Skip to content

Skip to table of contents

 MUTU 16

Sala Ukumwiputa u Chala

Sala Ukumwiputa u Chala

1, 2. Ka lilalusyo buli lyo mungilalusya? Sona choni cho lyakulondiwa?

UKWENDELA mu Bayibolo mwamanyila ukuti abantu abinji bo bakuti bakumwiputa u Chala, bakumanyisya nu kubomba ivintu vyo u Chala avibengite. (2 Aba Kolinti 6.17) Cho chifukwa u Yehova akutulamula ukuti twepemo muchipanga ichabumyasi “u Babeloni Umukulu nkani.” (Ubuvumbuli 18.2, 4) Ka inti mubombe ichoni? Aliwesi ali nu bwabuke ubwa kubomba cho akulonda. Tubaghiye ukwilalusya ukuti, ‘Ka nkulonda ukwiputa muzila yo u Chala akulonda? pamo nkulonda ukumwiputa u Chala umwachibelezya bulo?’

2 Nanti mufumite kale mu chipanga ichabumyasi, vili akiza. Loli pangaba ukuti pali imiteto iya chipanga ichabumyasi yo muchili mukuhoboka nayo. Zatunenezyannye imiteto iyi ni chifukwa cho chakulondiwa ukuyennya ukuyana na mumo u Yehova akuyenezya.

UKWIPUTA IVIFWANI SONA NA BANTU BO BAKAFWA

3. (a) Choni cho chingaba chitamye ukuleka ukubombezya ivifwani pakwiputa? (b) Ka Ibayibolo likunena ichoni pakubombezya ivifwani pakumwiputa u Chala?

3 Abantu bamo bakubombezya ivifwani pamo abantu bo bakafwa kale pakumwiputa u Chala munyumba zyabo. Nanti vyovyo numwe mukubomba, chingaba chakunyomosya ukuti mumwiputaye u Chala ukusita ukubombezya ivifwani. Loli mubaghiye ukukumbuka ukuti u Yehova akutumanyisya izila yo tungabombezya pakwiputa. Sona Ibayibolo likutubuzya akiza ukuti u Yehova, atakulonda ukuti tubombezyanje ivifwani pakwiputa.​—Belenga Ukusoka 20.4, 5; Masalimo 115.4-8; Yesaya 42.8; 1 Yohani 5.21.

4. (a) Choni cho mutabaghiye ukubiputa abafwe? (b) Choni cho u Yehova akabakanizya abantu bache ukunenezannya na bafwe?

 4 Abantu bamo bakumalila akabalilo na maka ghabo ukuyezya ukuti babahobosye abafwe sona bakubiputa abakamu babo bo bakafwa kale. Loli twamanyila kale ukuti abafwe batangatwavwa pamo ukutuvulazya, chifukwa te babumi ku malo aghanji. Chakoghofya nkani ukunenezannya na bafwe chifukwa imizimu imibibi yoyo yikupangisya ukuti mwennyanje ngati abafwe bobo bukunena numwe. Cho chifukwa u Yehova akabalamula aba Izilayeli ukuti batakachele na panandi ukunenezannya na bafwe pamo ukubomba chilichosi ichakukwafyannya ni mizimu imibibi.​—Ukukumbusya Indaghilo 18.10-12; ennya Ivya Kubumalilo 25 nu 30.

5. Choni cho chingabavwa ukuti mutakabombezyanje ivifwani pakumwiputa u Chala, pamo mutakabiputaye abafwe?

5 Choni cho chingabavwa ukuti mutakabombezyanje ivifwani pakumwiputa u Chala, pamo mutakabiputaye abafwe? Mubaghiye ukubelenga Ibayibolo sona nukwinong’onelapo mo u Yehova akuyenezya inkani iyi. U Yehova akuvyennya ivifwani ukuti “vyakuselusya.” (Ukukumbusya Indaghilo 27.15) Mwiputaye kwa Yehova isiku lililyosi ukuti abavwe ukwennya ivintu ngati mo umwene akuvyenezya sona ukuti mumwiputaye muzila yo akulonda. (Yesaya 55.9) Mungaba nu lusubilo ukuti u Yehova akwiza pakubapa amaka aghakuti ghabavwe ukuti muleke chilichosi ichakukwafyannya nukwiputa ukwa bumyasi.

