Skip to content

Skip to table of contents

Nkimba Ubwighane ubwa Chala ku Bantu Bwakuti Choni?

Nkimba Ubwighane ubwa Chala ku Bantu Bwakuti Choni?

NANTI mukubelenga inyuzipepala, mukwennya itivi, mukwivwisya ulediyo, mukwivwa nu kwennya inkani izya abatulanongwa, inkondo nu bugabenga. Lumo numwe mukutamiwa ichifukwa cha mbina pamo umukamu winu yumo afuye.

Mungilalusya ukuti:

  • Ka ivi vyovyo u Chala akulonda ukuti vibombiwanje kukwane nakuba mumbumba yane?

  • Ka ningabwagha kwiyi ubutuli pa ntamyo zyo ndinazyo?

  • Ka umutende ghulibapo lumo pachisu ichapasi?

Ibayibolo lili na maansala agha malalusyo gho ghali pamwanya apa.

 IBAYIBOLO LIKUMANYISYA UKUTI U CHALA AKWIZA PAKUBOMBA IVINTU IVI PACHISU ICHAPASI.

  • Abantu batakwiza ukwivwa ivya kubaba, ukugosipa pamo ukufwa.​—Ubuvumbuli 21.4

  • “Abalemazu bakwiza pakunyela ngati yo mbabala.”​—Yesaya 35.6

  • “Bo bafuye amaso bakwiza pakwennya.”​—Yesaya 35.5

  •  Abafwe bakwiza pakuzyuka.​—Yohani 5.28, 29

  • Nayumo-yumo yo akwiza ukubinagha.​—Yesaya 33.24

  • Aliwesi pachisu ichapasi akwiza pakuba ni chakulya ichakukwana.​—Masalimo 72.16

 MUNGAPINDULA NAVYO IBAYIBOLO LIKUMANYISYA

Lumo munginong’ona ukuti ivintu vyo mwabelenga ku bwandilo ubwa buku ili, vilota bulo. Loli u Chala alayizizye ukuti lunulu akwiza pakubomba ivintu ivi pachisu ichapasi. Ibayibolo likulongosola mo u Chala akwiza ukubombela.

Ibayibolo lili ni vintu ivyiza ivinji ukuchila apa. Likutubuzya vyo tungabomba ukuti tube swe bakuhoboka sona namo tungabela nu bumi ubwiza pakabalilo aka. Inong’onela ivintu vyo vikubapangisya ukuti mutakahobokaye. Ivintu ivi yingaba ntamyo ya ndalama, yingaba ntamyo iyakwagha vyo vikulondiwa pambumba, ukubina-bina pamo imfwa iya muntu yo mumughanite. Ibayibolo lingabavwa ukumalana ni ntamyo izi sona lingamula amalalusyo gho mungaba nagho ngati agha:

 Pakuti mwandako ukubelenga ibuku ili, vikulangizya ukuti mukulonda naloli ukumanya vyo Ibayibolo likumanyisya. Ibuku ili inti libavwe. Mubuku ili, pa ndime yiliyosi pali ilalusyo lyo lingabavwa ukwivwisya akiza Ibayibolo. Abantu amamiliyoni aghinji bakuhoboka hee pakumanyila Ibayibolo na Bakaboni ba Yehova. Tukusubila ukuti numwe bulo inti muhoboke. U Chala abasaye po mubukilila ukumanya ivinji vyo Ibayibolo likumanyisya.