nkimba “ichisu ichipya” cho choni?

15 Ibayibolo likutulayizya ukuti: “Tukulindilila kumwanya ukupya ni chisu ichapasi ichipya kako kaya aka bugholosu.” (2 Pitala 3.13; Yesaya 65.17) Akabalilo kamo nanti Ibayibolo likunena ivya “chisu” likunena izya bantu bo bakwikala pachisu ichapasi ichi. (Ubwandilo 11.1) “Ichisu ichipya” chikwimila abantu bosi abagholosu bo bakumwivwila u Chala sona bo basayiwa nu Chala.

16. Nkimba chabupi buli ichiza cho u Chala akwiza ukubapa abantu bo bakwiza ukwikala muchisu ichipya? Ka tungabomba ichoni ukuti twize tupokele ichabupi ichi?

16 U Yesu akalayizya ukuti bosi bo inti bakikale muchisu  ichipya icha Chala, bakwiza ukupokela “ubumi ubwa bwila na bwila.” (Maliko 10.30) Ka tungabomba ichoni ukuti twize tupokele ichabupi ichi? Zatubelenge isimbo ilya Yohani 3.16 sona 17.3 ukuti twaghe u ansala. Pakabalilo aka zatwennye vyo Ibayibolo likunena mo ubumi bukwiza ukubela mu paladayiso pachisu ichapasi.

17, 18. Ka tukumanya buli-buli ukuti pachisu chosi ichapasi pakwiza ukuba umutende, sona tukwiza ukuba swe bakufighililiwa?

17 Ububibi, inkondo, ubutulanongwa sona ni vyongo vyosi vikwiza ukumala. Patakwiza ukubapo sona abantu ababibi pachisu ichapasi. (Masalimo 37.10, 11) U Chala akwiza “ukumazya inkondo kwa bwila na bwila pachisu chosi ichapasi.” (Masalimo 46.9; Yesaya 2.4) Ichisu chosi ichapasi chikwiza pakwizula na bantu bo bamughanite u Chala sona bo bakumwivwila. Pachisu chosi ichapasi pakwiza ukuba umutende bwila na bwila.—Masalimo 72.7.

18 Abantu ba Yehova bakwiza ukuba bakufighililiwa. Ibayibolo likunena ukuti aba Izilayeli nanti bamwivwila u Chala, u Chala akabafighililagha. (Abanya Levi 25.18, 19) Tutakwiza ukoghopa nachimo-chimo pamo nayumo-yumo mu paladayiso. Tukwiza ukuba bakufighililiwa akabalilo kosi!—Belenga Yesaya 32.18; Mika 4.4.

19. Choni cho tukusubalila ukuti pachisu ichapasi pakwiza ukuba ivyakulya ivinji?

19 Ivyakulya vikwiza ukuba vinji. “Ichakulya chikwiza ukuba paliposi pachisu ichapasi na pamwanya pamaghamba bulo.” (Masalimo 72.16) U Yehova, “u Chala witu akwiza pakutusaya” sona “ni chisu chosi ichapasi chikwiza ukuba cha muvundo.”—Masalimo 67.6.

20. Ka tukumanya buli-buli ukuti ichisu chosi ichapasi chikwiza ukuba we paladayiso?

20 Ichisu chosi ichapasi chikwiza ukuba we paladayiso. Abantu bakwiza ukuba ni nyumba izya kuyemba sona ni mighunda iyiza. (Belenga Yesaya 65.21-24; Ubuvumbuli 11.18.) Ichisu chosi ichapasi chikwiza ukuyemba ngati  mo umughunda uwa Edeni ghukabela. U Yehova akwiza pakutupa chilichosi cho tungalonda. Ibayibolo likunena izya Yehova ukuti: “Gholosya inyobe yako ukuti wikutisye ichipeliwa chilichosi.”—Masalimo 145.16.

21. Ka tukumanya buli-buli ukuti pakwiza ukuba umutende pakasi pa vinyamana na bantu?

21 Pakwiza ukuba umutende pakasi pa vinyamana na bantu. Ivinyamana vitalivulazya sona abantu. Nabana abanandi bulo batakwiza ukoghopagha ivinyamana vyo vyakoghofya nkani amasiku ghano.—Belenga Yesaya 11.6-9; 65.25.

22. Nkimba u Yesu akwiza pakubabombela ichoni ababine?

22 Pate nayumo yo akwiza ukubina. Po u Yesu akaba pachisu ichipasi akapozya abantu abinji. (Matayi 9.35; Maliko 1.40-42; Yohani 5.5-9) Nanti aba we Mwene uwa Bumwene ubwa Chala, akwiza ukupozya umuntu aliwesi. Nayumo-yumo yo inti akanene ukuti: “Une mbinite.”—Yesaya 33.24; 35.5, 6.

23. Nkimba u Chala akwiza ukubabombela ichoni bo bafuye?

23 Abafwe bakwiza pakuzyuka. U Chala alayizizye ukuti, akwiza pakubazusya abantu abinji bo bakafwa. “Bosi babo babombite inyiza sona babo babombite imbibi bakwiza pakuzyuka kubufwe.”—Belenga Yohani 5.28, 29; Imbombo 24.15.

24. Ka mukwiyivwa buli-buli ukuti mukwiza ukwikala nu bumi mu Paladayiso?

24 Swebosi tuli nubwabuke ubwa kusala. Tungasala ukumanyila ivya kukwafyannya nu Yehova nu kumubombela, pamo tungasala ukubomba vyo tungalonda. Pala tungasala ukumubombela u Yehova, tungize tube nu bumi ubwiza muntazi. Bo umwanavuli yumo amulaba u Yesu ukuti akamukumbuke nanti afwa, u Yesu akamulayizya ukuti: “Ukwiza ukuba nune mu Paladayiso.” (Luka 23.43 NWT) Zatumanyile ivinji ivya kukwafyannya nu Yesu Kilisitu sona namo akwiza ukubombela ukuti vyo u Chala alayizizye vikwanilisiwe.