KA TUBAGHIYE UKUSEKELELA U KILISIMASI?

6. Choni cho isiku ilya 25 Disembala likasaliwa ukuba isiku ilya kusekelela ukupapiwa ukwa Yesu?

6 Pachisu chosi ichapasi u Kilisimasi we holide uwa kumanyikwa nkani, sona abantu abinji bakuti ukusekelela u Kilisimasi lisiku ilya kupapiwa ukwa Yesu. Loli u Kilisimasi akukolelana nu kwiputa ukwa bumyasi. Ibuku limo likulongosola ukuti aba Loma bamo bo bakiputagha ivifwani  bakasekelelagha isiku ilya kupapiwa ukwa izuba pa 25 Disembala. (Encyclopedia) Abasongo aba vipanga bakalondagha ukuti aba Loma bo bakiputagha ivifwani babe Bakilisitu. Nangabuli u Yesu atakapapiwa pa 25 Disembala, loli bakanda ukusekelela ukuti u Yesu akapapiwa pa 25. (Luka 2.8-12) Abamanyili aba Yesu batakasekelelagha u Kilisimasi. Ibuku limo likulongosola ukuti imyaka 200 bo u Yesu apapiwa, “abantu banandi bulo bo bakamanya mo akalelekela loli patalipo nayumo-yumo yo akamanya isiku ilyenecho lyo akapapiwa.” (Sacred Origins of Profound Things) Ukusekelela u Kilisimasi kukanda kale imyaka amahandiledi bo u Yesu afumapo pachisu.

7. Choni cho aba Kilisitu aba bwanaloli batakusekelela u Kilisimasi?

7 Abantu bamo bamenye ko u Kilisimasi akandila sona ni miteto yache ngati ukupanga amapwando nukupelana ivyabupi. Umwakufwanikizya ku England sona ni chigaba chimo icha ku America, pakaba akabalilo kamo ko bakakanizya ukusekelela u Kilisimasi chifukwa akandila ku bantu bo bakiputagha ivifwani. Aliwesi yo akasekelelagha bakamupanisyanga. Loli bo akabalilo kendapo abantu bakanda sona ukusekelela u Kilisimasi. Choni cho aba Kilisitu abwanaloli batakusekelela u Kilisimasi? Ichifukwa chakuti bakulonda ukumuhobosya u Chala mu vyosi vyo bakubomba.

KA TUBAGHIYE UKUSEKELELA AMASIKU AGHA KUPAPIWA?

8, 9. Choni cho aba Kilisitu aba bwandilo batakasekelelagha isiku ilya kupapiwa?

8 Isiku ilya kupapiwa we holide yo abantu abinji bakuselela. Ka aba Kilisitu babaghiye ukusekelelako isiku lyabo ilya kupapiwa? Ukusekelela isiku ilya kupapiwa ko kukutambuliwa mu Bayibolo kukabombiwanga na bantu bo batakamwiputagha u Yehova. (Ubwandilo 40.20; Maliko 6.21) U kusekelela isiku ilya kupapiwa kukabombiwanga ukuti babachindike aba chala aba bumyasi. Cho chifukwa aba Kilisitu  aba bwanaloli “bakennyanga ukuti ukuselela isiku ilya kupapiwa ilya muntu yumo kokwiputa ivifwani.”​—The World Book Encyclopedia.

9 Aba Loma naba Giliki bakasubilagha ukuti nanti umuntu apapiwa akabanga nu muzimu sona umuzimu ughu ghukamufighililagha ubumi bwache bosi. Ibuku limo likalongosola ukuti: “Umuzimu ghukabanga pabukamu nu muntu yo apapiwa.”​—The Lore of Birthdays.

10. Choni cho amasiku ghano aba Kilisitu batakusekelela isiku ilya kupapiwa?

10 Ka mukwinong’ona ukuti u Yehova akwitikizya ukusekelela ko kukukolelana ni chipanga ichabumyasi? (Yesaya 65.11, 12) Awe atakukolelana navyo. Cho chifukwa tutakusekelela isiku ilya kupapiwa pamo uholide aliwesi yo akukolelana ni chipanga ichabumyasi.

KA MUNGALONDA UKUMANYA KO AMAHOLIDE GHAKANDILA?

11. Choni cho abantu bamo bakusekelela amaholide? Ka choni cho chakulondiwa nkani kwa umwe?

11 Abantu bamo bukubukilila ukusekelela u Kilisimasi na maholide aghanji, nangabuli bakumanya ukuti bo bakandisya bakiputagha ivifwani. Bakwennya ukuti amaholide ko kabalilo ko kakubapa ulusako ulwakuti bangangala ni mbumba zyabo. Ka numwe momo mukwenezya? Te chibibi ukuba na kabalilo akakwangalila ni mbumba yinu. U Yehova weyo akandisya imbumba sona akulonda ukuti tube pabumanyani ubwiza ni mbumba yitu. (Aba Efeso 3.14, 15) Loli ichakulondiwa nkani chakuti tube pabumanyani ubwiza nu Yehova ukuchila ukuhoboka na bakamu bitu pakusekelela amaholide gho ivipanga ivya bumyasi vikandisya. Cho chifukwa u mutumiwa u Pabuli akati: “Muyezyanje pakubomba ivintu vivyo vikumuhobosya u Chala.”​—Aba Efeso 5.10.

12. Choni cho amaholide te ghakwitikiziwa kwa Yehova?

12 Abantu abinji bakwinong’ona ukuti ukumanya ko u  holide akafuma vite ni mbombo, loli u Yehova te momo akwinong’onela. U Yehova atakwitikizya amaholide gho ghakafuma ku chipanga ichabumyasi pamo ivintu vyo vikubalumba abantu sona ni vimanyisyilo ivya chisu. Umwakufwanikizya, aba Ijiputi bakapangagha amapwando gho bakasekelelagha aba chala abinji aba bumyasi. Bo aba Izilayeli bafuma mu Ijiputi, bakapanga ichifwani cho bakanda ukusekelela sona bakachitizya ukuti “ulusekelo uIwa Yehova.” Loli u Yehova akabapa ichilango pa vyo bakabomba. (Ukusoka 32.2-10) Ngati mo inchimi u Yesaya yikanenela, tutabaghiye “ukukwafya chilichosi ichabunyazu.”​—Belenga Yesaya 52.11.

MUBE MWE BACHISA NANTI MUKUBABOMBELA ABAMWINYU

13. Nanti mukulonda ukuleka ukusekelela amaholide, ka malalusyo buli gho mungilalusya?

13 Nanti mukulonda ukuleka ukusekelela amaholide, mungaba na malalusyo aghinji. Umwakufwanikizya, mungilalusya ukuti: Ka ningabomba ichoni nanti bo nkubomba nabo imbombo bangandalusya ukuti, choni cho ntakusekelelako u Kilisimasi? Ka ningabomba ichoni nanti umuntu yumo ampa ichabupi pa Kilisimasi? Ka ningabomba ichoni nanti umulume pamo umuchi wane akulonda ukuti sekelelayeko amaholide? Ka ningabavwa buli buli abana bane ukuti batakakalalaye ichifukwa ichakuti batakusekelelako amaholide pamo amasiku agha kupapiwa?

14, 15. Ka mungabomba ichoni nanti umuntu yumo akubalondela isiku ilyiza ilya holide pamo abapa ichabupi?

14 Chakulondiwa ukuba bamahala pa cho inti tunene pa kabalilo kalikosi ko umuntu angatulalusya. Umwakufwanikizya, nanti abantu bakubalondela ivyiza pisiku ilya holide te chakulondiwa ukuti tubasule bulo, loli tunganena bulo ukuti, “Twapalizya.” Loli pakabalilo kamo abantu bamo bangalonda ukuti bamanye ivinji, mungasala ukubalongosolela ichifukwa  cho mutakusekelelako amaholide. Akabalilo kosi mubaghiye ukuba bachisa, aba mahala sona aba nchindi. Ibayibolo likunena ukuti: “Akabalilo kosi amazyu ghinyu ghabanje gha chisa, sona na gha mbeya, umwakuti mumanye pakumwamula akiza umuntu wesi yuyo akubalalusya.” (Aba Kolosi 4.6) Pakabalilo kamo mungalongosola ukuti nkuhoboka pakumalila akabalilo kane pakubapa abamwitu ivyabupi loli nkusala akabalilo ko katakukolelana na maholide.

15 Ka mungabomba ichoni nanti umuntu yumo abapa ichabupi? Ibayibolo litatupiye ulubatiko ulwa malamulo, loli likunena ukuti tubaghiye ukuba nu mabyebye umwiza. (1 Timoti 1.18, 19) Vingabombiwa ukuti umuntu yumo angabapa ichabupi po atakumanya ukuti mutakusekelela amaholide. Pamo anganena ukuti, “Izimenye ukuti mutakusekelela amaholide, loli nkulonda inkupe ichabupi ichi.” Mungasala ukuchipokela ichabupi ichi pamo hagha. Loli pa chilichosi cho mukulonda ukubomba, mubombaye nu mabyebye umwiza. Tutakulonda na panandi ukubomba chilichosi cho chingavulungannya ubumanyani bwitu nu Yehova.

UMWE NA BAMUMBUMBA YINU

Bo bakumubombela u Yehova bakuba bakuhoboka

16. Ka mungabomba ichoni nanti aba mumbumba yinu bakulonda ukusekelela isiku ilya holide?

16 Ka mungabomba ichoni nanti aba mumbumba yinu bakulonda ukusekelela isiku ilya holide? Mutabaghiye ukubakanizya. Mubaghiye ukukumbuka ukuti bope bali nu bwabuke ubwakusala cho bakulonda ukubomba. Mube bachisa sona muchindikaye vyo abamwinyu basala ngati mo umwe mukulondela ukuti abamwinyu babachindikaye. (Belenga Matayi 7.12.) Nanti aba mumbumba yinu bakulonda ukuti musekelele nabo uholide, ka mungabomba ichoni? Po muchili mutasalite ichakubomba, mungiputa kwa Yehova ukuti abavwe ukusala akiza ichakubomba. Inong’onela mo ivintu vibeleye sona mulondelezye ifundo zyo zingabavwa  pa nkani iyi. Mukumbukaye akuti akabalilo kosi mukulonda ukumuhobosya u Yehova.

17. Ka mungabomba ichoni ukuti mubavwe abana binu nanti bakwennya ukuti abamwabo bakusekelela amaholide?

17 Ka mungabomba ichoni ukuti mubavwe abana binu nanti bakwennya ukuti abamwabo bakusekelela amaholide? Akabalilo kosi mubaghiye ukubapa ivintu ivyiza vyo bakulonda. Sona mungabaghulila ivyabupi. Ichabupi choka ichapamwanya nkani cho mungabapa abana binu, kabalilo kinu sona nukubalangizya ukuti mubaghanite.

MWIPUTAYE MO U CHALA AKULONDELA

18. Choni cho tubaghiye ukwayiwapo pa nkomano izya Chikilisitu?

18 Ukuti tumuhobosye u Yehova, tubaghiye ukuchileka ichipanga ichabumyasi poka ni vifwani sona na maholide. Loli tubaghiye ukwiputa muzila yo u Chala akulonda. Zila buli? Izila yoka yakwayiwapo pa nkomano izya Chikilisitu. (Belenga Aba Hebeli 10.24, 25.) Inkomano zyakulondiwa nkani pakumwiputa u Chala muzila yo akulonda. (Masalimo 22.22; 122.1) Tukukazannya nanti twakomana poka.​—Aba Loma 1.12.

19. Choni cho chakulondiwa ukubabuzyako abamwinyu vyo mwamanyila mu Bayibolo?

19 Izila iyamwabo yo mungalangizya ukuti mwasala ichipanga ichabwanaloli kokubabuzyako abamwinyu vyo mwamanyila mu Bayibolo. Abantu abinji ichitima chikubalema, ichifukwa cha vintu ivibibi vyo vikubombiwa muchisu. Lumo mumumenyepo yumo yo ali ni chitima. Mungamubuzyako ivintu ivyiza ivyakukwafyannya na muntazi. Nanti mukwayiwapo pa nkomano nu kubabuzyako abamwinyu ubwanaloli ubwa mu Bayibolo, mutakwiza pakuba sona ni chinyonywa ni chipanga ichabumyasi sona ni miteto yache. Mungaba mwe bakuhoboka sona u Yehova akwiza pakubasaya chifukwa cha kuyezya-yezya kwinyu ukumwiputa muzila yo akulonda.​—Malaki 3.10.